Реформаторите искат висше образование за висшите държавни длъжности

Депутати разчистват плацдарм за настъпление
26.02.2015
Спазват ли депутатите Закона за нормативните актове?
12.03.2015

Реформаторите искат висше образование за висшите държавни длъжности

На 16.01.2015 г. в деловодството на Народното събрание е постъпил законопроект за изменение и допълнение на Закона за администрацията. Инициативата е на десет народни представители от Реформаторския блок.

Законопроектът предвижда създаването на нова алинея 7 в чл. 19 от Закона за администрацията, със следното съдържание: „Областните управители, техните заместници, заместник-министрите, председателите на държавните агенции, държавните комисии, изпълнителните директори на изпълнителните агенции, ръководителите на държавни институции, създадени със закон или с постановление на Министерския съвет, които имат функции във връзка с осъществяването на изпълнителната власт следва да притежават висше образование, образователно-квалификационна степен – „магистър”.

По този начин се въвежда изискването за висше образование за всички органи на изпълнителната власт, които се назначават с решения на Министерския съвет или лично от министър – председателя. Извън обсега на предложението остават т.нар. „изборни” органи като министър – председател, заместник министър – председатали, министри, кметове на общини, райони и кметства.

Мотивите на депутатите, обосноваващи тяхното предложение са следните:
Въвеждането на изискването за висше образование за заемане на висшите държавни длъжности ”ще играе ролята на своебразен филтър, който ще отсява предварително кандидатурите и ще елеминира възможността за предложения, зад които се крие явен лобизъм, политически компромис и липса на професионални аргументи при номинирането им”.

Според депутатите „нелогично и неоправдано е изискване за притежаване на висше образование да е предвидено за служителите в администрацията, а да липсва по отношение на техните ръководители”.

Мотивите на законодателите не съдържат информация за това, колко лица на висши държавни длъжности не притежават висше образование, образователно-квалификационна степен – „магистър” и ще бъдат засегнати от новото изискване на закона. В публичното пространство не са известни примери за скандали за кадрови назначения без необходимия образователен ценз. Известни са случаи на назначения на лица с неподходящо образование.

В действителност скандалите, избухнали в българското общество във връзка с назначаването на висши държавни служители, касаеха най-вече не липсата на висше образование от кандидатите, а по-скоро начина на тяхното номиниране и назначаване – резултат от скрити политически договорки и неясни за обществото мотиви. Начинът на номиниране и назначаване намери израз и обобщение в модел, който медиите нарекоха модела „КОЙ”.

Инициативата на народните представители не съдържа изискването за въвеждането на публичен конкурентен подбор на кандидатите за назначаване на висши държавни длъжности, както и изискването за предварително изработване и публично оповестяване на критериите за заемане на висш държавен пост.

Известно е, че поне на хартия изискванията за висше образование на кандидатите и за провеждане на конкурс за заемане на длъжност в администрацията съществуват, дори за заемане на най-ниската длъжност на държавен служител – младши експерт.

Открийте ни във 
           Може да следвате „Отворен парламент“ и в 


Този документ е създаден с финансовата подкрепа на „Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство“. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от сдружение “Институт за развитие на публичната среда” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.