БДЦ внесе законопроект за публичност на лобизма

Конституционният съд отклони искането на ВКС – Общото събрание на търговската колегия за тълкуване на чл. 12, ал. 2 от Конституцията
23.03.2015
ДПС с пакет от законопроекти за втвърдяване на вота
26.03.2015

БДЦ внесе законопроект за публичност на лобизма

На 19.03.2015 г. депутатите от БДЦ депозираха в деловодството на Народното събрание законопроект за публичност на лобизма. По този начин според парламентаристите България ще се нареди до държави като САЩ, Канада и Австралия, които имат най-модерна и разгърната нормативна уредба в това отношение.

В Европейския съюз и в някои от неговите държави-членки също съществуват първи стъпки на правна регламентация на лобистката дейност, като само Полша има специален закон за лобизма.

Законопроектът следва да се прилага при осъществяване на лобистка дейност, както по отношение на органите на държавната власт, така и по отношение на органите на местното самоуправление.

Законопроектът дава легални дефиниции на понятията „лобист”, „лобистка дейност” и „лобистки контакт”.

Проектът на закон въвежда и някои забрани и ограничения на лобистката дейност. Забрането е лобирането в областта на обществените поръчки, предоставянето на концесии, предоставянето на регистрации и лицензи за радио и телевизионна дейност, издаване на други лицензи и разрешителни.

Не може да се лобира пред финансовите и контролни органи, съда, Конституционния съд, Сметната палата и ЦИК.

Лобист не може да дарява под каквато и да е форма парични суми, вещи или услуги на органите на държавна власт и на органите на местното самоуправление, с изключение на командировъчни на техни представители за участие в семинари, симпозиуми и други публични прояви.

Лoбистите са длъжни да се регистрират в Публичен регистър на лобистите към Сметната палата. Всеки може да иска писмена или устна справка за регистрираните лобисти и за тяхната дейност от Публичния регистър.

Законопроектът съдържа санкции за лицата, които осъществяват лобистка дейност, без да са се регистрирали и които не изпълняват задълженията си по закон.

В срок от три месеца от влизането в сила на закона, Сметната палата трябва да приеме правила за организацията и дейността на дирекция „Публичен регистър на лобистите”, образец на декларация, тарифа за таксите по вписването и други вътрешни актове.

С пълния текст на законопроекта и с мотивите към него може да се запознаете тук.

Открийте ни във 
           Може да следвате „Отворен парламент“ и в 
  

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на „Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство“. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от сдружение “Институт за развитие на публичната среда” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.