Кампанията на Бареков – медии и дарения

Медии, партии и избори – как се изпълнява Изборният кодекс – междинни резултати от мониторинг на Избори 2014 (втора част)
20.05.2014
Google Ad Grants вече и в България
23.01.2015

Кампанията на Бареков – медии и дарения

Представяме данни за стойността на кампанията на ББЦ  в медиите и количеството на  дарения, които е набрала формацията на "новия политик", към 31 май 2014 г.


*Информацията е обновена на 24 юни, 2014 г.

Представяме разрез на приходите от дарения и разходите за медии в най-скъпата  кампания в тези избори.

Институтът за развитие на публичната среда проследи с какви медии "новият политик" има договори, според данни на Сметната палата и сайтовете на медиите, на които сме правили мониторинг през цялата кампания.

В таблицата предоставяме информация за броя и вида на медиите, с които ББЦ има договори – кои от тях имат оферти за отразяване на кампанията и кои са предоставили информация за договорите си с формацията.

В графите, където се посочва, че няма данни, е поради факта, че тези медии не поддържат сайтове и не може да се извлече нужната информация.


 
Коалиция ББЦ има договори с 38 медии. За 22 от тях  няма публична информация на каква стойност са.  Разполагаме с  информация само за 16 медии – с договори на обща стойност 1 095 856, 58 лв. При какви финансови условия са работили повече от половината от медиите от публикувания списък – няма данни, затова може да се твърди, че сумата, която е вложена в медийната предизборна кампания на Бареков е по-висока от посочената стойност.Разходите в една кампания освен за медии са и за външна реклама, събития, сувенири, застъпници, наети експерти, транспорт, наеми на зали, административни и т.н.
Само застъпниците и представителите на ББЦ на тези избори бяха  17 377.
Свързани с  колицията  НПО-та извадиха 30 000 наблюдатели в изборния ден.

Таванът на средствата, които могат да бъдат похарчени в кампания за Евроизборите е 2 милиона лева за партии и коалиции.

Дарения в кампанията на Бареков

Общата стойност на даренията в публичния регистър на Сметната палата  е  1 192 170
лв., към 31 май 2014 г.

Интересно е да се отбележи, че от 28 май до 31 май броят на отчетените даренията за ББЦ е нараснал 5 пъти  – от 98 на 500 дарения . Само за три дни, от 315 950 лв. сумата скача на 1 192 170 лв.

Прегледът на регистъра установи, че има дарители, които са дали двойно над позволения лимит от 10 000 лв.

Станислав Спасов Динев, с. Звездица, Варненско – 21. 05. 2014 г. –  2 дарения по 10 000 лв.
Силвия Иванова Атанасова, Стара Загора – 21.05.2014 – 2 дарения по 10 000лв.
Атанас Кънчев Атанасов, Стара Загора – 21.05.2014 – 2 дарения по 10 000лв.
Георги Желязков Сидеров, Стара Загора -21.05.2014 – 2 дарения по 10 000лв.
Мартин Хаддадин, Стара Загора – 21.05.2014 – 2 дарения по 10 000лв.

Прави впечатление, че всички "двойни дарения" са направени в един и същи ден – 21 май 2014 г. Освен един, всички дарители, надвишили лимита, са от Стара Загора.

Участници в листата на ББЦ също са дарили средства за кампанията:
Десислава Красимирова Тодорова – обл.Видин,с.Покрайна
22.05.2014, 1000лв.
Ирина Лазарова Добруджалиева – гр.София
19.05.2014, 10 000лв.
Мая Евгениева Методиева – гр.Враца
19.05.2014, 5000лв.
Тезджан Фатмиева Наимова – гр. Пловдив
25.04.2014, 10 000лв.
Росен Петров Петров – гр.София
19.05.2014, 10 000лв.

Дарение е направила и водещата в ТВ7 Мирослава Кортенска – на стойност 10 000лв. Тя също е кандидат на формацията. Прикачена декларация за произхода на тези средствата в регистъра няма. 

Всяко дарение над минималната работна заплата  трябва да бъде съпроводено от декларация за произход на средствата.

364 дарения са на стойност над минималната работна заплата. За 49% от тях няма декларации за произход на средствата или за 177 дарения не се съдържат такива данни в регистъра на Сметната палата.

52 дарения са постъпили от хора, които живеят на село. Това са 10% от даренията, на обща стойност 88 050 лева. Средна стойност на дарението 1 693.27 лв.
Останалите дарения постъпват от поддръжници от градовете.

Можете да видите графика за разпределението на постъпилите  даренията по населени места. Представени са данни за първите десет от общо 93 населени места, от където постъпват дарения.

Най – много дарения се получават от София – 105, следва Пловдив – 64 и Монтана – 34.

Близо половината от прихода на ББЦ е генериран от дарения на стойност 10 000 лева, общо 56. Най-голям е броят на даренията от 1000 лева, общо 116.

Според правилата даренията до 1000 лева могат да се предоставят и в брой, всичко над тази стойност трябва да се превежда задължително по банков път. Когато размерът на дарените средствата е над 1000 лв., Сметната палата извършва проверка за съответствие между размера на дарените или предоставени за съответната предизборна кампания средства и размера на доходите на лицето. Проверката обхваща периода от произвеждането на предходните избори от същия вид до деня на подаване на съответната декларация.

За извършване на проверката председателят на Сметната палата изисква информация от Националната агенция за приходите и други компетентни органи и институции.
Органите и институциите са длъжни в едномесечен срок от получаване на искането да представят на Сметната палата необходимата информация.

Сметната палата обявява резултатите от проверката чрез единния регистър по Изборния кодекс.

Даренията, отчетени към 31 май 2014 г., по брой и размер са представени в тази таблица.

Любопитен факт е, че още в деня на разкриване на банковата сметка в ДСК,  4 април 2014 г., според данните от регистъра, за ББЦ са направени  42 дарения, на обща стойност 32 490 лв.

Приходите в кампаниите освен от дарения се формират от субсидиите на партиите, медийни пакети и кредити, които участниците в изборите могат да вземат, за да финансират всички дейностите в предизборните кампании.

ББЦ има медиен пакет от 20 000лв. Лидерите на ПП ВМРО, която е част от коалицията, заявиха, че са отделили за кампанията 500 000 лв. от субсидията си. 

Отчет за финансирането

В срок до 30 дни след изборния ден лицето, което представлява партията или инициативния комитет, и лицата, които представляват коалицията от партии представят пред Сметната палата на хартиен и електронен носител отчет за приходите, разходите и поетите задължения за плащане във връзка с предизборната кампания, придружен с извлечение от банковата им сметка.

Отчетите се изготвят и представят по образец за всеки вид избор, утвърден от Сметната палата.

Сметната палата публикува отчетите на партиите, коалициите от партии и инициативните комитети в срок до 15 дни от изтичане на срока за представянето им.

Сметната палата проверява за съответствие декларираните приходи и реално извършените разходи във връзка с предизборната кампания.

Санкции

За нарушаване на размерите на общото финансиране в кампанията глобите се налагат на лицето или лицата, които са определени от партията, коалицията или инициативния комитет, да отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност. Размерите на глобите от 3000 до 15 000 лв. (чл. 476 от Изборния кодекс). Санкциите се налагат от Сметната палата.

Според Изборния кодекс сигнали за неизпълнението на задължението за публикуване на информация за договорите между участници в изборите и медии се подават до Централната избирателна комисия.

Наказателното постановление се издава от областния управител и с него на доставчика на медийни услуги се налага имуществена санкция в размер от 2000 до 5000 лв (чл. 484 , ал.1 от Изборния кодекс).

Когато нарушението е извършено повторно, имуществената санкция е в размер от 5 000 до 10 000 лв. (чл. 484, ал.2 от Изборния кодекс).

* "Отворен парламент" се извинява за допусната техническа грешка при отразяването на данните за Радио К2 в Таблица 1. Договорите на радио К2 с ББЦ са отразени в разрезите, но в таблицата е допусната техническа грешка и в графа "Публикувани договори" вместо ДА е поставено НЕ. Радио К2 са публикували договорите на сайта си и не са сред медиите, които не са спазили изискванията на Изборния кодекс.