Реформаторите против заобикалянето на конкурсите при назначаване на държавни служители

Задължителното гласуване – част 1
30.03.2015
АБВ с инициативи за местната власт
03.04.2015

Реформаторите против заобикалянето на конкурсите при назначаване на държавни служители

На 26.03.2015 г. депутати от Реформаторския блок внесоха в Народното събрание законопроект за изменение и допълнение на Закона за държавния служител. За 15 години, от както Законът за държавния служител е в сила, той е претърпял 36 промени.

Какво се предлага с 37–та поправка?

Със законопроекта се предлагат няколко промени, които са от съществено значение за постъпването и изпълнението на държавна служба.

В 30-дневен срок от създаването, съответно от освобождаването на длъжност в администрацията, органът по назначаването е длъжен да обяви конкурс за нейното заемане. По този начин депутатите искат да прекъснат порочната практика една свободна длъжност на държавен служител дълго да бъде заемана от изпълняващи длъжността, докато се намери подходящ титуляр. Понякога това може да трае и години, а спестените средства се използват за допълнително материално стимулиране на служителите.

Народните представители предлагат назначенията по заместване на държавен служител да се извършват, не както е до сега при отсъствие на държавния служител от работа за повече от 3 месеца, а при отсъствие за повече от 6 месеца. Освен това се въвежда забраната държавният служител, назначен по заместване да не може да бъде преназначаван на друга длъжност в същата или в друга администрация без провеждане на конкурс. По този начин народните представители искат да премахнат практиката за назначаване без конкурс на държавна служба чрез назначаване по заместване – например на мястото на лице в отпуск по майчинство.

Депутатите въвеждат забраната лице, назначено на длъжност в администрацията при непълно работно време да заема длъжността повече от 3 месеца. Ръководните длъжности в администрацията не може да се заемат при непълно работно време. Назначеният по този ред държавен служител не може да бъде преназначаван на друга длъжност в същата или в друга администрация без провеждане на конкурс. Заварените към влизането в сила на този закон държавни служители продължават да изпълняват длъжността при непълно работно време, но за не повече от 3 месеца. С изтичането на тримесечния срок служебните правоотношения на тези лица се прекратяват. С влизането в сила на закона служебните правоотношения на държавните служители, заварени на ръководни длъжности в администрацията, назначени на непълно работно време се прекратяват и органът по назначаването е длъжен да обяви конкурс за заемане на освободените места. Заварените към влизането в сила на този закон държавни служители, назначени на длъжност по заместване, продължават да изпълняват длъжността си при условията и по реда на този закон.

Проблемите в Закона за държавния служител, които народните представители от Реформаторския блок се опитват да решат съществуват от години. С част от тях вече сме ви запознавали.

На 16.01.2015 г. Реформаторите депозираха законопроект за промяна на Закона за администрацията, с който се въвежда изискването за висше образование за всички органи на изпълнителната власт, които се назначават с решения на Министерския съвет или лично от министър – председателя.

Изискването за висше образование, както и промените, които се предлагат сега няма да решат основният проблем на администрацията, а именно: назначаването в нея на ръководни позиции на лица, без подходящото образование и необходимия професионален опит. Реформаторите са публично обвинявани от политическите си опоненти в „преяждане с власт”, и че са заменили модела „КОЙ” с модела „СВОЙ”. Медийно известни са немотивирани назначения, не на длъжност държавни служители на 7-часов работен ден, а на длъжности: председатели на държавни агенции, изпълнителни директори на изпълнителни агенции, съветници в политически кабинети, ръководители на държавни институции, създадени със закон или с постановление на Министерския съвет, както и на лица, назначени в бордовете на държавни дружества и предприятия. Ето защо, за да не се произведе поредният „изстрел в празното пространство”, реформаторите трябва да се замислят за въвеждане в законодателството на правила и процедури, които да гарантират, че т.нар. „политически” назначения ще се правят при предварително публично оповестени критерии за заемане на съответната длъжност и провеждане на публична състезателна процедура.

Открийте ни във 
           Може да следвате „Отворен парламент“ и в 
  

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на „Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство“. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от сдружение “Институт за развитие на публичната среда” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.