Парламент на кредит

Властта на колела
20.09.2013
Спестяват ли депутатите?
21.11.2013

Парламент на кредит

Скоро от Асоциацията на търговските банки в България обявиха, че в страната “има160 хил. кредита, 35 хил. от тях или са необслужвани, или са преструктурирани.”

Екипът ни се поинтересува дали българските депутати имат задължения към банковите институции.

На 21 май 2013 встъпиха в длъжност новите 240 народни представители в 42-то Народно събрание.Всеки един от тях е задължен да подаде декларация по реда на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

Eкипът на „Отворен парламент“ прегледа електронния регистър за тези декларации и откри стойността на задъжнялостта на родните депутати.

Според информацията в подадените декларации, 111 депутати са посочили задължения над 5 000 лв., а 129 от народните представители не са декларирали такива.

Общият размер на задълженията на настоящите народни избраници възлиза на почти 12 млн. лв. (11 697 307.12 лв.).

В своите декларации депутатите са задължени да посочват кредитните или финансови институции, както и други лица, които са им отпуснали средствата. Инфографиката по-долу показва броя на депутатите и общата сума в лева, които десетте най-търсени банки са отпуснали на българските народни представители:

Класацията на депутатите с най-много декларирани задължения, се оглавява еднолично от Петър Курумбашев с общо 3 041 017.79 лв., като той не е посочил името на кредиторите си. В Топ 3 на длъжниците, след депутата от Коалиция за България се нареждат Стефан Танев със заеми на стойност от 598 861.30 лв. и Николай Малинов – с 502 144.43 лв.

Според декларациите, посочените физически лица, на които народните представители дължат пари са Митко Тодоров Атанасов, дал на заем на депутата Илия Баташки сумата от 230 000.00 лв. и Венцислав Каймаканов – кредитирал Джевдет Чакъров с 205 362.00 лв.

В подадените декларации има и депутати, които не са посочили кое юридическо или физическо лице им е предоставило съответния заем. Депутатите, които не са декларирали на кого са задължени, са:
Петър Атанасов Курумбашев – посочил заеми на стойност 3 041 018,79 лв., без да посочи имената на банки, юридически или физически лица; Николай Петков Петков – със заем от 50 000 лв. от непосочени банки; Николай Симеонов Малинов не е посочил физическото лице, от което е получил кредит от 24 000 щатски долара; и Александър Руменов Ненков – посочил 161 658.98 лв. заеми към банки, юридически и физически лица.

С оглед изявлението пред в. „24 часа“ на зам-председателят на Комисията по бюджет и финанси в Народното събрание Петър Кънев, че “30 хил. семейства могат да останат без дом още тази зима. Напрежението срещу банковия сектор е голямо, може да се стигне и до протести, затова трябва да търсим решение“ и близо 12-те млн. лв. дългове на народните представители искрено им пожелаваме да успеят да намерят начин не само да погасят своите кредити, но и да работят за подобряване на икономическата среда в страната, за да могат техните избиратели също да са редовни платци.

______________
Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от сдружение “Институт за развитие на публичната среда” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.