Предложения към парламентарния правилник и практиките на парламента

Странните избори – 2013
16.05.2013
Изборите в числа – Пресконференция на Институт за развитие на публичната среда
27.05.2013

Предложения към парламентарния правилник и практиките на парламента

В понеделник – 27 май 2013 г., ръководството на парламента организира обсъждане с представители на НПО на идеи за промени и нововъведения в правилника на Народното събрание и практиките на парламента.

Институтът за развитие на публичната среда представя  идеи и добри практики за обсъждане. 


В понеделник – 27 май 2013 г., ръководството на парламента организира обсъждане с представители на НПО на идеи за промени и нововъведения в правилника на Народното събрание и практиките на парламента.

Институтът за развитие на публичната среда представя идеи и добри практики за обсъждане.

Гледайте на живо:

Watch live streaming video from openparliamentbg at livestream.com

Публичност  и предоставяне на пълна, навременна, коректна информация за дейността на парламента
• Данните за начина на гласуване на депутатите, отсъствията ( от пленарни заседания и комисии) и декларациите, които народните представители са задължени да попълват по силата на закона, доклади и други материали за парламентарната дейност се публикуват и съхраняват в структуриран вид и отворен формат, отговарящ на стандартите за „отворени данни“, годен за машинна обработка и повторна употреба ( XML формат) – неизползване на PDF формати и ограничаване на публикуване на попълнени на ръка документи (декларации и други) на страницата на парламента.
• Заседанията на постоянните, временни комисии, подкомисиите
( които не заседават  при закрити врата) и работните групи се излъчват онлайн през сайта на парламента, за да се осигури в реално време публичност на всяка позиция на политическите представители и заинтересованите; да се поддържа видео – архив на тези заседания.

Отчетност и активно публикуване на информация

• Резултати от дейността на постоянни, временни комисии, подкомисии, работни групи – доклади, анализи, становища и др. – задължително се публикуват в разделя на сайта, посветен на дейността на тази комисия/работна група – привлечените експерти в работата на комисиите/ работните групи също следва да са публични.
• Публикуват се на сайта всички разглеждани и приемани от парламента доклади – например доклад за дейността на Сметна палата, Омбудсмана, Комисията за защита на личните данни и всички органи, които са задължени по закон се отчитат пред парламента.
• Националният център за изучаване на общественото мнение
( НЦИОМ) да поддържа електронна подстраница към страницата на парламента – всички изследвания и публикации следва да са публични, поддържа се архив на всички изследвания – класифицирани по години и теми, поддържа се търсачка, планът за работа на Центъра следва да е публичен, заявките за изследвания, постъпващи от комисии, депутати и политически групи – също да са публични; необходимо е да има засилен акцент в дейността на НЦИОМ върху: изследване на разбирането, отношението и очакванията на гражданите и заинтересовани групи към законодателни инициативи на НС; обществени явления и събития; оценката на гражданите за дейността на държавните институции и нивото на доверие в тях – тези данни, платени с данъците на гражданите, им принадлежат и следва да са публични и достъпни за използване.

Условия за участие на заинтересованите в парламентарната дейност
• Направените предложенията за промени и допълнения в законопроекти, между първо и второ четене, се публикуват също в раздел „Законопроекти“ към разглеждания законопроект. Предоставя се възможност за представяне на становища и коментари и по тези промени и допълнения.
• Становищата, коментарите и предложенията на НПО и заинтересованите се публикуват към проектите на закони – в раздел „Законопроекти“ и са неразделна част от доклада по законопроекта при разглеждането му в комисиите и обсъждане в пленарната зала. Към доклада по законопроекта има раздел становища и предложения на заинтересовани страни, където се прилага списък с организациите и лицата, предоставили становища и предложения и текста на становищата, коментарите и предложенията, за да могат всички народни представители да се запознаят с тях при разглеждането на законопроектите в комисиите и при гласуването в пленарна зала.
• При искане на становища от заинтересованите по законопроекти и проекти на решения е необходимо да се осигури разумен срок за предоставянето им.
• Да се създаде ясен механизъм за заявяване на участие на заинтересовани (представители на НПО и експерти) в заседанията на постоянни, временни комисии и присъствие на пленарни заседания – освен по телефона чрез сътрудниците на комисиите и депутати – това да може да става по още един канал – чрез електронен формуляр за регистрация за участие в заседанията и получаване на потвърждение от администрацията на НС в разумен срок.
• За гарантиране на стриктното спазване на нормите на Закона за нормативните актове (ЗНА) при внасяне от депутати и от МС на законопроекти и предложения за изменения и допълнени на закони – да се възпроизведат в правилника на НС предвидените разпоредби в ЗНА:
Чл. 28. (Отм., нов – ДВ, бр. 46 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) (1) Проектът на нормативен акт заедно с мотивите, съответно доклада към него, се внася за обсъждане и приемане от компетентния орган.
(2) Мотивите, съответно докладът, съдържат:
1. причините, които налагат приемането;
2. целите, които се поставят;
3. финансовите и други средства, необходими за прилагането на новата уредба;
4. очакваните резултати от прилагането, включително финансовите, ако има такива;
5. анализ за съответствие с правото на Европейския съюз.
(3) Проект на нормативен акт, към който не са приложени мотиви, съответно доклад, съгласно изискванията по ал. 2, не се обсъжда от компетентния орган

Връзка с избирателите и предоставяне на информация за дейността на депутатите и политическите групи
• В раздела с профила на депутатите да се публикуват биографиите им.
• Всички депутати да имат обявени приемни дни и часове, сътрудници за връзка, обявена електронна поща и телефон, публикувани в раздела на сайта с профила на депутатите.
• Парламентът да поддържа канали за обратна връзка и разпространение на информация към гражданите чрез сайта, включително създаване на акаунти във Facebook, Twitter, канал в YouTube; поддържане на мобилна версия на сайта и версия за хора с увреждане на зрението.
• Повишаване на информираността за дейността на парламентарните групи –посочване в сайта на парламента на лице за контакт с парламентарните групи, телефон, електронна поща – публикуване на данни за дейността им на сайта на парламента –информация от пресконференции, брифинги, събития, обсъждания, инициирани от политическите групи – създаване на раздел в сайта, даващ информация за активността на групите.

Почтеност и откритост

• Парламентът да приеме Етичен кодекс за поведението на народните представители.
• Разписан в правилника на НС подробен ред за провеждане на публични изслушвания на кандидатите, за различни позиции, избирани от парламента – създаване на нарочна комисия преди избора, подаване на документи до нея, проучване на документи и обстоятелства – искане на допълнителна информация, публикуване на документите на сайта на НС, изслушване в комисията по номинации и пленарна зала – право на въпроси и т.н., гласуване на кандидатурите.
• Декларациите за принадлежност към партия, които се депозират от депутатите всяко тримесечие в Министерство на финансите, се публикуват на сайта – в раздела с профилите на народните представители.
• "Двете трети" към възнагражденията на депутатите да се изплащат от Финансовия отдел на парламента само срещу представени разходни документи – договори на сътрудници ( договорите могат да се сключват между парламента и лицето, посочено от депутата – за да могат да се плаща данъци и осигуровки), фактури за предоставена експертиза и разработки, наем на приемни и др.
• „Ставката“ за участие на депутатите във временни комисии и работни групи да е ясно определена и оповестена.