ГЕРБ с инициатива за „вечните длъжници“

За изводите от една проверка
05.05.2015
Сагата с такса смет продължава
08.05.2015

ГЕРБ с инициатива за „вечните длъжници“

На 23.04.2015 г. депутати от ГЕРБ депозираха в деловодството на Народното събраниепроект на Закон за допълнение на Закона за задълженията и договорите. По този начин народните представители от ГЕРБ станаха вторите, които се заинтересоваха за съдбата на т. нар. „вечни длъжници” след депутатите от АБВ.

Според депутатите от ГЕРБ в последните години се наблюдават редица случаи на изпълнителни производства срещу граждани, които продължават над 10 години, а в някои случаи по 15 и повече години. През цялото това време на длъжника се начисляват лихви, такси и разноски, които в повечето случаи многократно започват да превишават главницата. Длъжникът се превръща във „вечен длъжник”, който не е в състояние да изплаща своите дългове.

Подходът на народните представители от ГЕРБ за решаването на проблема с „вечните длъжници” е да се промени съществуващият Закон за задълженията и договорите, вместо да се приема специален закон по темата – така, както предлагат от АБВ.

ГЕРБ предлагат допълнение на Закона за задълженията и договорите, според което с изтичането на десетгодишен давностен срок, се погасяват всички необезпечени вземания срещу физически лица, независимо от прекъсването на давността, освен в случаите, когато задължението е отсрочено или разсрочено. Това няма да се прилага за задълженията на физически лица, упражняващи търговска дейност като еднолични търговци.

С въвеждането на десетгодишна погасителна давност няма да се промени действащия в момента режим на обща давност и длъжниците ще могат по досегашния регламент да се възползват от 3 и 5 годишна давност. По този начин ще се уеднакви режима за десетгодишен давностен срок за погасяване на публични и частни задължения на физическите лица. Към настоящия момент действа разпоредбата на чл. 171, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, с която през 2005 г. е въведен десетгодишен давностен срок за погасяване на всички публични вземания, независимо дали се дължат от физически лица или търговци.

Народните представители от ГЕРБ не ни съобщават в своите мотиви приблизително колко са т. нар. „вечни длъжници” и към кои социални групи те принадлежат. В мотивите не се съдържа и оценка за това, как предложената промяна ще се отрази върху дейността на заинтересованите лица – например на организациите, които отпускат кредити и колекторските фирми.

Според депутатите „по този начин ще се даде шанс на гражданите да започнат от нулата, на чисто да градят своята семейна икономика”, а интересите на кредиторите са достатъчно защитени, защото имат цели десет години, в които реално могат да съберат своите вземания, като в по-голямата част от случаите те могат да се снабдят с изпълнителен лист на извънсъдебно изпълнително основание и да се възползват от ускорени съдебни процедури.

Открийте ни във 
           Може да следвате „Отворен парламент“ и в 
  

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на „Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство“. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от сдружение “Институт за развитие на публичната среда” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.