Депутатските средства “в брой”

Спестяват ли депутатите?
21.11.2013
Кредитите на депутатите от 43-то Народно събрание
12.02.2015

Депутатските средства “в брой”

Всеки един от народните представители в 42-то НС е задължен да подаде декларация по реда на Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности.

В декларациите на депутатите съществува и графа “Налични парични средства”, отделна от “Банкови влогове/депозити”. Предполага се, че това са средствата, с които те разполагат в брой.

Нашият екип прегледа подадените от депутатите декларации в електронния Регистър на лица, заемащи висши държавни длъжности към Сметната палата.

Така стана ясно, че отвъд заделените около 17 млн. лева на влогове, народните представители разполагат и с повече от 2.5 млн. лв. “кеш-пара” (общо 2 551 048 лв. според разгледаните декларации). Подобни средства са декларирали 78 от депутатите от 42-ото НС (без в това число да влиза напусналият преди седмица депутат от Коалиция за България – д-р Илия Баташки и влезналият на негово място депутат. Бившия депутат от БСП, напуснал парламента миналата седмица, за да стане зам.-директор на МВР болницата, бе декларирал сумата от 200 000 лв. като “налични парични средства”).

Така средно всеки един от тези 78 депутати, разполага с по 35 700 лв. във всеки един момент, без да се налага да се съобразява с датите на падежите на влоговете си.
Водачи по налични средства в своите парламентарни групи са:

Антоний Йорданов (ГЕРБ) – 220 000 лв.
Явор Куюмджиев ( Коалиция за България) – 166 200 лв.
Хамид Хамид (ДПС) – 250 000 лв.
Явор Нотев (АТАКА) – 33 000 лв.

Народните избраници, декларирали наличие на подобни средства, се разпределят по партии както следва: 32 депутати от Коалиция за България, 27 – от ГЕРБ, 15 – от ДПС, 4 – от АТАКА.

По партии средствата “в брой” са:

Графиките по-долу представят разпределението на депутатите, според сумата, която са посочили като “налична”. От нея става ясно, че повече от половината депутати (52), декларирали подобни средства, разполагат с до 20 хил. лв. в брой. Същевременно 7 души са посочили средства над 100 хил. лв. в декларациите си, като сумарно те притежават 532 280 лв. в брой.


За да можем да изясним дали посочените средства са “в брой” или в разплащателни/картови сметки, екипът ни смята, че би било добре понятието “Налични парични средства” да бъде дефинирано конкретно в образеца на декларацията, която се подава от депутатите.

Открийте ни във
Може да следвате „Отворен парламент“ и в 

_________________

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от сдружение “Институт за развитие на публичната среда” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.