Темата за бежанците – алтернативни подходи според българските депутати

Сезира ли се КС в защита на гражданските права?
24.02.2015
Депутати разчистват плацдарм за настъпление
26.02.2015

Темата за бежанците – алтернативни подходи според българските депутати

На 18.02.2015 г. Комисията по европейски въпроси и контрол на европейските фондове разгледа два законопроекта за изменение и допълнение на Закона за убежището и бежанците. Вносители на първия са Волен Сидеров и депутати от „Атака”, а на втория д-р Тунчер Кърджалиев от ДПС.

Двата законопроекта демонстрират два алтернативни подхода по темата, поради което си струва да бъдат разгледани.

Законопроектът на г-н Сидеров и неговите колеги предвижда две промени:
Според първата от тях се премахва правото на чужденците с предоставен статут на бежанец или хуманитарен статут да поискат да се съберат със семейството си на територията на Република България.

В Закона за убежището и бежанците е предвидено, че Председателят на Държавната агенция за бежанците дава или отказва разрешение за събиране на семействата. Държавната агенция за бежанците улеснява събирането на разделените семейства, като съдейства за издаването на чужденците на пътни документи и визи за допускането им на територията на страната. Когато местонахождението на членовете на семейството е неизвестно, Държавната агенция за бежанците в сътрудничество с Върховния комисар на ООН за бежанците, БЧК и други организации, предприемат издирването им. Тези регулации не са плод на самостоятелно законодателно уреждане от страна на българския парламент, а са следствие от транспонирането на Директива № 2003/86/ЕО на Съвета от 22.09.2003 г. относно правото на събиране на семейството.

Всичко това, депутатите от „Атака” предлагат да бъде „заличено” в Закона за убежището и бежанците.

Според народните представители от „Атака”, България е най-бедната страна в Европейския съюз и събирането на семействата създава прекомерно натоварване на социалната система. Освен това, според депутатите става въпрос за „многочленни семейства от предимно арабски и африкански произход” – практически е невъзможно да бъде получена вярна, достатъчна и адекватна информация за членовете на семействата. По този начин според тях се създава „заплаха за националната сигурност и демографския баланс в страната”.

С втората промяна се предвижда въвеждането на „срок”, в който чужденците, ползващи се от временна закрила имат право да останат на територията на Република България.
Законопроектът е отхвърлен почти единодушно от парламентарните комисии по европейските въпроси и контрол на европейските фондове и по правните въпроси. Коментарите са, че предлаганите промени противоречат на Европейските директиви и международните актове, които са в сила за Република България.

Вторият законопроект на д-р Тунчер Кърджалиев е подкрепен и от двете комисии, като се предлага на Народното събрание приемането му на първо гласуване.

Законопроектът транспонира изискванията на две директиви, като по този начин се избягва опасността страната ни да бъде обект на наказателна процедура. Въвежда се понятието „международна закрила” и се прецизират и синхронизират редица други понятия. Предложеният законопроект усъвършенства действащия Закон за убежището и бежанците, като подобрява значително съществуващите разпоредби в него. Не на последно място, той отчита потребностите на практиката и регламентира редица съществуващи и до момента законодателни непълноти в тази област.

Законопроектът предвижда на чужденците с предоставено убежище или международна закрила да се предлага сключване на „споразумение за интеграция”, в което да се определят техните права и задължения, както и правата и задълженията на съответните държавни или общински органи.

В Преходните и заключителни разпоредби на законопроекта се предлагат промени в редица закони: Закон за чужденците в Република България, Закон за българските лични документи, Закон за признаване на професионални квалификации, Закон за народната просвета, Закон за здравето.

Коментарите на парламентарните комисии са, че законопроектът на д-р Кърджалиев е изготвен, изцяло в унисон с актовете на ЕС и се базира на широк консенсус между представителите на всички ангажирани институции.

С пълните текстове на законопроектите, с мотивите към тях, както и с докладите на парламентарните комисии може да се запознаете тук:
законопроект, внесен от АТАКА;
законопроект, внесен от Тунчер Кърджалиев, ДПС.

 

Открийте ни във 
           Може да следвате „Отворен парламент“ и в 


Този документ е създаден с финансовата подкрепа на „Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство“. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от сдружение “Институт за развитие на публичната среда” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.