Препоръки на ИРПС за подобряване на изборния процес и промяна в законодателството

Оказа се, че и печатите за СИК са поръчани с внушителна бройка отгоре
20.05.2013
„Турцизацията“ на София, за която Янев говори, всъщност е дело на ГЕРБ
02.06.2013

Препоръки на ИРПС за подобряване на изборния процес и промяна в законодателството

На 30 май, Институт за развитие на публичната среда изпрати до Гражданския борд за свободни и прозрачни избори своите препоръки за подобряване на изборния процес и промяна в законодателството. За читателите на "Отворен парламент" публикуваме списъка с всички препоръки на неправителствената организация.


На 30 май, Институт за развитие на публичната среда изпрати до Гражданския борд за свободни и прозрачни избори своите препоръки за подобряване на изборния процес и промяна в законодателството. За читателите на "Отворен парламент" публикуваме списъка с всички препоръки на неправителствената организация.

Определяне на изборния резултат

Методиката за определяне на изборния резултат да бъде част от Изборния кодекс.

Отваряне на изходния код на софтуера

Препоръчваме Централната избирателна комисия да възприеме практиката да публикува на сайта си изходния код на софтуера, който се използва при обработването на резултатите – с цел повишаване доверието в процеса.

Информационно-разяснителната кампания

Необходимо е информационно – разяснителната кампания на ЦИК да се фокусира силно върху образоване на избирателите за техните права и стимулиране на активността – да включва обяснения на същността на изборния процес – какво и как се случва след подаването на гласа на всеки един избирател и как гласовете на избирателите се преобразуват в мандати.

Подаване на сигнали за нарушения

Гражданите следва да бъдат информирани от изборната администрация – как и за какво могат да се подават жалби и сигнали до институциите, отговорни за изборния процес, какво могат да очакват като реакция и в какви срокове.

Необходимо е Изборният кодекс да включи и процедурни правила за разглеждане на жалби и сигнали, свързани с неправилно прилагане на изборните правила, начина на протичане на предизборната кампания, отразяването на предизборната кампания в медиите. Да се въведат гаранции за задължително произнасяне от ЦИК по жалби и сигнали на граждани, наблюдатели, застъпници.

Изборна администрация

Препоръчваме промяна в Изборния кодекс, която да превърне ЦИК в постоянно действащ орган – неговите членове да са ангажирани на пълно работно време в рамките на своя петгодишен мандат. Органът да се състои от 9 до 11 членове – съставен на експертен принцип, а не по политически квоти. Изборният кодекс да регламентира прозрачна процедура за назначаване на членове на ЦИК – гарантираща техния професионализъм и независимост, включваща регламент за номиниране и публично изслушване на кандидатите.

Откритост в дейността на изборната администрация

В Изборния кодекс да се запише, че стенографските протоколи от заседанията на ЦИК се публикуват на интернет страницата на комисията не по- късно от три дни след провеждане на заседанието.

Възнаграждения на членовете на избирателните комисии

За привличането на мотивирани хора в комисиите, които биха се запознали с указанията на ЦИК и биха участвали в обучения, Изборният кодекс трябва да въведе ясна методика за определяне на размера на възнагражденията на членовете на изборната администрация на всички равнища – така както съществува такава за определяне на възнагражденията на членовете на ЦИК.

Гаранции за извършване на независимо наблюдение

В Изборния кодекс да се създаде отделна глава, която да гарантира правата и задълженията на независимите наблюдатели.

Сигурност при отпечатването, съхранението и разпространението на изборните книжа и бюлетини

Да се гарантира възможността наблюдателите да имат достъп до етапите на отпечатване, съхранение и разпространение на изборните книжа и бюлетините. Изборният кодекс да включи разпоредби, детайлизиращи реда и начина съхранение и разпространение на изборните книжа, бюлетини и печати. Да се обсъди възможността бюлетините и/или кочаните да имат серийни номера, който да се вписват при предаване и приемане на бюлетините.

Недействителни гласове

Изборният кодекс да предвиди повторно преброяване на бюлетините в секции, в които има отчетени над два пъти повече недействителни гласове от средното за страната.

Предизборна кампания

Необходимо е да има дефиниция в Изборния кодекс за политическа реклама и задължение за ясно обозначаване на всяко платено съдържание в медиите. Да се гарантира безплатно време за отразяване на кампанията в обществените медии.

Възстановяване на преференциалното гласуване


Трябва да се възстанови възможността за преференциално гласуване – с праг за отчитане на преференциите, който ще даде реална възможност за разместване на водачеството на листата. Ако се въведе гласуване с машини – може да се обсъди възможността за отбелязване на повече от една преференция.

Подписките за независими кандидати

Да се промени изискването за брой подписи за издигане на независим кандидат за народен представител от Инициативен комитет. В Кодекса на добрите изборни практики на Венецианската комисия се препоръчва, да не се изисква подкрепата на повече от 1 % от избирателите в съответния район. В момента изискването е подписите да са не по-малко от 3% от броя на избирателите, но не повече от 5000 подписа – предложението е този таван да стане не повече от 3000 подписа, а броят на подписите да не е по- голям от 1%.

Подписки за регистриране на партии

Да се предостави възможност на всеки избирател да провери в кои подписки фигурира, чрез електронна проверка през сайта на ГРАО ( каквато има за проверка в избирателните списъци). Всеки лист от подписките да има поле, което да съдържа името и подписа на лицето, пред което гражданите са попълнили личните си данни и са положили подпис в списъка .

Гласуване в чужбина

Да се обособи избирателен район „Чужбина“. Да се дефинира понятието „ населено място“, когато става дума за разкриване на секции в чужбина.