Въвеждат задължителен централизиран подбор в държавната администрация

Да се закрие Комисията за досиетата
21.04.2015
По пътя към електронното управление
24.04.2015

Въвеждат задължителен централизиран подбор в държавната администрация

На 17.04.2015 г. се е състояло заседание на Съвета за административна реформа /САР/ – това научаваме от сайта на Министерския съвет.

САР координира правителствената политика в областта на държавната администрация. Председател на съвета е Румяна Бъчварова, а негови членове са останалите вицепремиери, основните министри, главния секретар на Министерския съвет, изпълнителния директор на Института по публична администрация, двама областни управители и изпълнителния директор на Националното сдружение на общините.

На заседанието е приета Концепция за въвеждане на задължителен централизиран подбор за заемане на длъжност в държавната администрация.

Концепцията предвижда въвеждане на централизиран етап на подбор за всяко назначаване / преназначаване на всички нива в държавната администрация. Целта е да се прекъсне връзката между органа по назначаване и конкурсната комисия. В момента органът по назначаване определя състава на конкурсната комисия, която се състои от негови служители, без да е длъжен да включва независими външни експерти. Самата конкурсна процедура не подлежи на обжалване пред съда на нито един етап от провеждането й. Конкурсите често се провеждат „проформа” за предварително определен кандидат.

На етапа на централизирания подбор ще се проверяват общите компетенции на кандидатите по подобие на психометричните тестове, използвани за подбор на служители в Европейската комисия и в други държави-членки на ЕС. Общите компетенции са свързани с мисията, ценностите, спецификите в културата, стратегията на организацията и определят желаните, общите за всички знания, умения, нагласи, ценности и поведение, които служителите трябва да притежават и демонстрират, независимо от нивото на тяхната позиция в администрацията.

Само кандидатите, преминали успешно централизирания първи етап ще могат да участват в следващите етапи на конкурса. Отделните администрации, както и досега ще провеждат втория етап на конкурса. На него ще се проверяват специфичните компетенции за заемане на съответната длъжност. Специфичните компетенции са тези, които са свързани с конкретна функция в дейността и обхващат знанията, уменията, ценностите, нагласите и поведенията, които водят до успешно представяне на отделна длъжност или група длъжности в съответното функционално направление.

Предвижда се провеждането на пилотна процедура съгласно новите правила, която ще се случи през януари-февруари 2017 г. Целта е да се създаде първоначална база от успешни кандидати, както и да се установят евентуални слаби страни на модела, които своевременно да бъдат отстранени. Дотогава ще се изготвят предварителни анализи за назначенията в държавната администрация. Ще се проучват добрите практики от ЕС и ще се приемат необходимите промени в Закона за държавния служител. Предвижда се разработване на електронна платформа за провеждане на централизиран подбор, подготовка на тестове и на конкретни въпроси, по които ще се оценяват кандидатите.

Пътната карта за изпълнение на Стратегията за развитие на държавната администрация 2014 г. – 2020 г. предвижда финансиране в размер на 1 000 000 лева за въвеждане на централизирания първи етап от конкурса за назначаване в държавната администрация. Средставата ще бъдат осигурени по Оперативна програма „Добро управление”.

Централизираният подбор ще се организира и провежда от Института по публична администрация.

 

Открийте ни във 
           Може да следвате „Отворен парламент“ и в 
  

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на „Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство“. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от сдружение “Институт за развитие на публичната среда” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.