Зад страниците на един отчет

Половината дарения за Бареков над минималната заплата са без декларации за произход на средствата
25.06.2014
Медии, партии и избори – изпълнява ли се Изборният кодекс– междинни резултати от мониторинг на предсрочните парламентарни избори 2014
10.09.2014

Зад страниците на един отчет

Източник: http://www.europarl.europa.eu

Сметната палата публикува подадените от участниците в Евроизбори 2014 г отчети за средствата получени и разходвани в предизборната кампания.

Блогът “Отворен парламент” проследи финансирането на кампаниите на участниците по време на предизборния период. За да финализираме усилието си по мониторинга, екипът ни проучи и отчетите, подадени от политическите партии, коалиции и инициативни комитети до Сметната палата.

Според отчетите на Сметната палата най-скъпата кампания проведена за Евроизбори 2014, е тази на Коалиция ПП България без цензура, ВМРО, ЗНС, Движение Гергьовден.

Сравнение на финансирането на кампаниите на петте партии и коалиции, излъчили представители в Европейския парламент:

Съгласно подадения от коалицията финансов отчет, приходите й по време на кампанията възлизат на 1 926 301 лв., като съответстват на разходите, извършени през същия период.

Разходите:

Прегледът на отчета на ББЦ  показва, че за да стигне “турнето” на новия политик до всяко кътче на страната за масови прояви са похарчени 153 976 лв., като транспортните разходи, наемите и съораженията са стрували допълнително 86 935 лв. Разпространението на информация за кандидатите от коалицията и срещите с тях, чрез агитрационни материали е добавило разходи от 191 297 лв.

Следва да се отбележи, че въпреки всички обиколки из страната, както и многобройните разкрити офиси в редица градове, от коалицията отчитат 0 лв. разходи за персонал и осигуровки по време на кампанията. Никъде не се отчитат и разходите за над 17-те хиляди застъпници и политически представители, които коалицията бе регистрирала и за чийто труд, редица медийни репортажи показаха, че се заплаща.

Регистрирани застъпници и политически представители от участниците, излъчили европейски депутати:

Без услугите на социологическа агенция и консултанти също така е протекла цялата кампания на коалицията. В графата “Агенции” в регистъра на Сметната палата, ББЦ посочва общо 73 юридически лица, които предоставят различни видове услуги. Сред тях не фигурира нито една социологическа агенция. Договорите в тази част са преди всичко за медийното отразяване на събития, карета и рекламни и агитационни материали, сред които “най-екзотични” са апарати за кръвно налягане и сапун с лого.

снимка: в. Дневник

Пито-платено:

Най-голямо перо в разходите на коалицията са обявените 1 361 787 лв., похарчени за медийни услуги. Във връзка с това и съгласно изискванията на Изборния кодекс, че в “30-дневен срок след изборния ден доставчиците на медийни услуги, социологическите и рекламните агенции, както и агенциите за осъществяване на връзки с обществеността представят в Сметната палата на хартиен и електронен носител информация за предоставените услуги на партиите, коалициите и инициативните комитети” нашият екип провери каква сума е заплатила коалицията според отчетите на доставчиците на тези услуги. Оказва се, че според предоставената от тях информация на страницата на Сметната палата, работилите с коалицията ПП България без цензура, ВМРО, ЗНС, Движение Гергьовден доставчици са получили 970 013.08 лв.

Има значителен брой доставчици сред декларираните от ББЦ, които не са подали свои отчети към Сметната палата. Разликата от близо 400 000 лв. (391 773,92 лв.) да се дължи именно на този факт.
В своя предишна публикация блогът “Отворен парламент” анализира 38 -те доставчици на медийни услуги на ББЦ и установи, че 22 не бяха предоставили публична информация на сайтовете си на каква стойност са сключените с тях договори с „новия политик“..

Приходите:

Това, с което се прочу предизборната кампания на ББЦ, бе невижданият  в политическия живот на страната дарителски наплив към колицията на Бараеков.

В окончателния отчет са декларирани общо 859 480 лв. дарения от физически лица.

Съгласно представени от коалицията пояснения пред Сметната палата, ПП “България без цензура” е получила още 309 970 лв. дарения от физически лица за финансиране дейността на партията.

Приложена е и справка за 285-те дарения, които не са включени в отчета за предизборната кампания, макар и да са декларирани в регистъра на Сметната палата от самия екип на ББЦ (даренията са въвеждани чрез електронен подпис).

Въпреки че в отчета има графа “Средства на издигнатите от коалицията кандидати”, такива всъщност не са посочени. Вероятно 46 000 лв., дарени от шестима от кандидатите, са попаднали в раздел “Дарения от физически лица”.

Даренията на кандидатите в листата на ББЦ се разпределят по следния начин:

Десислава Красимирова Тодорова –  1 000лв.
Ирина Лазарова Добруджалиева – 10 000лв.
Мая Евгениева Методиева –  5 000лв.
Тезджан Фатмиева Наимова – 10 000лв.
Росен Петров Петров – 10 000лв.
Мирослава Стефанова Кортенска – 10 000 лв.

Коалиционните партньори и даренията:

Във финансирането на кампанията са се включили и коалиционните партньори: ВМРО с 550 000 лв., Земеделски Народен Съюз с 200 000 лв., а Движение Гергьовден – със 150 000 лв.

Според чл. 29, ал. 2, т. 1 на Закона за политическите партии (ЗПП) всяка партия трябва да има публичен регистър на даренията, в който се вписват дарителите, “видът, размерът, стойността и целта на направеното дарение“ към нея в рамките на календарната година.

Официалната страница на ВМРО не поддържа такъв регистър. Съгласно изявления на лидерите на партията техните средства за кампанията са формирани изцяло от държавната субсидия.

Формално регистри фигурират на страниците на Движение Гергьовден и Земеделски Народен Съюз.

На сайта си Движение Гергьовден са предоставили списък с имената на 343 дарители, допринесли за кампанията със 125 730 лв. В този списък 13 от даренията са на стойност над минималната работна заплата от 340 лв., но едва за 4 от тях има качена декларация за произход на средствата на дарителя, каквото е изискването на закона.

Допълнителен интерес буди и фактът, че във финансовия отчет до Сметната палата, ББЦ посочва, че Движение Гергьовден са дарили 150 000 лв., т.е. средствата които са събрали като дарения не достигат тази сума.

Финансовият отчет на движението за 2013 г., подаден до Сметната палата, показва, че въпреки участието му в предсрочните парламентарни избори през май като част от Коалиция Съюз на Демократичните Сили, Гергьовден е получило само 25 дарения на обща стойност 16 650 лв. Става ясно също така, че движението е нямало други приходи през изминалата година, като дори разходите за годината надминават приходите с 8 хил. лв.

Другият коалиционен партньор ЗНС е качил на страницата си 112 снимки на декларации (2 от тях се дублират), които вероятно представляват даренията за кампанията на стойност над 340 лв. Общата сума на даренията за ЗНС е в размер на 91 565 лв. Въпреки че има дарения под 340 лв. (три дарения по 300 лв.), за тях също са попълвани декларации.

Най-големите дарители на ЗНС по градове: 

Остава неясен въпросът дали ЗНС е получил дарения под размера на минималната работна заплата. Също така и защо част от даренията са декларирани по чл. 169, ал. 1 на Изборния Кодекс, а друга – по чл. 29, ал. 2, т.2 и чл. 23, ал. 1, т. 3 от ЗПП.

Ако предположим, че останалата сума до 200 хил. лв. за кампанията на коалицията, се формира от собствени приходи на партията. Финансовият й отчет за 2013 г. показва, че от членски внос са постъпили 19 хил. лв., а графата “Други” посочва приходи от 88 хил. лв. Въпреки че е била част от Коалиция за България в предсрочните парламентарни избори, ЗНС не е получила дарения през 2013 г., нито пък е посочила такива във финансовия си отчет за 2012 г.

ББЦ поддържа публичен регистър за даренията си на своята уеб-страница. Там са поместени общо 417 декларации (в PDF формат), като 387 са за парични дарения.

В регистъра на ББЦ изниква въпросът защо част от дарителите са декларирали средствата си по чл. 4, ал. 7 и л. 6, ал. 5, т. 3 от Закон за мерките срещу изпирането на пари. Съгласно чл. 4 задължените лица “са длъжни да идентифицират клиентите си при установяване на търговски или професионални отношения, в т. ч. при откриване на сметка, както и при извършване на операция или сключване на сделка на стойност над 30 000 лв. или тяхната равностойност в чужда валута”, ал. 7 гласи: “Лицата, извършващи операция или сделка чрез или с лице по чл. 3, ал. 2 и 3 на стойност над 30 000 лв. или тяхната равностойност в чужда валута, съответно над 10 000 лв. или тяхната равностойност в чужда валута, когато плащането се извършва в брой, са длъжни да декларират произхода на средствата”. Чл. 6, ал. 5, т. 3 гласи, че задължените лица създават специализирани служби, които “изискват сведения за произхода на паричните средства или ценности – предмет на операциите или сделките; произходът на тези средства се удостоверява с декларация”.

В представените декларации в регистъра има и 30 от декларациите са за предоставяне на недвижимо/движимо имущество за ползване по време на кампанията, като дарителите са предоставяли личните си автомобили (2 такива декларации се дублират).

По-рано днес заместник-председателят на коалицията Ангел Славчев в интервю пред бТВ на въпрос на водещата “Колко пари се въртят в ББЦ”, той отговаря “Много”. На уточняващия въпрос “Откъде идват парите за партията на Николай Бареков?”, Ангел Славчев отговоря: “От КОЙ?” и допълва “Всичко, което видях по време на изборите, са неща, от които се възмущава цялата страна”.

На книга даренията за кампанията на България без Цензура обаче демонстрират  най-голямата дарителска кампания в България за политически субект, за всички времена. Средства са дарявани, както на коалицията, така и на всяка една от партиите, които участват в нея. От КОЙ са тези средства, защо има толкова трудности, неясноти и неточности в отчитането им, са въпроси, останали без отговори към този момент.

 

Открийте ни във
Може да следвате „Отворен парламент“ и в