Спестяват ли депутатите?

Парламент на кредит
23.09.2013
Депутатските средства “в брой”
28.11.2013

Спестяват ли депутатите?

Съвсем наскоро избухна скандалът с влоговете/банковите сметки/имуществото и недекларираните финансови средства на бившия вече депутат и заместник-председател на 42-то Народно събрание – Христо Бисеров.

Екипът ни се поинтересува имат ли възможност българските депутати да заделят пари за “черни дни”, кои са най-предпочитаните банкови институции сред родните депутати, както и в какъв размер са техните заделени настрана средства.

Всеки един от народните представители в 42-то НС е задължен да подаде декларация по реда на Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности.

Eкипът на „Отворен парламент“ прегледа подадените от депутатите декларации в електронния Регистър на лица, заемащи висши държавни длъжности към Сметната палата.

Според информацията в подадените декларации, 94 депутати са декларирали наличие на банкови влогове в страната и чужбина.

Общият размер на декларираните влогове на настоящите народни избраници възлиза на повече от 17 млн. лв. (17 179 125 лв.). От тях само 10 751 лв. са вложени в депозити в чужди банки. Тази сума е декларирал депутатът Петър Корумбашев, без да посочи страната или банката , в която е вложил средствата си.

От декларациите на депутатите, става ясно, че сред тях има четирима спестовници милионери, начело с Веселин Вълев Пенев (ДПС) с банкови влогове от 3 219 506,00 лв. Той е следван от Вежди Рашидов (ГЕРБ) – 2 495 702 лв., Семир Мелих (ГЕРБ) – 1 907 972 лв. и Георги Мърков (БСП) – 1 513 095 лв.

Още 26 от народните представители са декларирали депозити над 100 000 лв., като в края на тази спестяваща група е Валентин Иванов Радев (ГЕРБ), който има депозирани само 103 931 лв.

Оказва се, че вече бившият депутат и заместник-председател на 42-то НС – Христо Бисеров, за календарната 2012 г. е декларирал влогове на обща стойност едва от 76 297 лв.

Депутатите нямат задължение да посочват имената на банковите институции, в които депозират средствата си. Въпреки това,  някои от тях са отбелязали банките, в които са влоговете им.

Най-предпочитани от депутатите за спестяванията им, са следните банки:

В декларациите на депутатите съществува и графа “Налични средства”, отделна от “Банкови влогове”. Предполага се, че това са средствата, с които те разполагат в брой. В следваща публикация ще ви предоставим информация за тези средства.

––––––––-
Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от сдружение “Институт за развитие на публичната среда” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.