По стъпките на „open data“

За скритото познание в един законопроект
30.04.2015
За изводите от една проверка
05.05.2015

По стъпките на „open data“

На 29.04.2015 г. в Народното събрание е депозиран законопроект за изменение и допълнение на Закона за достъп до обществена информация /ЗДОИ/. Вносител е Министерският съвет. Със законопроекта се транспонират разпоредбите на Директива 2013/37/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. за изменение наДиректива 2003/98/ЕО относно повторната употреба на информацията в обществения сектор.

Проектът на нормативен акт е депозиран в изпълнение на мерките от Втория план за действие на Република България за участие в Инициативата „Партньорство за открито управление”.

Проектът на закон представлява основна стъпка за въвеждането на „open data“ в България.

Предвижда се всяка информация от обществения сектор, създадена след 1 октомври 2015 г., да се поддържа в електронен вид.

Създава се възможност достъпът до обществена информация да се извършва по електронен път при поискване на заявителя.

Предвижда се нова форма за предоставяне на достъп до обществена информация – чрез копия, предоставени по електронен път, или интернет адрес, където се съхраняват данните.

Разширява се кръгът на актуалната обществена информация, която администрацията следва да публикува – в срок три месеца от влизането в сила на закона, администрацията трябва допълнително да публикува устройствения си правилник, вътрешни правила, свързани с предоставянето на административни услуги на гражданите, програмни документи и отчети за дейността, бюджетни данни, информация за обществени поръчки, проекти на нормативни актове, обявления за конкурси, реда и условията за достъп до обществена информация и повторно използване на информация и др. Всеки административен ръководител се задължава ежегодно да обявява списък на категориите информация, подлежащи на публикуване в интернет, за сферата на дейност на съответната администрация, както и форматите, в които е достъпна.

Всяка организация от обществения сектор се задължава ежегодно да планира поетапното публикуване в интернет в отворен формат на информационните масиви и ресурси, които поддържа, достъпът до които е свободен.

Администрацията на Министерския съвет трябва да създаде до 1 януари 2016 г. и да поддържа платформа за достъп до обществена информация. Платформата трябва да осигурява възможност за подаване на заявление чрез нея.

Администрацията на Министерския съвет трябва да създаде и поддържа и портал за отворени данни, на който организациите от обществения сектор да публикуват отворени данни, достъпът до които е свободен. Тя трябва да изготвя на всеки три години обобщен доклад относно наличието на информация за повторно използване, предоставяна от организациите от обществения сектор, условията при които тя се предоставя, и практиките за правна защита. Първият доклад трябва да се изготви до 18 юли 2017 г.

В срок от три месеца от влизането в сила на закона, органите на изпълнителната власт трябва да публикуват цялата необходима информация за своята дейност.

Организациите от обществения сектор се задължават да осигурят условия за улеснено търсене на информация от обществения сектор, като поддържат и публикуват списъци с основни документи и съответните метаданни чрез различни механизми за онлайн достъп и в машинночетим формат или по друг подходящ начин.

Въвежда се принципът, че информацията от обществения сектор се предоставя за повторно изпозване безплатно или след заплащане на такса, която не може да надхвърля материалните разходи по възпроизвеждането и предоставянето на информацията. Предвидени са и изключенията при прилагането на този принцип.

Регламентиран е редът, по който може да се получи достъп за повторно използване на информация.

Доколко въведените принципи на open data в ЗДОИ съответстват на европейските принципи за open data, всеки може да си направи извод като сравни текста на законопроекта с нашата предишна публикация „Open data – за някои основни принципи”.

Открийте ни във 
           Може да следвате „Отворен парламент“ и в 
  

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на „Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство“. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от сдружение “Институт за развитие на публичната среда” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.