АБВ с инициативи за местната власт

Реформаторите против заобикалянето на конкурсите при назначаване на държавни служители
31.03.2015
Депутати запълват дупка в законодателството
06.04.2015

АБВ с инициативи за местната власт

Снимка novini.bg

На АБВ й предстои да се бори за левите избиратели на предстоящите местни избори. Формацията трябва да се “вкорени” в местната власт – само така ще си гарантира политическо дълголетие.

Досега АБВ е депозирала в Народното събрание два основни законопроекта, свързани пряко с проблематиката на местното самоуправление. Това са законопроект за изменение и допълнение на Закона за опазване на селскостопанското имущество и законопроект за изменение и допълнение на Закона за местното самоуправление и местната администрация.

И двата законопроекта съдържат теми, които са добро начало за предстоящата предизборна агитация.

Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за опазване на селскостопанското имущество идва да осъвремени нормите на действащия закон, приет през далечната 1974 г. Заличават се несъществуващи сега органи и организации и се привеждат разпоредбите в съответствие със съвременните норми за собственост.

Въвежда се ограничението, продажбата на дребно на селскостопанска продукция да се извършва само на места, определни от кмета на общината, района или кметството. Съответно продажбата на едро се разрешава само на пазарите на производителите, на стоковите тържища и на стоковите борси.

Законопроектът предвижда охраната на селскостопанското имущество да се извършва от организирана от кметовете полска охрана – полски пазачи и доброволци, както и от лицензирани охранителни фирми. Кметовете ще могат да сключват договор с полските пазачи за опазване на полското имущество. Лицата, ползващи услугата ще заплащат такса, определена от общинския съвет. Таксите ще се събират в специална сметка на общината и ще се използват за издръжка на полските пазачи и доброволци.

За да се намалят разноските на общините и кметствата се съкращават двойно сроковете за прибиране от собствениците на техните животни, пуснати в чужди ливади и ниви, „арестувани” от полската охрана и отведени в определното за това общинско място, по-известно на село като „общинснкия капан”.

Законопроектът предвижда, когато добитъкът не бъде потърсен в седемдневен срок от отвеждането или, ако в тридневен срок от уведомяването, собственикът не заплати разноските по храненето и гледането на животните и дължимото обезщетение за нанесени вреди, животните да се продават на публична продан от комисия, определена със заповед на кмета на общината, района или кметството.

Вторият законопроект на АБВ също е посветен на проблемите със сигурността в местната общност.

Законопоректът за изменение и допълнение на Закона за местното самоуправление и местната администрация разширява обхвата на местното самоуправление с възможността за решаване на проблемите, свързани с опазване на реда на територията на общината. Общинският съвет получава правомощието да приема решения по опазване на реда и опазване на общинските разпоредби.

В структурата на общинската администрация може да се създаде звено за контрол по изпълнение актовете на общинския съвет и на кмета по опазване на общинското имущество и по организация на движението. Предвижда се служителите от звеното да имат специална униформа и отличителни знаци, утвърдени от кмета. Служителите от звеното за контрол по опазване на реда ще могат да изискват документ за самоличност, да съставят протоколи за предупреждение, да връчват предписания за отстраняване на извършено нарушение и да „поканват в служебни помещения граждани за изпълнение на определените им правомощия”. Служителите от звеното за контрол по опазване на реда ще могат при констатирани нарушения да ограничават правото на свободно придвижване на лица до пристигане на полицейските органи. По този начин според депутатите ще се облекчи административно-наказателната дейност на общините, които в момента нямат дори най-елементарното право да изискват документ за самоличност на нарушителя. За извършването на тази дейност до сега беше необходимо общинският служител /актосъставител/ да бъде придружаван от полицейски орган, който има право да изисква документ за самоличност на нарушителя. Така според депутатите, с новата уредба ще се спести публичен ресурс и „ангажираните до сега с тези задължения полицейски кадри ще бъдат насочени към други свои съществени задачи”.

Открийте ни във 
           Може да следвате „Отворен парламент“ и в 
  

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на „Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство“. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от сдружение “Институт за развитие на публичната среда” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.