Да няма давност за престъпленията на комунизма

БСП – ЛЯВА БЪЛГАРИЯ срещу „изборния туризъм“
18.05.2015
Непълнолетните майки да нямат право на семейни помощи за деца
21.05.2015

Да няма давност за престъпленията на комунизма

На 08.05.2015 г. депутати от ГЕРБ и Реформаторския блок депозираха законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс. Със законопроекта се премахва давността за тежките престъпления, включително тези, извършени в Народна Република България по време на комунистическия режим. По този начин се възобновява дебата от 41-то и 42-то Народно събрание по този въпрос.

Депутатите предлагат да не се изключат по давност наказателното преследване и изпълнението на наказанието по отношение на тежки престъпления против правата на човека, извършени в периода от 09.09.1944 г. до 10.11.1989 г., престъпления, свързани с тероризъм, престъпления, извършени на радикална религиозна основа, търговия с оръжие, съхранение и разпространение на наркотици, контрабанда на оръжие, ядрени материали или други източници на йонизиращо лъчение, укриване или разгласяване на невярна информация за състоянието на околната среда, унищожаване, скриване, препятстване или повреждане на документи на службите за разузнаване и сигурност на Народна Република България; престъпления по глава V и глава VI от Особената част на Наказателния кодекс във връзка с дейността на банки, задгранични и външнотърговски дружества, както и на пенсионни, здравноосигурителни или гаранционни фондове.

Според депутатите давността не трябва да тече през периода, през който деецът се укрива или се ползва с имунитет.

Във връзка с въвеждането в Наказателния кодекс на престъпленията против мира и човечеството са дефинирани понятията, ползвани за инкриминиране на съответните деяния, както и на понятието „престъпления, извършени на радикална религиозна основа”. Дадени са дефиниции на понятията „нападание срещу гражданското население”, „физическо унищожение”, „поробване”, „депортиране” или „насилствено преместване на население”, „изтезание”, „насилствено забременяване”, „преследване”, „апартейд”, „насилствено изчезване на лица”.

Законопроектът предвижда наказателните дела за престъпления срещу мира и човечеството, както и за други тежки престъпления против правата на човека, които са прекратени поради изтекла давност да се възобновят с влизането в сила на тези промени. Известно е, че така нареченото „дело за лагерите” е прекратено поради изтекла давност. По този начин престъленията на комунистическия режим останаха ненаказани.

Предстои да видим дали нещо ще се промени.

Открийте ни във 
           Може да следвате „Отворен парламент“ и в 
  

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на „Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство“. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от сдружение “Институт за развитие на публичната среда” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.