Още идеи срещу „изборния туризъм“

Промените в Конституцията в ръцете на ДПС?
02.06.2015
Ще се отворят ли данните за работата на българския парламент?
05.06.2015

Още идеи срещу „изборния туризъм“

На 28.05.2015 г. депутати от Реформаторския блок и Патриотичния фронт депозираха законопроект за изменение и допълнение на Закона за гражданската регистрация. Така те станаха вторите, които поискаха промени в Закона за гражданската регистрация в отговор на масовото преселение на избиратели по селата в някои области на страната във връзка с предстоящите местни избори. Първите, които предложиха мерки срещу т. нар. „изборен туризъм” бяха депутати от БСП – Лява България, с чиито предложения вече Ви запознахме.

Какво предлагат реформаторите и патриотите?

Депутатите предлагат въвеждането на норма относно броят на лицата, които могат да се регистрират по постоянен адрес на адреса на едно жилище със съгласието на собственика на жилището – този брой не може да надвишава двукратния брой на лицата, които обичайно могат да обитават съответното жилище. В случаите, когато жилището се обитава само от роднини по права линия, по съребрена линия до четвърта степен включително или по сватовство до втора степен включително, се допуска трикратно надвишаване на броя на лицата, които обичайно могат да обитават жилището.

Депутатите искат да се намали броят на лицата, които могат да се регистрират по настоящ адрес на адреса на едно жилище със съгласието на собственика на жилището. В Закона за гражданската регистрация е записано, че този брой не може да надвишава повече от три пъти броя на лицата, които обичайно могат да обитават едно жилище. Народните представители искат този брой да не е „повече от два пъти”.

Патриотите и реформаторите предлагат въвеждането на „жилищна норма” в квадратни метри, която трябва да се взема предвид при изчислението за възможния брой лица, които обичайно могат да обитават едно жилище. Според тях на едно лице трябва да се падат не по-малко от 15 кв.м. самостоятелна жилищна площ.

В двумесечен срок от влизане в сила на промените собствениците или ползвателите на имотите трябва да приведат броя на лицата, регистрирани в техния имот в съответствие с новите изисквания. След изтичането на този срок ще се извършват служебни проверки за съответствието на броя на лицата, регистрирани в жилищата през последните 12 месеца, като регистрациите, извършени в нарушение на закона ще се заличават служебно.

Народните представители предлагат да не се допуска регистриране на настоящ или постоянен адрес за повече от 4 месеца в хотел, мотел, почивен дом или друго място за подслон.

Открийте ни във 
           Може да следвате „Отворен парламент“ и в 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на „Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство“. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от сдружение “Институт за развитие на публичната среда” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.