Ще стане ли „промяната на пола“ част от българското законодателство?

Атака предлага журналистите да декларират своето имущество
13.03.2015
Патриотичният фронт предлага замяната на мълчаливия отказ с мълчаливото съгласие
16.03.2015

Ще стане ли „промяната на пола“ част от българското законодателство?

На 18.02.2015 г. Народното събрание прие на първо четене законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита от дискриминация. Вносител на законопроекта е Министерският съвет на Република България. Документът е подписан от Томислав Дончев. Не е ясно дали титулярът Бойко Борисов просто е отсъствал или е имал специални мотиви, за да не сложи подписа си под текста. Законопроектът е кратък, но за това пък съдържателен.

Какво се предлага с проектозакона?

С проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за защита от дискриминация се предлагат две промени:

Изменя се чл. 9 от закона, който гласи: „В производство за защита от дискриминация, след като страната, която твърди, че е жертва на дискриминация, докаже факти, от които може да се направи извод, че е налице дискриминация, ответната страна трябва да докаже, че правото на равно третиране не е нарушено.”

В резултат на предложената промяна, разпоредбата на чл. 9 придобива следната редакция:

„Чл. 9. В производство за защита от дискриминация, след като страната, която твърди, че е дискриминирана, представи факти, въз основа на които може да се направи предположение, че е налице дикриминация, ответната страна трябва да докаже, че принципът на равно третиране не е нарушен.”

Сравнението между двата текста показва, че изразът „докаже факти” е заменен с израза „представи факти”; думата „извод” е заменена с думата „предположение” и думата „правото” е заменена с „принципът”.

По този начин тежестта на доказване остава единствено за ответника. Не е нужно да се доказва наличието на дискриминация – достатъчно е да са налице факти за дискриминация, от които може да се направи предположение, че е налице дискриминация.

Очевидно е, че това изменение ще има пряко отношение към работата на Комисията за
защита от дискриминация и съдилищата.

С второто предложение се създава т. 17 в параграф 1 от допълнителните разпоредби на закона със следното съдържание:
„17. Признакът „пол” по чл. 4, ал. 1 включва и случаите на промяна на пола”.
Съгласно чл. 4, ал. 1 от закона е забранена всяка пряка или непряка дискриминация, основана на пол, раса, народност, етническа принадлежност, човешки геном, гражданство, произход, религия или вяра, образование, убеждения, политическа принадлежност, лично или обществено положение, увреждане, възраст, сексуална ориентация, семейно положение, имуществено състояние или на всякакви други признаци, установени в закон или в международен договор, по който Република България е страна.

По този начин законопроектът изрично урежда прилагането на разпоредбите за защита от дискриминация по признак „пол” и по отношение на случаите на промяна на пола.

Правителството е убедено, че „с предложените изменения и допълнения на Закона за защита от дискриминация се постига съответствие с разпоредби на правото на Европейския съюз по поставените въпроси и се укрепват създадени законодателни гаранции за защита от дискриминация в случаите на промяна на пола и при прехвърляне на тежестта на доказване при дискриминация”.

На друго мнение обаче са народните представители от парламентарните групи на Атака, на Патриотичния фронт и БСП – Лява България.

Според депутатите от Патриотичния фронт изместването на тежестта на доказване от жалбоподателя към ответника е недопустимо. „Как може някой да обвини някой, без никакви доказателства? – това за нас е недопустимо” – заявява народният представител Юлиян Ангелов. Според него европейските директиви не ни задължават изрично да включим текста за промяна на пола в българското законодателство. „Защо ние се правим на по-големи, как да кажа, европейци ли, хуманисти ли от това, което реално в момента по закон се позволява” – пита народният представител и продължава „призовавам всички народни представители да имат страх от бога и да не подкрепят това предложение”.

Според Явор Нотев от Атака, законопроектът е трябвало да бъде разпределен и на Правната комисия. Нотев се обявява срещу промяната на чл. 9 от закона, с която не просто се заменят едни термини с други, а се правят съществени промени. Нотев е и против създаването на нова точка 17 в § 1 от допълнителните разпоредби на закона. Според депутата извеждането на лицата, променили пола си в особена категория ги дискриминира и обижда. „Ние намираме това отделяне по съответен признак, посочен ясно в закона, като негативен, като забранен признак за разделяне на човешкия вид и род, за посегателство към достойнството на хората и на гражданите.”

Против законопроекта се обявяват и от БСП – Лява България. Според тях съдилищата не допускат доказване на отрицателни факти, поради което законопроектът е в колизия със съдебната практика.

В крайна сметка законопроектът е приет на първо четене със 77 гласа /основно с гласовете на ГЕРБ и ДПС/.

Какво ще се случи на второто четене?

Вероятно депутатите от Патриотичния фронт няма да подкрепят предложението на правителството. Парламентарната група на ДПС като „съвременна либерална партия, с ясна неотклонна евроатлантическа позиция” /д-р Тунчер Кърджалиев/ ще подкрепи законопроекта. Ще се оформи поредното напрежение между партиите, които подкрепят правителството. Защото, както казва Юлиян Ангелов от Патриотичния фронт, „не желаем да вървим към свят, в който не се зачитат обичаи, традиции, сватби, раждане на деца и т.н. Мисля, че вече и в Европа доста от страните разбраха грешките си от последните години, когато насърчаваха подобни безумия.”

 

Открийте ни във 
           Може да следвате „Отворен парламент“ и в 
  

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на „Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство“. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от сдружение “Институт за развитие на публичната среда” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.