Медии, партии и избори – как се изпълнява Изборният кодекс – междинни резултати от мониторинг на Избори 2014

Kак ДАНСwithme се превърна в мишена на мнозинството в парламента
31.03.2014
Обучение на независими наблюдатели
18.05.2014

Медии, партии и избори – как се изпълнява Изборният кодекс – междинни резултати от мониторинг на Избори 2014

Снимка: Mashable.comИнститутът за развитие на публичната прави мониторинг на изпълнението на изискванията в Изборния кодекс за обявяване на оферти за отразяване и публикуване на информация за сключени договори между медиите и кандидатите за избори 2014г. Прегледани са сайтовете на 27 медии – електронни и печатни. Предстои да включим и други медии при следващото обявяване на данни.
Според Изборния кодекс медиите следва да публикуват оферти за отразяване 40 дни преди изборния ден.
Данни за сключените договори между медии и участници в изборите се публикуват в тридневен срок след подписване на договорите и се премахват не по-рано от обявяване на резултатите от изборите.

*Снимка: Mashable.com


Институтът за развитие на публичната прави мониторинг на изпълнението на изискванията в Изборния кодекс за обявяване на оферти за отразяване и публикуване на информация за сключени договори между медиите и кандидатите за избори 2014г. Прегледани са сайтовете на 27 медии – електронни и печатни. Предстои да включим и други медии, при следващото обявяване на данни от мониторинга.
Според Изборния кодекс медиите следва да  публикуват оферти за отразяване 40 дни преди изборния ден.
Данни за сключените договори между медии и участници в изборите се публикуват в тридневен срок след подписване на договорите и се премахват не по-рано от обявяване на резултатите от изборите.

Изборен кодекс
Информация за сключените договори
Чл. 180, (1) Доставчиците на медийни услуги са длъжни да обявяват на интернет страниците си информация за договорите, сключени с партиите, коалициите и инициативните комитети, регистрирали кандидати, и/или с друг възложител във връзка с предизборната кампания, включително ако договорът е сключен с посредник.
(2) Информацията по ал. 1. обявявана от електронните медии, съдържа данни за:
1. партията, коалицията или инициативния комитет;
2. предмета на договора;
3. срока на договора;
4. програмата, по която ще се излъчват договорените форми;
5. общата стойност в лева без ДДС.
(3) Информацията по ал. 1, обявявана от печатните медии (вестници, списания и други периодични издания) и онлайн новинарски услуги (електронни издания на вестници, списания, информационни агенции и други електронни издания), съдържа
данни за:
1. партията, коалицията или инициативния комитет;
2. предмета на договора;
3. срока на договора;
4. печатните медии и онлайн новинарските услуги, в които ще се разпространяват договорените форми;
5. общата стойност в лева без ДДС.
(4) Информацията по ал. 2 и 3 се публикува на интернет страниците на доставчиците на медийни услуги в тридневен срок от подписването на съответния договор и се премахва не по-рано от обявяване на резултатите от изборите.

Публикуваме междинни резултати от мониторинга за 27 медии – централни и регионални. Данните са извлечени от сайтовете на съответните медии. 

В тази таблица можете да видите медиите, чиито сайтове са прегледани и информация – има ли публикувани оферти и информация за подписани договори за отразяване към 13 май 2014г. 

Таблица 1*Публикувана е информация за условията за публикуването на рекламно съдържание, но не са посочени конкретни условията за политическа реклама


Въз основа на публикуваните данни за договорите на 5 телевизии, 3 вестника, 2 радио станции и 3 електронни медии могат да се направят различни разрези.
От включените 27 медии, към 13 май 2014 г.,  13 са обявявили оферти и са публикували информация за договори с участници в изборите. 
Ситуацията е динамична – това е моментна картина  – медиите продължават да сключват договори и да качват информация на сайтовете си.
Прави впечатление, че централни всекидневници като "24 часа" и "Труд", които публикуват платено съдържание – нямат информация за договорите си. Това прави картината непълна. Регионалните "Марица" и "Струма" също нямат информация за договорите с участници в изборите. Агенция " Фокус" са публикували договори, но във формат, който не може да се чете – практика, която имаха и на миналите избори. На сайта на bgnes също не се открива информация за сключени договори. Няма информация какви са бюджетите на партии, колиции и независими кандидати за кампаниите им в социалните медии.

Актуализирана информация за договори между участници в изборите и медии ще бъде обобщена от мониторинга и публиквана от "Отворен парламент" на 18 май 2014 г.

Сравнение на вложените в медийно отразяване средства по медии, включени в мониторинга към 13 май 2014г.

Графика 1Разпределение на средствата за медии по партии към 13 май 2014г.

Графика 2

Бележка: ПК "България без цензура" има реклама  в google, която не е включена в разреза, поради това че нямаме информация за размера на договора. 

Съотношения между декларирани в регистъра на Сметната палата дарения и сумите за сключени с медиите договори:

Графика 3


В регистъра на Сметната палата само три формации са посочили парични дарения – България без цезура, АБВ и Реформаторски блок.   

По отношение на сравнението между приходи от дарения и сключени договори следва да се има предвид, че данните за получените дарения се изпращат до Сметната палата в 7 – дневен срок от получаване от получаването им.
Според Изборния кодекс заплащането на медийните услуги става предварително (т.е. преди съответното излъчване или публикуване) и при спазване на обявените от съответния доставчик ред, условия и цени, които трябва да са еднакви за всички
Приходите в кампаниите освен от дарения се формират от субсидиите на партиите, медийни пакети и кредити, които участниците в изборите могат да вземат, за да финансират всички дейностите в предизборните кампании – външна реклама, събития,  сувенири, застъпници, наети експери, транспорт, логистика, административни и т.н.
Таванът на средствата, които могат да бъдат похарчени в кампания за евроизбори е 2 милиона лева за партии и коалиции и 100 хиляди за Инициативни комитети. Проверката на отчетите се извършва от Сметната палата, след края на изборите.

Мониторингът показа,  че платеното съдържание се маркира ясно основно в телевизиите. В останалите медии –  вестници и онлайн издания, има различна практика – или няма обозначение, или присъства само маркер на страниците на вестниците и онлайн изданията, където се публикуват платени дописки и други  материали по договор с  участниците в изборите. Например поставя се знак „Избори 2014“, но няма ясно обозначение към всеки платен материал. Често на страниците, маркирани с рубриката "Избори 2014" , се смесва новинарско съдържание с платено съдържание. 
Радиостанциите обикновено имат заставка преди и след блоковете с политическа реклама и се съобщава чрез звуков сигнал – „Избори за Европейски парламент“. 
При тази практика, която по нищо не се различава от предишни избори, трудно може се направи разграничение между редакционно и платено съдържание – особено в пресата и онлайн изданията. 

Задължението за  отбелязване на платеното съдържание е изискване на чл. 179 от Изборния кодекс: При излъчване, публикуване и разпространение на платени форми на отразяване на предизборната кампания доставчиците на медийни услуги ги отделят чрез визуални, звукови или пространствени средства и указват по подходящ начин, че материалът е платен.

Открийте ни във
Може да следвате "Отворен парламент" и в