Отсъствията на депутатите (декември)

Колко гласа ще променят листите при преференциално гласуване на изборите за Европейски парламент?
09.01.2014
Колко е важно да владееш чужд език?
14.02.2014

Отсъствията на депутатите (декември)

В продължение на изследването на екипа на Отворен парламент за неоправданите отсъствия на депутатите през първите шест месеца от дейността на 42-ото Народно събрание, проверихме каква е била активността на народните представители и през последния месец на миналата 2013-а година.   

 

През декември 2013 г. са били проведени 12 заседания на парламента, три от които извънредни във връзка с гласуването на законопроекта за държавния бюджет на второ четене (извънредните заседания са проведени съответно на 3-и, 9-и и 10-и декември).


В продължение на изследването на екипа на Отворен парламент за неоправданите отсъствия на депутатите през първите шест месеца от дейността на 42-ото Народно събрание, проверихме каква е била активността на народните представители и през последния месец на миналата 2013-а година.   

 

През декември 2013 г. са били проведени 12 заседания на парламента, три от които извънредни във връзка с гласуването на законопроекта за държавния бюджет на второ четене (извънредните заседания са проведени съответно на 3-и, 9-и и 10-и декември).

 

В тях депутатите от четирите парламентарно представени групи са отсъствали общо 44 пъти. Най-много отсъствия има ГЕРБ (18), следвана от ДПС (14) и Коалиция за България (9). Парламентарната група на АТАКА е била най-стриктна в посещенията на заседанията и има едва три неоправдани отсъствия. Следва да отбележим, че в “неизвинените отсъствия” на АТАКА не са включени дните на посещението на групата депутати в Куба за “изследване корените на колониализма” (Илиян Тодоров, АТАКА, BTV, 11.12.2013 г.).

 

В таблицата по-долу са представени отсъствията по партии:
 

 

Най-често отсъствалият депутат отново е Делян Пеевски. Със своите 12 отсъствия той не е участвал в нито едно от заседанията на парламента в последния месец на миналата година. Това се случва независимо, че на 20-и декември 2013 г. е приет “Законът за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици”, чийто вносител е именно Пеевски съвместно с неговия колега от ДПС Йордан Цонев.   

 

Втори с 8 отсъствия през месец декември е Светлин Танчев (избран с листата на ГЕРБ от 26-ти МИР София Област), но вече независим депутат, а трети с 4 отсъствия е  Николай Малинов (избран с листата на Коалиция за България от 25-и МИР София).

 

Тук е моментът да напомним, че Правилникът за организацията и дейността на Народното събрание не посочва кои са “уважителните причини” за оправдано отсъствие на депутат, като преценката за това е оставена на председателя на парламента. На  официалната Интернет страница на парламента продължава да липсва информация за “оправданите” отсъствия на депутатите, като по този начин няма възможност за обективна оценка на всички отсъствия на народните представители.


Открийте ни във
Може да следвате "Отворен парламент" и в 
 


Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за
подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от сдружение “Институт за развитие на публичната среда” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.