Изтича срокът за заявка на свободните стажантски позиции

Конституционният съд отклони искането на ВКС – Общото събрание на търговската колегия за тълкуване на чл. 12, ал. 2 от Конституцията
23.03.2015
OPEN DATA „призрак броди из Европа…“
27.03.2015

Изтича срокът за заявка на свободните стажантски позиции

На 27 /петък/ март 2015 г. изтича срокът, в който администрациите следва да обяват свободните си стажански позиции в електронния портал на адрес: http://staj.government.bg.

Програмата за летни студенстки стажове в държавната адиминистрация се реализира на основание Постановление № 189 на Министерския съвет от 18.07.2014 г., с което е приета Наредба за студентските стажове в държавната администрация.

С Наредбата се създават унифицирани правила и единен механизъм за провеждане на студенски стажове в публичната администрация.

Съгласно наредбата всички административни структури следва да обявят свободните си стажантски позиции на портала за студентските стажове в държавната администрация. Срокът за това е до 27.03.2015 г.

В рамките на програмата ще бъдат организирани летни неплатени едномесечни стажове за студенти. Стажовете ще се проведат в периода 01.07-30.09.2015 г. Отделните администрации могат сами да определят началото и края на едномесечния период за провеждане на стажа, в рамките на посочените три месеца, както и да посочат броя на местата и професионалните направления, от които желаят да приемат студенти.

Одобрените струденти, сключват с конкретната администрация специално споразумение. Стажът преминава под ръководството на наставник. Наставникът и стажантът съставят съвместно индивидуален план за обучението на стажанта.

Всеки студент, който е приключил успешно стажа си получава от администрацията удостоверение за проведен стаж. Стажантите накрая получават и специално приложение, с което се оценяват придобитите от тях по време на стажа знания и умения.

 

Открийте ни във 
           Може да следвате „Отворен парламент“ и в 
  

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на „Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство“. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от сдружение “Институт за развитие на публичната среда” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.