За изводите от една проверка

По стъпките на „open data“
04.05.2015
ГЕРБ с инициатива за „вечните длъжници“
07.05.2015

За изводите от една проверка

На електронната страница на Комисията за защита на личните данни /КЗЛД/ е публикуван Годишния отчет на институцията за дейността й през 2014 г.

Отчетът съдържа раздел, озаглавен „Контролна дейност върху политически субекти”. Запознаването с тази част от доклада ни връща към един от най-големите политически скандали на 2014 г. – злоупотребата с личните данни на избирателите при регистрацията на политическите субекти за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г.

Историята

Всичко започва през март 2014 г., когато е приет нов Изборен кодекс, според който по настояване на Институт за развитие на публичната среда и някои други неправителствени организации, за първи път е дадена възможност всеки избирател да прави справки на електронната страница на Централната избирателна комисия в списъците, съдържащи имената, ЕГН и саморъчен подпис на избирателите, подкрепящи регистрацията на отделните политически субекти.

Като резултат в КЗЛД постъпват 1380 жалби и сигнали от граждани с твърдения, че без тяхно съгласие, личните им данни фигурират в подписки на политически субекти. КЗЛД организира проверки като за периода от 2 юли – 25 юли 2014 г., проверяващите екипи извършват проверки на 54 политически субекта /44 партии и 10 инициативни комитета/. В проверките КЗЛД кани да вземат участие като независими наблюдатели и представители на ИРПС. В резултат на предприетите действия са съставени 32 акта за установяване на административни нарушения, въз основа на които са съставени 26 наказателни постановления. По връчените наказателни постановления на политически субекти са подадени 12 жалби.

От 1380 жалби и сигнали на граждани срещу политически субекти, едва 496 се оказват годни за разглеждане от КЗЛД и започва събиране на необходимите доказателства по тях. В хода на разглеждане на жалбите КЗЛД взема решение за назначаване на експертизи на подписите на физическите лица, съдържащи се в съответните списъци на избиратели, подкрепящи регистрацията на партии и коалиции за участие в изборите. 156 граждани предоставят необходимия сравнителен материал, за да се извършат графологични експертизи на техните подписи. До края на 2014 г., производствата пред КЗЛД са висящи и комисията ще се произнася след представяне на заключенията по възложените графологични експертизи.

Изводите

По време на проверките са констатирани редица нарушения във връзка с организацията на дейностите по опазване на личните данни от политическите партии, коалиции и инициативни комитети.

Те могат да се групират по следния начин: неизпълнение на задължанието за първоначална регистрация в КЗЛД; неизпълнение на задължението за уведомяване на КЗЛД за нови регистри с лични данни; липса на или неактуализирани инструкции за защита на личните данни; наличие на копие от документи, съдържащи лични данни като например – подписки, лични карти и др.

Не е трудно да се предположи и печалният край на производствата във връзка със злоупотребите с лични данни на 496 лица. Това е така, поради невъзможността да се идентифицира конкретната политическа партия, събирала подписи на гражданите, в случаите, когато партията е част от състава на коалиция; невъзможността за идентифициране на конкретния представител на партия, пред когото са положени подписите.

Препоръките

За да се предотврати безотговорността при констатиране на злоупотреби с лични данни в хода на изборния процес, КЗЛД предлага следните законодателни промени:

– Да се предвиди възможност за идентифициране на конкретната политическа партия, събирала подписи на граждани, в случаите, когато партията е част от състава на коалиция.

– Да се предвиди възможност за легитимиране на физическите лица при полагане на подписи.

– Политическите субекти да се регистрират за участие в избори само при наличието на предварителна регистрация като администратор на лични данни в регистъра, поддържан от КЗЛД, включително наличието на заявен регистър на лични данни на избиратели, подкрепящи регистрацията на съответния политически субект.

– Да се персонифицира кой от членовете на инициативния комитет носи отговорност като администратор на лични данни.

– Задължително изискване за регистрация на неправителствените организации като наблюдатели за избори да бъде наличието на регистрация като администратор на лични данни в регистъра, поддържан от КЗЛД, включително наличието на заявен регистър, свързан с обработването на лични данни на физически лица – наблюдатели.

 

Открийте ни във 
           Може да следвате „Отворен парламент“ и в 
  

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на „Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство“. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от сдружение “Институт за развитие на публичната среда” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.