Патриотичният фронт предлага замяната на мълчаливия отказ с мълчаливото съгласие

Ще стане ли „промяната на пола“ част от българското законодателство?
14.03.2015
Изтича срокът за въвеждане на комплексното административно обслужване
17.03.2015

Патриотичният фронт предлага замяната на мълчаливия отказ с мълчаливото съгласие

На 05.03.2015 г. депутатите от „Патриотичния фронт” внесоха в Народното събрание законопроект за изменение и допълнение на Административнопроцесуалния кодекс.

Какво предлагат народните представители?

Патриотите искат изменения и допълнения в Административнопроцесуалния кодекс и в Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност, с които се прокарва принципа на „мълчаливото съгласие”.

Гражданите се сблъскват с администрацията, когато искат да им се издаде административен акт, а администрацията не се произнася по искането в законоустановения срок. Тогава не им остава нищо друго, освен да се обърнат към съда с искане той да се произнесе с решение, с което да отмени мълчаливия отказ и да задължи административния орган да издаде искания акт.

Депутатите от Патриотичният фронт предлагат промяна на чл. 58 от Административнопроцесуалния кодекс, с която преобръщат нещата – непроизнасянето в срок вече няма да се смята за мълчалив отказ, а за мълчаливо съгласие да се издаде акта. В 7-дневен срок от изтичането на срока за произнасяне, административният орган е длъжен да издаде поискания му акт. Непроизнасянето в срок се смята за мълчалив отказ, единствено в случаите и при условията, предвидени в специален закон.

Според мотивите на депутатите – „предлаганите изменения имат за своя основна цел ограничаване на бездействието в работата на администрацията, чрез създаване на предвидимост и контрол, както и улесняване на гражданите и бизнеса при участието им в процедури по издаване на административни актове”.

С Преходните и заключителни разпоредби на законопроекта се правят изменения и допълнения, с които принципът на мълчаливото съгласие се прокарва и при издаването на лицензи, разрешения или удостоверения. Парламентаристите предлагат при неиздаване на лиценз в определения в закона срок да се приема, че е налице мълчаливо съгласие от страна на административния орган.

Не е ли опасно предложението на Партиотичния фронт?

Според Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност, лицензионен режим може да се установява само за стопански дейности, които са свързани с обекти изключителна държавна собственост /например подземните богатства/ и които пораждат повишен риск за националната сигурност или обществения ред в Република България, личните или имуществените права на гражданите, или правата на юридическите лица, както и за околната среда. Тези дейности са посочени в специален списък – приложение към закона. Списъкът съдържа 43 стопански дейности, за които може да се установява лицензионен режим. От извършване на банкова и застрахователна дейност, през извършване на хазартна дейност и провеждане на клинични изпитвания, производство, търговия или внос на лекарства и лекарствени продукти до извършване на информиране и професионално ориентиране – за всички тези дейности държавата може да установява лицензионен режим. Като следствие от предложението на патриотите, за всички тези дейности, при неиздаване на лиценз в определения от закона срок трябва да се приема, че е налице мълчаливо съгласие от страна на административния орган. Какво би станало, ако юридическо лице поиска издаването на лиценз за „извършване на дейности, свързани с използване на ядрени съоръжения и ядрен материал или други източници на йонизиращо лъчение” /една от дейностите в специалния списък/? Следва ли и тогава да се прилага мълчаливото съгласие, ако административният орган не се произнесе в определения срок?

В мотивите на депутатите от Патриотичния фронт не се съдържа отговор на този въпрос. Въобще липсват мотиви и каквито и да са аргументи в подкрепа на тяхното предложение за промени в Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност.

В хипотеза, при която този законопроект бъде приет от НС, ще следва много сериозно да се анализират и прецизират правните разпоредби, включени в специален закон, регламентиращ възможностите за мълчалив отказ от страна на администрацията.

Открийте ни във 
           Може да следвате „Отворен парламент“ и в 
  

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на „Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство“. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от сдружение “Институт за развитие на публичната среда” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.