БСП – ЛЯВА БЪЛГАРИЯ срещу „изборния туризъм“

Борбата с корупцията започва още веднъж
14.05.2015
Да няма давност за престъпленията на комунизма
20.05.2015

БСП – ЛЯВА БЪЛГАРИЯ срещу „изборния туризъм“

На 14.05.2015 г. депутати от БСП – Лява България внесоха законопроект за допълнение на Закона за гражданската регистрация.

Със законопроекта се предлага всички адресни регистрации, които са извършени в нарушение на закона да бъдат заличени, а извършителите – санкционирани с глоба от 500 до 3 000 лева. Това ще стане като в 14-дневен срок от влизането в сила на промените, кметовете на общини оповестят публично списък на лицата с нови адресни регистрации, извършени през февруари, март и април на 2015 г.

Предлага се да се направи служебна проверка на всички регистрации през тези месеци относно спазването на реда за тяхното извършване. Адресните регистрации, извършени в нарушение на Закона за гражданската регистрация, трябва да бъдат автоматизирано заличени в регистъра на населението.

По този начин парламентът ще отговори на разгърналата се мащабна кампания по „заселване” на избиратели в малки населени места и общини в областите Видин, Монтана, Перник и Кюстендил. Това се прави заради предстоящите местни избори. Съществува изискване, предвидено в Изборния кодекс избирателите да са живели най-малко последните 6 месеца в съответното населено място. Само тогава те имат право да избират и да бъдат избирани за общински съветници и кметове на съответната територия.

В медиите изтече информация за преселение на големи групи от хора към някои населени места във връзка с предстоящите местни избори. Това явление, известно като „вътрешен изборен туризъм” не е ново. През 2011 г. и 2012 г., Народното събрание прие промени в Закона за гражданската регистрация, за да го ограничи. В момента не би следвало да може да се направи адресна регистрация, ако не притежаваш документ за собственост или друг документ за ползване на имота. За извършване на адресна регистрация се представя и писмено съгласие на собственика. Тези документи не се изискват от лица, които са в родство по права линия със собственика или ползвателя на имота, както и за съпрузите на тези лица. Отделно броят на лицата, които могат да се регистрират по настоящ адрес, на адреса на едно жилище, със съгласието на собственика на жилището, не може да надвишава повече от 3 пъти броя на лицата, които обитават съответното жилище.

Открийте ни във 
           Може да следвате „Отворен парламент“ и в 
  

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на „Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство“. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от сдружение “Институт за развитие на публичната среда” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.