Изтича срокът за въвеждане на комплексното административно обслужване

Патриотичният фронт предлага замяната на мълчаливия отказ с мълчаливото съгласие
16.03.2015
Частични местни избори в новата община Сърница
19.03.2015

Изтича срокът за въвеждане на комплексното административно обслужване

На 25.03.2015 г. изтича срокът за въвеждане на комплексното административно обслужване в администрацията. Срокът е въведен със Закона за изменение и допълнение на Административнопроцесуалния кодекс. Отговорни за неговото спазване са главните секретари на администрациите, съответно постоянния секретар на отбраната, а за Министерство на вътрешните работи – на министъра на вътрешните работи или оправомощено от него длъжностно лице, и секретаря на общината за общинските администрации.

Какво представлява комплексното административно обслужване /КАО/?

КАО е нов подход в дейността на административните органи, според който комплексно е административното обслужване, при което административната услуга се предоставя от компетентните административни органи, без да е необходимо заявителят да предоставя информация или доказателствени средства, за които са налице данни, събирани или създавани от административни органи – първични администратори на данни, независимо дали тези данни се поддържат в електронна форма или на хартиен носител.

Интернет

Повече от десет години основен хит в дейността на администрацията бе въвеждането на подхода „едно гише”, чрез който се целеше подобряване на достъпа и повишаване на качеството на услугите, но най – вече се постига намаляване на административната корупция, чрез ограничаване на прекия достъп на гражданите и бизнеса до служителите, които извършват административните услуги. Новият подход вече не е толкова антикорупционен, колкото залага на ефикасността при административното обслужване –целта е да се спестят средства и време на гражданите и бизнеса.

Новият подход е въведен нормативно чрез промени в Административнопроцесуалния кодекс и в Закона за администрацията.

В предметния обхват на Административнопроцесуалния кодекс е включена нова точка, с която се въвежда КАО. Административните органи са задължени да прилагат КАО при предоставяне на административни услуги.

Искането за КАО може да бъде подадено до всеки административен орган, който участва в него. Това дава възможност, искането да се подаде до орган, който териториално е най-близо до потребителите на услуги. Например вместо да пътуват до столицата, услугата, извършвана от централната администрация може да се заяви в областната или общинска администрация, както и в териториалните звена на централната администрация, ако те участват в процедурата по КАО.

Взаимодействието с другите административни органи се осъществява по реда на Наредбата за административното обслужване. Изготвен е проект на Постановление на Министернският съвет за изменение и допълнение на Наредбата за административното обслужване като поректа е публикуван на Портала за обществени консултации.

Административните органи не могат да изискват предоставяне на информация или документи, които са налични при тях или при друг орган, а ги осигуряват служебно за нуждите на съответното административно производство. По този начин се намаляват броя на посещенията на гражданите и бизнеса в различните администрации за събиране на документи и доказателствени средства, необходими за предоставяне на административни услуги. Така се пести от времето на гражданите и бизнеса като събирането на доказателства и информация във връзка с услугата, се извършва служебно. Разбира се, за да е възможно това на практика е необходимо да има връзка между информационните бази с данни, поддържани от отделните административни органи. Осигуряването на тази свързаност ще е основно предизвикателство пред администрацията.

Наличната информация на хартиен носител при другия административен орган се предоставя в тридневен срок от поискването й. Служебното уведомяване по смисъла на Закона за електронното управление се извършва незабавно.

Административните органи осъществяват КАО в тридневен срок от получаване на достъп до данните на административните органи – първични администратори на данни.

Исканият административен акт може да бъде получен от гражданите на мястото, където е заявен, или на посочен от него точен адрес, в случай че е заявено получаване чрез лицензиран пощенски оператор или по електронен път.

По важните изменения в Закона за администрацията във връзка с въвеждане на подхода за КАО са следните:
Административните органи сключват помежду си споразумения за интеграция на предоставяните услучи чрез изграждане на общи центрове за услуги. Министернският съвет може да създава центрове за комплексно административно обслужване. Структурата и организацията на центровете за КАО се уреждат с наредба.

Въвеждането на КАО има претенцията да отразява „новия подход на административните органи към реалностите в икономическия, обществения и личния живот в условията на новите технологии за комуникация.” /из мотивите към законопроекта за изменение и допълнение към Административнопроцесуалния кодекс, приет преди една година/.

Открийте ни във 
           Може да следвате „Отворен парламент“ и в 
  

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на „Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство“. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от сдружение “Институт за развитие на публичната среда” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.