Без извинение

Половината дарения за Бареков над минималната заплата са без декларации за произход на средствата
25.06.2014
"Танцуващите с числа" – резултатите на ДПС – анализ и инфографики
03.10.2014

Без извинение

Уважаеми членове на Гражданския борд за свободни и прозрачни избори,
Изпращам до Вас отговор във връзка с писмо от Нова Българска Медийна Група Холдинг (НБМГ), от 09 септември 2014 г., до Гражданския борд за свободни и прозрачни избори. В писмото се твърди, че рекламните тарифи и договорите за изборите на вестниците „Телеграф” и „Монитор” са предоставяни редовно и в регламентираните от закона срокове на интернет страницата на „Пресмаркет” ЕООД.
Според Изборния кодекс:
Чл. 180. (1) Доставчиците на медийни услуги са длъжни да обявяват на интернет страниците си информация за договорите, сключени с партиите, коалициите и инициативните комитети, регистрирали кандидати, и/или с друг възложител във връзка с предизборната кампания, включително ако договорът е сключен с посредник.
(2) Информацията по ал. 1, обявявана от електронните медии, съдържа данни за:
1. партията, коалицията или инициативния комитет;
2. предмета на договора;
3. срока на договора;
4. програмата, по която ще се излъчват договорените форми;
5. общата стойност в лева без ДДС.
(3) Информацията по ал. 1, обявявана от печатните медии (вестници, списания и други периодични издания) и онлайн новинарски услуги (електронни издания на вестници, списания, информационни агенции и други електронни издания), съдържа данни за:
1. партията, коалицията или инициативния комитет;
2. предмета на договора;
3. срока на договора;
4.печатните медии и онлайн новинарските услуги, в които ще се разпространяват договорените форми;
5. общата стойност в лева без ДДС.
(4) Информацията по ал. 2 и 3 се публикува на интернет страниците на доставчиците на медийни услуги в тридневен срок от подписването на съответния договор и се премахва не по-рано от обявяване на резултатите от изборите.

 

Във връзка с изпълнението на изискванията по чл. 180 и чл. 187 от Изборния кодекс, Институтът за развитие на публичната среда за втори път провежда мониторинг на над 35 медии, сред които  вестник “Монитор” и  вестник “Телеграф”.
Крайният срок за публикуване на рекламните тарифи на медиите и изпращането им до Централната избирателна комисия и Сметната палата изтече на 25 август 2014 г. От прикачените към писмото на НБМГ документи, се вижда, че този срок не е бил спазен и информацията е подадена на 01 септември.
Във връзка с изискването информацията за тарифите и договорите на печатните медии и онлайн новинарските услуги да бъде публикувана на интернет страниците им на доставчика на медийната услуга, от НБМГ уточняват, че информацията е достъпна на страницата на „Пресмаркет” ЕООД, но никъде на страницата на вестниците „Телеграф” и „Монитор” не е посочена връзка към уебсайта.
По смисъла на Изборния кодекс: „Доставчик на медийна услуга“ е физическо лице – едноличен търговец, или юридическо лице, което носи редакционна отговорност за избора на съдържанието на медийната услуга и определя начина, по който тя е организирана. Редакционна отговорност е упражняването на ефективен контрол върху съдържанието, програмните схеми и каталога на предоставяните услуги“, т.е. тарифите и договорите следва да са на страниците на цитираните издания, а не на интернет страницата на „ Пресмаркет“ ЕООД.
Преглед на достъпната информация за домейна Pressmarket.bg към 11 септември показва, че той е бил регистриран на 21.03.2013г. За повече от година сайтът не е попаднал в индекса на Google, респективно е под въпрос дали е имало съдържание на него, като допълнение липсва и негова „снимка“ в Google Cache.


 

Към страницата няма засечени хипервръзки от други сайтове, както и каквато и да е информация в базата данни на глобалната класация на сайтовете Alexa.Страницата, на която са публикувани тарифите на изданията е за последно модифицирана на 09 септември 2014г.


 

Гореизложената информация показва, че съдържанието на сайта на “Пресмаркет” ЕООД е достъпно от броени дни, тъй като липсват следи за неговата история. Но дори наличието на тарифи за политическа реклама не изчерпва задълженията на медиите по Изборния кодекс, тъй като освен тях е необходимо да бъде публикувана информацията за сключените договори с посредници или директно с партии, коалиции и инициативни комитети.
От друга страна, справка в сайта на Сметната палата, във връзка с изискванията на чл. 172, ал. 2 от Изборния кодекс (чл. 172 (2) В 30-дневен срок след изборния ден доставчиците на медийни услуги, социологическите и рекламните агенции, както и агенциите за осъществяване на връзки с обществеността представят в Сметната палата на хартиен и електронен носител информация за предоставените услуги на партиите, коалициите и инициативните комитети. Информацията се предоставя по образец, утвърден от Сметната палата, и се публикува на интернет страницата й.) показва, че от НБМГ не е предоставила информация за сключените договори от вестниците “Телеграф” и “Монитор” по време на кампанията за членове на Европейския парламент на 25 май 2014г.
Към настоящия момент на посочения адрес няма публикувани договори, мониторингът на изборите за Европейския парламент също не засече публикуването на договори от вестниците „ Монитор“ и „ Телеграф“. Резултатите от този мониторинг бяха публично оповестени от Институт за развитие на публичната среда по време и след приключването на кампанията за Европейските избори.
Поддържам позицията си, че тези две издания не спазват изискванията на Изборния кодекс да оповестяват на интернет страниците си в законоустановения срок условията и цените за публикуване на платено съдържание и договорите с участниците в изборите.
С уважение,
Антоанета Цонева
Председател на УС

На Институт за развитие на публичната среда