Патриоти на бой с „отровни двойници“

В Народното събрание е депозиран уникален проект на закон
18.02.2015
АТАКА с две идеи за промени в Изборния кодекс
23.02.2015

Патриоти на бой с „отровни двойници“

Група от тринадесет народни представители – десет от Патриотичния фронт, двама от Реформаторския блок и един от ГЕРБ внесоха в Народното събрание законопроект за допълнение на Закона за политическите партии. В чл. 14, ал. 2 от закона се добавя ново изречение второ със следното съдържание:

„Не се допуска повтаряне на наименованието, части от него или абревиатурата на коалиция от партии, регистрирана в Централната избирателна комисия за участие в последно проведените избори за народни представители, както и на наименованието на парламентарна група, съществуваща към момента на регистрация на политическата партия, а също и прибавянето към тях на думи, букви, цифри, числа или други знаци.”

По този начин се разширява забраната, регламентирана в чл. 12 от Закона за политическите партии, съгласно който не се допуска повтаряне на наименованието или абревиатурата, както и прибавянето към тях на думи, букви, цифри, числа или други знаци. Основателни ли са опасенията на народните представители от появата на „отровни политически двойници” на парламентарните коалиции или просто ги е обзела политическа параноя?

Мотивите към законопроекта, които са с обем по-малък от половин страница не съдържат конкретни данни за подготовка на „дубльори” на парламентарните коалиции, които да са в процес на регистрация. Иначе депутатите са прави: в действащата нормативна уредба наистина съществува възможността партия в съдебна регистрация „да открадне” наименованието на съществуващи коалиции от партии, или да вземе наименованието на съществуваща коалиция от партии, с което тя е участвала в последните парламентарни избори. Това неминуемо би възпрепятствало и възможността на коалицията от партии със същото наименование да се регистра и участва със същото наименование в нови избори – например да се регистрира като коалиция от партии на предстоящите местни избори с наименование, което вече е придобило популярност чрез дейността на коалицията в парламента.

Известно е, че коалиционните формати преобладават в Четиридесет и третото Народно събрание, коалиции са: РБ, ПФ, БСП – Лява България, КП България без цензура /ББЦ/ и Коалиция АБВ /Алтернатива за българско възраждане/. Ето защо може да се очаква, че политическите субекти в парламента ще се отнесат с подобаващото внимание към предложението на депутатите.

Всъщност нова политическа партия не се регистрира толкова лесно, изминава се дълга и сложна процедура по учредяване и регистрация: създаване на инициативен комитет; приемане на учредителна декларация, която се публикува най-малко в един национален ежедневник; събиране на подписка на членове-учредители; провеждане на учредително събрание; регистрация на политическата партия в Публичния регистър на политическите партии в Софийски градски съд. В този смисъл може сериозно да се поспори, доколко основателни са опасенията на народните представители.

Законът за политическите партии е в сила от 1 април 2005 г., като до момента е поправян общо 14 пъти. Колко от измененията и допълненията имат за своя истинска мотивация премахването или залагането на капани за политическите конкуренти и колко от поправките в закона са направени в резултат на задълбочено проучване, за да се подобри цялостно системата на функциониране на политическите партии, това е въпрос на допълнителен анализ, но като че ли отговорът е предизвестен – Законът за политическите партии се поправя с оглед на конюнктурата и за да се заложат или да се премахнат капани за политическите опоненти.

С цялото съдържание на законопроекта, както и с кратичките мотиви към него може да се запознаете тук.

 

Открийте ни във 
           Може да следвате „Отворен парламент“ и в 


Този документ е създаден с финансовата подкрепа на „Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство“. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от сдружение “Институт за развитие на публичната среда” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.