Половината дарения за Бареков над минималната заплата са без декларации за произход на средствата

Кампанията за дарения на България без Цензура – България без Стиснатост
06.06.2014
Зад страниците на един отчет
22.07.2014

Половината дарения за Бареков над минималната заплата са без декларации за произход на средствата

Публикацията е актуализирана в 20:15

Вчера (24 юни 2014 г.)  изтече крайният срок, в който участниците в Евроизбори 2014 трябваше да подадат финансовите отчети, показващи получените и разходвани средства по време на кампанията.

Към днешна дата, според регистъра на Сметната палата за Евроизбори 2014, следните партии и коалиции са декларирали получени дарения:

Съгласно изискванията на Изборния кодекс всяко дарение над минималната работна заплата трябва да бъде съпроводено от декларация за произход на средствата.

Анализ на данните в регистъра показва, че месец след края на изборния ден и края на предизборната кампания, все още има две коалиции, за чиито дарения липсват такива декларации. Това са “АБВ – Алтернатива за българско възраждане” и “България без цензура ВМРО, ЗНС, Гергьовден”.

АБВ е получило общо 541 дарения. От тях 129 са над минималната работна заплата, като тяхната обща стойност е 185 720 лв. Към този момент в регистъра на Сметната палата все още липсват 2 декларации за произход на средствата на дарителите. И двете дарения са на стойност от 1 000 лв.

Коалиция “България без цензура, ВМРО, ЗНС, Гергьовден” е другата формация, за която продължават да липсват декларации за произход на средствата на дарителите.
Водената от новоизбрания евродепутат Николай Бареков коалиция е получила 500 дарения, които възлизат на обща стойност 1 192 170 лв.

По-голямата част от даренията (364 дарения) за коалиция “България без цензура, ВМРО, ЗНС, Гергьовден” са над стойността на минималната работна заплата (340 лв.). Общата стойност на тези дарения е 1 150 050 лв. За 167 от тях  липсват декларации за произход на средствата, т.е. 46% от даренията над минималната заплата са без декларации за произход. Четири от даренията, за които няма такава декларация, достигат максимално допустимия размер за дарение от 10 хил. лв.

Следва да отбележим, че Изборният кодекс постановява, че данните за получените дарения от участниците се изпращат до Сметната палата в 7-дневен срок от получаването им. При неподаване на информация за вписване в единния публичен регистър на Сметната палата се налага глоба на лицето, което представлява партията или инициативния комитет – в размер от 3 000 до 10 000 лв. Санкциониращ орган е Сметната палата.

Законодателството също така постановява, че едно физическо лице може да дари за кампанията на дадена партия или коалиция максимум 10 000 лв. в рамките на една календарна година. Към настоящия момент продължават да съществуват декларации на дарители, надхвърлящи допустимата стойност на дарения – 5 са двойните записи на дарили 2 пъти по 10 хил. лв. за кампанията на Бареков.

Сметната палата тепърва се заема с проверката на представената отчетна документация на участниците в Евроизбори 2014.

Предстои да разберем дали ще има санкции и какви ще са те за липсващите декларации. Ще се изясни и защо са се появили “двойни” декларации и нарушен ли е законът, ако действително физически лица са дарявали по 20 хил. лв. Трябва да се отбележи, че при среща на нашия екип в Сметната палата, ни беше отговорено, че екипът на Бареков използва възможността сам да попълва регистъра с електронен подпис и това, което е посочено като „двойни“ дарения, е въведено от ББЦ.

Обикновено резултатите от одитите на Сметната палата на отчетите на участниците в предизборните кампании стават ясни след месеци.

Нашият екип ще следи с интерес последващите действия на контролиращия орган.

to be continued….

И продължението дойде…
Пресцентърът на ББЦ е разпратил съобщение със следния текст, който е напълно несъстоятелен. Отново уточняваме – всяко дарение, посочено в регистъра на Сметната палата е към субект, който се явява на избори – коалиция, партия, инициативен комитет – след като тези дарения са публикувани в публичния регистър и то от самия щаб на Коалиция ББЦ – трябва да бъдат съпроводени от декларации за произход на средствата.

Ето какви „тълкувания“ предлага „новият политик“:
„От статията читателите разбират, че за КП „България без цензура“, ВМРО, ЗНС и Гергьовден“ са извършени дарения, които противоречат на разпоредбите в Изборния кодекс в частта му отнасяща се за даренията от физически лица към партии, коалиции и инициативни комитети. Информацията и внушенията, които публикацията отправя категорично не отговарят на истината. Всички дарения към КП „България без цензура“, ВМРО, ЗНС и Гергьовден“ са с обявени декларации за произход, които са публикувани в Публичния регистър към Сметната палата. Дарителите без обнародвана декларация, които визирате, се отнасят за дарения, които са направени директно към Политическа партия „България без цензура“, а не към Коалицията от партии. Длъжни сме да уточним, че съгласно чл. 169 и чл. 171 от ИК публикувахме в регистъра абсолютно всички декларации за дарения към партията и коалицията, но след изрично указание от страна на Сметната палата обнародвани останаха единствено декларациите за дарения към коалицията. Според тълкуванията на Изборния кодекс от страна на Сметната палата задължение за деклариране има само за дарителски декларации към субекта-участник в изборите, а именно Коалицията от партии. Относно „двойните записи“ в регистъра уточняваме, че са плод на техническа грешка и след подадени декларации за корекция очакваме Сметната палата да извърши необходимите поправки. Цялата финансово-счетоводна информация относно предизборната кампания за КП „България без цензура“, ВМРО, ЗНС и Гергьовден“ е подадена в срок и отговаря на законовите изисквания.“

Освен че свободно тълкува Изборния кодекс, г-н Бареков дали е чел Закона за политическите партии, който изисква даренията към партиите да са в публичен регистър. На сайта на партията такъв няма.

Извадка от Закона за политическите партии:
Чл. 29. (1) (Предишен текст на чл. 29 – ДВ, бр. 6 от 2009 г.) Политическите партии разходват средствата си за подготовка и участие в избори, за осигуряване работата на партийните структури, за организационни разходи по провеждане на мероприятия и за други присъщи за дейността на партията разходи.
(2) (Нова – ДВ, бр. 6 от 2009 г.) Политическата партия създава и води публичен регистър, в който се вписват:
1. лицата по чл. 23, ал. 1, т. 3 и видът, размерът, стойността и целта на направеното дарение или завещание; 2. (изм. – ДВ, бр. 9 от 2011 г., изм. – ДВ, бр. 19 от 2014 г., в сила от 05.03.2014 г.) декларация от лицата по чл. 23, ал. 1, т. 3 за произхода на средствата, в случаите когато дарението е в размер над една минимална работна заплата;

3. наименованията на социологическите и рекламните агенции, както и на агенциите за осъществяване на връзки с обществеността, които работят с партията;
4. обстоятелствата по чл. 17;
5. притежаваните недвижими имоти;
6. (изм. – ДВ, бр. 9 от 2011 г.) разпоредителните сделки с движимо или недвижимо имущество, чиято стойност надхвърля 1000 лв.;
7. (нова – ДВ, бр. 9 от 2011 г.) вещи, предоставени безвъзмездно за ползване, и безвъзмездни услуги, извършени с личен труд от физически лица, техните имена, срокът за ползване, видът и описанието на предоставените за ползване вещи, видът на услугите и декларация за собствеността на вещите;
8. (предишна т. 7 – ДВ, бр. 9 от 2011 г.) годишните финансови отчети и отчетите за предизборните кампании.
(3) (Нова – ДВ, бр. 6 от 2009 г.) Обстоятелствата по ал. 2 се вписват в регистъра в 14-дневен срок от възникването им.
(4) (Нова – ДВ, бр. 6 от 2009 г.) Публичността на регистъра по ал. 2 се осигурява чрез интернет страницата на политическата партия.

Открийте ни във
Може да следвате „Отворен парламент“ и в