И Патриотичният фронт е за задължително гласуване

Реформаторите предлагат 1 май официално да се чества и като ден на Aприлското въстание
09.04.2015
И Реформаторският блок с промени за референдумите
15.04.2015

И Патриотичният фронт е за задължително гласуване

След като Атака поиска задължително гласуване и образователен ценз и Патриотичният фронт се обяви за въвеждане на задължително гласуване без да чака провеждането на референдум.

Това стана със законопроект за изменение и допълнение на Изборния кодекс, внесен в Народното събрание на 08.04.2015 г.

Според проекта на закон гласуването става задължително.

На избирател, който не е гласувал без уважителна причина се налага санкция, която може да бъде лишаване от социални помощи за срок от 3 месеца и глоба в размер на 50 лева. Уважителни причини, с които можеш да оправдаеш своето неявяване на изборите са отсъствие от страната, болест, смърт на роднина, провеждане на учебни занятия или изпити, командировка. Не се предвиждат санкции и за лицата, които са с трайни увреждания, както и за гражданите над 80 – годишна възраст.

Законопроектът предвижда активна регистрация на избирателите. Избирателните списъци ще се изработват върху основата на писмени заявления на гласоподавателите.

Със законопроекта рязко се увеличава прагът за използване на преференции. Предпочитанията /преференциите/ за отделните кандидати ще са валидни, ако броят на гласовете, получени за тях, е не по-малко от ½ от общинската избирателна квота. В момента този праг е седем процента.

Ограничава се възможността за създаване на избирателни секции в чужбина. В държавите – членки на ЕС, избирателните секции ще се образуват, както и до сега. В останалите държави, гласуването ще може да бъде извършено само в секции, образувани в дипломатическите представителства на България.

Патриотите предлагат да се забрани раздаването на подаръци, награди и други по време на предизборната кампания, с изключение на знамена, печатни и агитационни материали с пазарна стойност до 2 лева.

Променя се и Наказателния кодекс, като се завишават санкциите за престъпления, свързани с изборния процес.

Променя се и Наказателно-процесуалния кодекс като се разширява възможността за използване на СРС при разследване на престъплението „купуване на гласове”.
Според народните представители от Патриотичния фронт приемането на техния законопроект ще има следните положителни ефекти – „оздравяване на болната политическа система чрез отстраняване на непропорционалната представителност на зависими социални групи върху съдбините на съвкупния български народ; ангажиране отговорността на избирателите към управлението на държавата, в която живеят те или техните родители.”

 

Открийте ни във 
           Може да следвате „Отворен парламент“ и в 
  

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на „Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство“. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от сдружение “Институт за развитие на публичната среда” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.