Непълнолетните майки да нямат право на семейни помощи за деца

Да няма давност за престъпленията на комунизма
20.05.2015
Разчиства ли ГЕРБ пътя за референдума?
26.05.2015

Непълнолетните майки да нямат право на семейни помощи за деца

На 13.05.2015 г. депутатите от Патриотичния фронт депозираха в Народното събрание законопроект за изменение и допълнение на Закона за семейните помощи за деца. В документа са въплатени някои от идеите на патриотите за промяна в тази важна социална дейност.

Какво предлагат народните представители?

Семейните помощи да се предоставят само на провоимащи лица, които изпълняват задълженията си по чл. 8 от Закона за закрила на детето.

Това означава, че право на семейни помощи ще имат само родителите, които полагат необходимите грижи за своите деца – придружават децата си на обществени места, в предвидените от закона случаи; оказват необходимото съдействие при осъществяването на дейности по закрила на детето; не оставят без надзор и грижа децата до 12-годишна възраст; не допускат участието на своите деца в реклами или други форми на търговски съобщения за генетично модифицирани храни; не допускат участието на децата си в предавания по смисъла на Закона за радиото и телевизията, които са неблагоприятни или създават опасност от увреждане на тяхното физическо, психическо, нравствено и/или социално развитие.

Право на семейни помощи за деца да имат родителите, които са навършили пълнолетие. По този начин се цели чрез промени в закона да бъде предотвратен в бъдеще феномена „деца раждат деца”. Според депутатите от Патриотичния фронт, „за никого не е тайна, че този проблем с цел чрез раждане на деца и безотговорно родителско поведение, определни групи от българското общество да се възползват от пропуските в законодателството и да набавят за себе си финансова облага за сметка на децата си”.

За нас и за нашата аудитория едва ли е тайна, че става въпрос за част от ромската общност, която традиционно ражда деца рано. Как ще се отрази лишаването от помощи на тези български граждани, патриотите не ни казват в своите мотиви. За сметка на това, в законопроекта си, депутатите от Патриотичния фронт са предвидили, ако бременната жена е непълнолетна, дирекция „Социално подпомагане” да прилага мерки по чл. 23 от Закона за закрила на детето. Това означава на непълнолетната майка да се осигурява педагогическа, психологическа и правна помощ, насочване към подходящи социални услуги в общността, консултиране и съдействие по въпроси на социалното подпомагане и социалните услуги и др.

Антиромска насоченост откриваме и в следващото предложение на патриотите семейните помощи за деца да се изплащат само до трето дете включително, както и ако след второ дете се родят близнаци или тризнаци.

Според депутатите „тази промяна цели да утвърди или насърчи тридетния модел и отговорното родителство от една страна и да прекъсне уродливата практика от някои маргинални групи в обществото да раждат деца само, за да получават предвидените със закона финансови помощи”.

С промяната на закона се предвижда и нова форма за предоставяне на помощи, а именно – непаричната.

„Чрез нея се цели семейните помощи под формата на учебни пособия, дрехи и др., да се насочат директно за подобряване жизнения статус на детето, както и да не се допуснат злоупотреби от страна на безотговорни родители”.

 

Открийте ни във 
           Може да следвате „Отворен парламент“ и в 
  

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на „Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство“. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от сдружение “Институт за развитие на публичната среда” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.