По пътя към електронното управление

Въвеждат задължителен централизиран подбор в държавната администрация
22.04.2015
Най-после оценка на въздействието на законодателството
28.04.2015

По пътя към електронното управление

До края на месеца се очаква в Народното събрание да бъде депозиран проект на Закон за електронната идентификация. Проектът е обсъден на заседание на Съвета за административна реформа /САР/, проведено на 17.04.2015 г. „Това е началото на пътя към електронното управление” – подчерта тогава вицепремиерът Румяна Бъчварова.

Проектът на закон урежда обществените отношения, свързани с електронната идентификация на физическите лица. Предоставянето на множество електронни услуги изисква задължително идентифициране на физическото лице – потребител. Това налага нормативното уреждане на тази материя.

Електронният идентификатор е уникален по своя характер. Той е своеобразно „електронно ЕГН”, за което е издадено удостоверение за електронна идентичност. Удостоверението е официален електронен документ, въз основа на който може да се направи еднозначно разграничаване на едно лице от други лица във виртуалната среда, с цел осигуряване на достъп до информационни системи или осигуряване на възможност за извършване на електронни изявления.

Удостоверенията за електронна идентичност ще се издават от министъра на вътрешните работи – орган за електронна идентификация, който ще се подпомага от администратори на електронна идентичност. В чужбина дейността на министъра на вътрешните работи ще се подпомага от дипломатическите и консулските представителства на Република България.

Администраторите на електронна идентичност и дипломатическите и консулските представителства ще приемат заявления за издаване на удостоверения за електронна идентичност, ще проверяват самоличността на заявителите, ще отправят проверените заявления за издаване на удостоверения за електронна идентичност до министъра на вътрешните работи. Администраторите на електронна идентичност ще заявяват пред министъра на вътрешните работи всякакви промени, както и спиране, възобновяване и прекратяване на удостоверения.

Всяко лице, навършило 14 години може да притежава електронна идентичност. Едно лице може да поиска издаването на повече от едно удостоверение.

Удостоверението за електронна идентичност се издава за срок от 3 години.

В Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията се създава Център за електронна идентификация. Функциите на център могат да се осъществяват и от други лица, регистрирани от министъра на вътрешните работи. Центровете за електронна идентификация ще извършват проверки на валидността на издадените удостоверния за електронна идентичност в процедурите по предоставяне на електронни услуги. Такива проверки ще се извършват по заявки на държавните органи, преди да извършат електронните услуги.

Ще е възможно и електронно овластяване на лица за упражняване на права пред държавен орган, организация, предоставяща обществени услуги и лица, осъществяващи публични функции? Овластяването ще се извършва след идентифициране чрез електронен идентификатор на упълномощителя и чрез подписването на овластителното изявление с квалифициран електронен подпис.

Законопроектът предвижда воденето, съхраняването и достъпа до редица регистри, имащи отношение към електронната идентификация: регистър на администраторите на електронна идентичност, регистър на центровете за електронна идентификация, регистър на удостоверенията за електронна идентичност, регистър на овластяванията.

Администраторите на електронна идентичност и центровете за електронна идентификация ще подлежат на строг административен контрол от длъжностни лица, определени от министъра на вътрешните работи. Контролните органи ще могат да извършват проверки по документи, проверки на информационните системи и проверки на място в помещенията, използвани от администраторите на електронна идентичност и от центровете за електронна идентификация.

Законопроектът предвижда сериозни глоби и имуществени санкции за нарушения, като извършване на дейност без регистрация; неизпълнение на законови задължения; възпрепятстване на контролните органи; неизпълнение на принудителни административни мерки и др.

Открийте ни във 
           Може да следвате „Отворен парламент“ и в 
  

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на „Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство“. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от сдружение “Институт за развитие на публичната среда” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.