Борбата с корупцията започва още веднъж

Сагата с такса смет продължава
08.05.2015
БСП – ЛЯВА БЪЛГАРИЯ срещу „изборния туризъм“
18.05.2015

Борбата с корупцията започва още веднъж

На сайта „Обществени консултации” е публикуван проект на Постановление на Министерския съвет за създаване на Национален съвет по антикорупционни политики. Създаването на съвета е в изпълнение на приетата с Решение № 230 на Министерския съвет от 09.04.2015 г. поредна Национална стратегия за превенция и противодействие на корупцията в Република България 2015 – 2020 г.

Стратегията очертава институционалната рамка в областта на превенцията и противодействието на корупцията. Тя се състои от:

Национален координатор по антикорупционни политики – заместник министър – председател с водеща отговорност по координация на антикорупцията. С Решение № 230 на Министерския съвет от 09.04.2015 г. за национален координатор по антикорупционни политики е определен заместник министър – председателят по координация на европейските политики и институционалните въпроси. Понастоящем тази позиция се заема от Меглена Кунева.

Националният съвет по антикорупционна политика ще бъде изграден като междуведомствен орган със съвещателни, координационни и контролни функции и ще се ръководи от националния координатор.

Нов единен независим антикорупционен орган, чиято цел е да осъществява ефективна превенция на корупцията по високите етажи на властта, чрез работеща система за деклариране и задълбочена проверка на обстоятелствата, свързани с имотно състояние и конфликт на интереси. Този орган ще се създаде чрез закриване и преобразуване на съществуващи органи и звена – Комисия по предотвратяване и установявяне на конфликт на интереси, Център за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност /БОРКОР/, отдели в Сметната палата. В медиите излезе информация, че се води дебат, дали този орган да има едноличен ръководител или колективно ръководство, като надделява становището за необходимостта от едноличен ръководител. Очаква се законопроектът за създаването на този орган да бъде депозиран в Народното събрание в най-скоро време.

Специализирано междуведомствено звено между Прокуратурата на Република България, ДАНС и МВР за разследване на престъпления, извършени от лица, заемащи или заемали висши държавни длъжности.

Инспекторатите към различните ведомства – те ще бъдат натоварени с функции по проверка на декларациите за имотно състояние на служителите в администрацията.

Комисия за отнемане на незаконно придобито имущество – предвижда се да се пристъпи към намаляване на размера на несъответствието в имуществото на проверяваното лице, което формира обоснованото предположение за незаконно придобиване като условие за образуване на производство за отнемане в полза на държавата. Експерти възразяват срещу тази мярка, защото според тях, тя ще доведе до увеличаване на кръга от засегнати лица за сметка на лицата, при които има голямо несъответствие в имуществото.

Увеличаване на капацитета на институциите за предварителен контрол на обществени поръчки.

Като част от системата на антикорупционната инфраструктура, Националният съвет по антикорупционни политики ще се състои от следните лица: представител на политическия кабинет на вицепремиера по коалиционна политика и държавна администрация и министър на вътрешните работи, заместник – министър на правосъдието, заместник – министър на вътрешните работи, заместник – министър на икономиката, заместник – министър на финансите, представител на Висшия съдебен съвет, заместник – главен прокурор, заместник – председател на Държавната агенция по национална сигурност, ръководителят на Главния инспекторат към Министерския съвет. Включването на представител на Румяна Бъчварова в органа е от особено значение, защото освен, че е министър на вътрешните работи, тя като вицепремиер отговаря за реформите в държавната администрация и за кородинация на участието на България в Глобалната инициатива „Партньорство за открито управление”.

В заседанията на съвета ще могат да участват омбудсманът, председателят на Комисията по вътрешен ред и сигурност в Народното събрание и председателят на Комисията за борба с корупцията в Народното събрание. На заседанията на съвета ще могат да присъстват и определени от председателя служители от Главния инспекторат на Министерския съвет и стенограф.

Предвижда се към Националния съвет по антикорупционни политики да се създаде и да функционира граждански съвет. Той ще осъществява гражданско наблюдение и контрол върху изпълнението на антикорупционните политики, ще дава становища и ще прави предложения за подобряване на тяхната ефективност. Гражданският съвет ще включва до девет членове – представители на неправителствени организации, на бизнеса и независими експерти, които работят активно и имат доказан опит в областта на превенцията и противодействието на корупцията. Проектът на постановление не съдържа други критерии и процедури за номинация на членове на гражданския съвет. Те ще се определят със заповед на националния координатор – Меглена Кунева. В случай, че има повече предложения, участието в гражданския съвет ще е на ротационен принцип – на всеки шест месеца. Представителите на гражданския съвет ще могат да присъстват на заседанията на Националния съвет по антикорупционни политики.

Открийте ни във 
           Може да следвате „Отворен парламент“ и в 
  

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на „Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство“. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от сдружение “Институт за развитие на публичната среда” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.