Гражданските организации с финансиране от държавата?

Google Ad Grants вече и в България
23.01.2015
За и против въвеждането на „абсолютна давност“ при установяването на конфликт на интереси.
06.02.2015

Гражданските организации с финансиране от държавата?

На електронните страници на Министреството на правосъдието и на Портала за обществени консултации е публикуван проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за юридическите лица с нестопанска цел. В предложения законопроект се уреждат мерките, заложени в Стратегията за подкрепа на развитието на гражданските организации в Република България за периода 2012 – 2015 г. по отношение създаването на Съвет за развитие на гражданското общество и Фонд за подкрепа на развитието на гражданските организации.

В Закона за юридическите лица с нестопанска цел се предвижда създаването на нова глава – глава Трета „а”, с наименование „Партньорство между държавата и юридическите лица с нестопанска цел”. За осъществяване на сътрудничество при разработването и провеждането на политиката за подкрепа на развитието на гражданските организации към Министреския съвет се създава нов консултативен орган с наименование „Съвет за развитие на гражданското общество”. Съветът се състои от равен брой представители на държавата – министри или заместник-министри, определени от Министерския съвет и на гражданските организации. Представителите на гражданските организации ще се избират въз основа на прозрачна и състезателна процедура, като се отчитат: опитът на организацията в осъществяване на конкретните дейности, професионалният опит на номинирания представител, получената подкрепа от други организации.

Проектът на закон не предвижда процедурата и критериите за номиниране и избор на представители на гражданските организации. Предвидено е те да се уредят в правилник за организацията и дейността на Съвета за развитие на гражданското общество, който ще се одобрява от Министерския съвет. Основната функция на Съвета за развитие на гражданското общество ще бъде да координира и следи за изпълнението на Стратегията за подкрепа на развитието на гражданските организации в Република България и Плана за действие по Стратегията. Съветът ще прави ежегоден преглед на потребностите и проблемите на гражданските организации, както и на техните резултати и постижения. Той ще приема Годишен план, включително финансов за изпълнение на Стратегията за вляка следваща година и ще прави преглед и оценка за изпълнението й.

Административното обслужване на дейността на Съвета ще се осъществява от администрацията на Министерския съвет.

За насърчаване и финансова подкрепа на инициативи на юридическите лица с нестопанска цел, регистрирани за осъществяване на общественополезна дейност, законопроектът предвижда създаването на Фонд за подкрепа на развитието на гражданските организации. Фондът ще се управлява от управителен съвет в състав минимум от 6 члена – равен брой представители на държавата и на юридически лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност. Едно от основните правомощия на управителния съвет на фонда ще бъде приемането на насоки за провеждане, организиране и изпълнение на конкурси за отпускане на средства. Управителният съвет на фонда ще избира състава на оценителната комисия за проектите. Предвижда се управителният съвет да избира, освобождава и определя възнаграждението на изпълнителния директор на фонда, който ще има мандат от 3 години с възможност за преизбиране, но не повече от два последователни мандата.

Основното имущество на фонда ще се образува от субсидия от централния бюджет, определена със закона за държавния бюджет за съответната година, както и 20 % от отнетото имущество от Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество.

Преходните и заключителни разпоредби на законопроекта предвиждат фондът да организира първия конкурс за проектно финансиране на юридическите лица с нестопанска цел, регистрирани за осъществяване на общественополезна дейност, в срок от 6 месеца от влизането в сила на закона.

С пълния текст на проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, както и с дадените по него мнения и становища на неправителствени организации може да се запознаете на електронната страница на Министерство на правосъдието и на Портала за обществени консултации към Министерски съвет.

Открийте ни във 
           Може да следвате „Отворен парламент“ и в 


Този документ е създаден с финансовата подкрепа на „Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство“. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от сдружение “Институт за развитие на публичната среда” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.