„Език свещен на моите деди…“ – или принципът на скачените съдове

И Реформаторският блок с промени за референдумите
15.04.2015
По-добре късно, отколкото никога
20.04.2015

„Език свещен на моите деди…“ – или принципът на скачените съдове

Вече ви запознахме с някои законодателни предложения на ДПС, чиято политическа цел е втвърдяване на вота на избирателите, с оглед предстоящите местни избори.
Представихме ви и част от законодателните идеи на Патриотичния фронт, които имат подобна политическа цел.

Една от тях е внесеният от патриотите законопроект за изменение и допълнение на Изборния кодекс. Законопроектът предвижда в държавите, които не са членки на Европейския съюз, гласуването да се извършва само в секции, образувани в дипломатическите представителства на България. Ако се приеме това предложение, то ще бъде удар срещу избирателите на ДПС в Турция.

В същия ден (08.04.2015 г.) депутати от Патриотичния фронт депозираха в деловодството на Народното събрание още два законопроекта: законопроект за изменение и допълнение на Закона за събранията, митингите и манифестациите и законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс.

С първия законопроект се предлага промяна в Закона за събранията, митингите и манифестациите, според която събранията и митингите могат да се провеждат само на български език. Според Конституцията на Република България, официалният език в републиката е българският. Случаите, в които се използва само официалният език, се посочват в закон. Изборният кодекс предвижда предизборната кампания да се води на български език. Според Закона за политическите партии, политическите партии провеждат своите публични прояви, отправят обръщения и съставят документите си на български език. Сега депутати от Патриотичния фронт предлагат промяна на Закона за събранията, митингите и манифестациите, според която събранията и митингите въобще, а не само предизборните такива, следва да се провеждат само на български език. Депутатите се аргументират с обстоятелството, че това предложение произтича от задължението на всеки български гражданин да изучава и ползва официалния език в републиката. Освен това, измененията в закона „ще допринесат и за съблюдаване на правилата за обществен ред при осъществяване на тези публични събирания”.

С втория законопроект се предлагат промени на Наказателния кодекс. Патриотите предлагат завишаване на наказателната отговорност при престъпления, свързани с нарушаване на избирателните права на гражданите. Също така се криминализира нарушението на правилото за водене на предизборната кампания и агитация само на български език. Законопроектът предвижда лишаване от свобода до три години и глоба от 10 хил. до 20 хил. лева за този, който провежда предизборна кампания на език, различен от официалния български език. Известно е, че в момента текат съдебни обжалвания във връзка с наложени глоби на ДПС и неговия лидер Лютви Местан за използване на турски език за агитация в предизборната кампания в нарушение на Изборния кодекс.
Според депутатите „законопроектът е насочен не към самоцелно утежняване на наказания”. „Неговата цел е да въведе реална защита на официалния български език”.
Въпреки това, очевидна е целта на Патриотичния фронт да се удари по ДПС и неговия лидер. Това е причината да се предлага криминализиране на административното нарушение – агитация на чужд език .

Темата за защита на официалния български език безспорно ще мобилизира избирателите на Патриотичния фронт за предстоящите местни избори. Същевременно ожесточеният дебат, който ще се провокира ще се отрази благоприятно на ДПС в стремежа му да сплоти своя електорат чрез създаването на политическо противопоставяне и психологическа обстановка на „заплаха от вън”. Принципът на скачените съдове отново ще се задейства.

Открийте ни във 
           Може да следвате „Отворен парламент“ и в 
  

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на „Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство“. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от сдружение “Институт за развитие на публичната среда” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.