Зелените OUT – народът за „зелен хайвер“

Референдумът – как отговарят политиците
19.12.2012
С формални аргументи Сметната палата саботира контрола върху финансирането на кампанията за референдума
28.12.2012

Зелените OUT – народът за „зелен хайвер“

На 27 януари 2013 г. в България е на път да се случи поредния политически абсурд – ще се произведе национален референдум.

В историята на референдумите ще остане това, че инициаторът на референдума е не един, а двама, при това политически опоненти: от една страна са над 500 000 български граждани, предизвикали референдум чрез подписка с конкретен въпрос: „Да се развива ли атомната енергетика в България чрез изграждане на ядрена централа на площадка „Белене”, от друга страна са 76 депутата от управляващата партия, инициирали същия референдум, но с друга законова процедура и подменяйки въпроса на гражданите.

Всъщност на 27 януари 2013 г. ще се проведе допитване, което няма да има алтернатива. Всички са „за” ядрената енергетика. Едни за „Белене”, други за „Козлодуй”, трети – и за двата проекта. Единствената алтернатива – инициативният комитет на „Зелените” беше елиминиран от ЦИК и от Върховния административен съд /ВАС/.

Как и защо се стигна до тук?

„Зелените” атакуват „творчеството” на ЦИК

Съгласно чл. 16, ал. 1 от Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление /ЗПУГДВМС/ за провеждане на информационно-разяснителна кампания се прилага съответно Изборният  кодекс, като се гарантират еднакви възможности за представяне на различните становища по предмета на референдума. В чл. 16, ал. 2 от закона е предвидено, че всеки гражданин има право да получи информация за различните позиции по въпроса или въпросите на референдума.

Общините предоставят безвъзмездно на инициативния комитет и на застъпници на алтернативната позиция подходящи помещения за провеждане на обсъждания и други прояви по въпроса или въпросите на референдума.

На 12.11.2012 г., ЦИК приема Решение № 5-НР относно регистрация на застъпници на алтернативната позиция за участие в националния референдум на 27 януари 2013 г.
С него ЦИК, решава изрично, че в националния референдум като застъпници на алтернативна позиция участват инициативни комитети, регистрирани от нея. Инициативният комитет трябва да се състои от 5 до 15 членове, които притежават активно избирателно право.

ЦИК въвежда регистрационен режим за инициативните комитети, които към заявлението за регистрация трябва да приложат и подписка, съдържаща трите имена, ЕГН, постоянния адрес на територията на Република България и саморъчен подпис на не по-малко от 7 000 гласоподаватели, подкрепящи регистрацията, като всеки гласоподавател може да участва само в една подписка.

Комисията извършва проверка на заявлението и приложените към него документи. При установяване на непълноти ЦИК дава незабавно указания за отстраняването им в срок до 3 дни, но не по-късно от крайния срок за регистрация /7.12.2012 г./. Съгласно Решение № 5-НР приемането на документи за регистрация на инициативен комитет е до 17 ч. на 7.12.2012 г.

Срещу това решение са подадени пред ВАС две жалби – на партия „Зелените” и на партия „България за гражданите”. И в двете жалби са изложени достътъчно аргументи за нищожност на Решение № 5-НР.

Аргументите, които се посочват са свързани с обстоятелството, че ЦИК е надхвърлила правомощията си, тъй като нито ЗПУГДВМС, нито Изборния кодекс предвиждат правните субекти, желаещи да бъдат застъпници на алтернативната позиция по см. на чл. 16 от ЗПУГДВМС, да изпълняват условията за инициативен комитет.

Комисията няма правомощие, според жалбоподателите, с решения да въвежда нови регистрационни режими и изисквания за регистрация, които не са предвидени в нормативен акт. Нещо повече, се казва в жалбите, съгласно чл. 16, ал. 2 от ЗПУГДВМС, в информационно – разяснителната кампания имат право да участват инициативни комитети и застъпници на алтернативната позиция, т.е от тълкуването на закона е очевидно, че наред с инициативния комитет по чл. 10 от закона, право да участват в кампанията имат застъпници, към които няма изискване да бъдат част от състава на инициативни комитети. Като порок на решението жалбоподателите изтъкват и изключително краткия и нереален срок за събиране на подписка.

ВАС счита, че жалбите не са му подсъдни и ги препраща за разглеждане на Административен съд – София-град. Кръгът се затваря след като Административен съд – София-град прекратява производството като счита, че Решение № 5-НР на ЦИК не е акт, който може да се обжалва по съдебен ред. Определението за прекратяване подлежи на обжалване пред ВАС.

ЦИК се самоокайва на сайта си: „За пореден път ЦИК е превърната в удобна мишена на политическо недоволство. Комисията не е политически орган и с приеманите решения и методически указания не обслужва интересите на политическите партии и коалиции. ЦИК прилага законите, както са приети от Народното събрание, дори и когато има неясни разпоредби или липсва детайлна регламентация на въведените правни интитути. ЦИК е поставена в тежки условия да организира националния референдум, насрочен на 27 януари 2013 г., като прилага непълни и недостатъчно ясни текстове, които се съдържат в Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление, без да намира достатъчно опора и в разпоредбите на Изборния кодекс, който се прилага за неуредените въпроси.”

Референдумът – заявени и истински позиции

С Решение № 73-НР/7.12.2012 г., ЦИК регистрира при условие на неприключила процедура по събиране на подписка, Инициативен комитет от 14 членове, представляван от Борислав Димитров Сандов /ПП „Зелените”/ като застъпник на алтернативната позиция, заявена като: „Не сме съгласни да се развива ядрената енергетика в Република България чрез изграждане на нова ядрена електроцентрала.”.

Другите застъпници, представили документи, заявяват следните „алтернативни” позиции: ”Да не се развива ядрената енергетика в Република България чрез изграждане на нова ядрена електроцентрала” на инициативен комитет, представляван от Иван Иванов /Синя коалиция/; „НЕ на развитието на ядрената енергетика с нова ядрена централа” на инициативен комитет, представляван от Мария Капон /ЕНП/; „За независима българска енергетика срещу опитите България да попадне в чужда енергийна зависимост” с пояснението: ”За защита българската ядрена енергетика като основен елемент на националната българска независимост. За строеж на АЕЦ „Белене” и нови мощности на АЕЦ „Козлодуй” под контрола на българската държава. Защитата на националния интерес изисква развитие на българската ядрена енергетика, за да не изпадне в енергийна икономическа зависимост от чужди държави” – тази теза, заявява за регистрация инициативен комитет, представляван от Ангел Джамбазки /ВМРО-БНД/.

Законодателството ни дефинира понятието „ядрена централа” като: електроцентрала, в която енергията се генерира от един или повече ядрени реактори и която може да включва прилежащите съоръжения за управление на радиоактивни отпадъци и отработено ядрено гориво, разположени на една площадка, за които са предвидени обща физическа защита и аварийно планиране.” /§1, т. 53 от Допълнителните разпоредби към Закона за безопасното използване на ядрената енергия/.

Ако заменим понятието „ядрена електроцентрала” от въпроса за референдума, със законовата дефиниция ще се получи следното: „Да се развива ли ядрената енергетика в Република България чрез изграждане на нова електроцентрала, в която енергията се генерира от един или повече ядрени реактори и която може да включва прилежащите съоръжения за управление на радиоактивни отпадъци и отработено ядрено гориво, разположени на една площадка, за които са предвидени обща физическа защита и аварийно планиране”. Такава електроцентрала може да се построи в Белене, но много по-вероятно е да се построи 7-ми реактор в „АЕЦ „Козлодуй”, който да се кръсти нова електроцентрала, още по-вече, че прилежащите съоръжения са налице. Лъсва измамата, пред която са изправени червените избиратели – те си мислят, че ще гласуват „за” Белене, а всъщност ще гласуват и „за” „АЕЦ „Козлодуй”. Като в айкидото – насочи силата на противника в правилната посока.

Всъщност това, което ще се случи на 27 януари 2013 г. няма да е референдум, а плебисцит. Вместо да избират между бъдещи алтернативи, избирателите ще утвърдят предварително зададения от политическите сили ядрен консенсус. В действителност всички, освен „Зелените” са „за” развитие на ядрената енергетика, различават се само по проектите, които подкрепят. Това е видно от следната таблица:

Публично изразени позиции на политическите партии и инициативни комитети относно националния референдум, насрочен за 27 януари 2013 г.
Позиция/партия
Да се развива ли ядрената енергетика
в Република България
 
Чрез изграждане на нова ядрена електроцентрала в Белене
 
Чрез изграждане на нови ядрени мощности в Козлодуй
 
статус
1. Акад. Стефан Воденичаров – БСП
Да
Да
По-скоро не
Инициативен комитет /ИК/, рег. в НС – инициатор на референдума
2. 76-ма народни представители от ГЕРБ
Да
Поскоро Не
Да
Регистрирани в НС-инициатори
на референдума
3. ЕНП – Кария Капон
Да
Не
Да
„с уговорки“
Инициативен комитет – застъпник на алтернативната позиция, регистриран в ЦИК
4. Синя коалиция – Иван Иванов
Да
Не
Да
 „с уговорки“
Инициативен комитет – застъпник на алтернативната позиция, регистриран в ЦИК
5. ВМРО-БНД – Ангел Джамбазки
Да
Да
Да
Инициативен комитет – застъпник на алтернативната позиция – отказана регистрация в ЦИК
6. „Зелените“ – Борислав Сандов
Не
Не
Не
Инициативен комитет – застъпник на алтернативната позиция – отказана регистрация в ЦИК


Как ЦИК и Четвърто отделение на ВАС елиминираха зелената алтернатива

На 10.12.2012 г. ЦИК с Решение № 76-НР заличава регистрацията на Инициативния комитет, представляван от Борислав Сандов. Мотивите за заличаване на регистрацията са свързани с писмо вх. № НР-220/10.12.2012 г. на ГД „ГРАО” в МРРБ за извършена проверка на подписката, подкрепяща регистрацията. От нея е установено, че от заявените 7 315 подписа, коректни са само 6 252. ЦИК аргументира решението си и с обстоятелството, че крайния срок за представяне на подписка, съдържаща 7 000 подписа в подкрепа на регистрацията на инициативния комитет, е изтекъл на 7 декември 2012 г.

Инициативният комитет, представляван от Борислав Сандов подава жалба срещу Решение № 73-НР до ВАС. В жалбата са изложени съображения за незаконосъобразност на обжалваното решение, а именно: немотивираност на акта, липса на нормативно основание за издадаването му, тъй като същото се основава на Решение № 5-НР/2012 г. на ЦИК, което е обжалвано. „Зелените” считат решението за несъобразено с целта на закона и с основни правни принципи, и не на последно място, защото ЦИК е нарушила собствената си практиката и тази на ВАС, като не е дала срок за представяне на допълнителни уточнения и допълнения при непълноти в подписката, в който смисъл са Решение № 11148/16.08.2011 г. на ВАС по адм.дело № 9938/2011 г., Решение № 11144/16.08.2011 г. по адм. дело № 9939/2011 г., и Решение № 11142/15.08.2011 г. по адм. дело № 9936/2011 г.

И трите решения са постановени от съдебни състави под председателството на съдия Венета Марковска – неуспял кандидат за конституционен съдия и настоящ пенсионер. В посочените съдебни решения са изложени мотиви за незаконосъобразност на решения на ЦИК, тъй като Комисията не е изпълнила нормативно установеното си задължение да даде указания за отстраняване на нередовност на подписка /за регистриране на политическа партия в местни избори/ в 3-дневен срок и това е достатъчно основание за отмяната на обжалваните решения.

Съдът приема, че независимо, че политическата партия е подала заявление за регистрация в последния ден, е спазила срока, поради което ЦИК е длъжна да даде 3-дневен срок за отстраняване на нередовност на подписката. Да се приеме обратното, смята съдът, че подалите заявление в последния ден на срока, но спазили същия, не могат да се възползват от възможността да отстранят непълнотите в заявлението си, са поставени в неравностойно положение спрямо тези, които са заявили желанието си за участие в изборите на някоя от предходните дати.

Става въпрос за политическите партии „Национално движение за спасение на отечеството”, „Партията на българските жени” и „Движение нашият град”. По данни от информационни сайтове „Движение нашият град” е сочено като близко до варненската групировка ТИМ и е разследвано от Окръжна прокуратура – Варна за фалшифициране на списъците с имена и подписи на граждани, подкрепящи регистрацията на партията за последните местни избори. Твърди се, че партията е използвала неправомерно данни, взети от регистри на пенсионен фонд „Сила”. Партията печели три мандата в общинския съвет и нейният лидер Неделчо Михайлов става кмет на район „Владислав Варненчик”.

Следва да се отбележи, че в тричленния състав на ВАС, постановил последните две съдебни решения е участвала съдия Мариника Чернева. Тя е била съгласна с решението и с мотивите на съдебните състави и не е изразила особено мнение.

С решение № 16013/14.12.2012 г., ВАС , с председател Мариника Чернева отхвърля жалбата на Борислав Сандов, представляващ инициативния комитет като неоснователна. Мотивите вече са коренно различни: в съдебното решение се посочва, че е неоснователно възражението, че ЦИК е следвало да даде допълнителен срок за отстраняване на нередовностите на подписката, тъй като заявлението за регистрация е подадено в последния възможен ден.

Съдът въобще не е изложил мотиви защо приема за неоснователно възражението на жалбоподателите, още повече, че същите са се позовали на съдебните актове, постановени от ВАС, в два от които е участвала съдия Чернева. И нещо повече тези съдебни актове, според които, въпреки че регистрацията е заявена в крайния срок е необходимо ЦИК да даде 3-дневен срок за отстраняване на нередовност, следва да бъдат обсъдени от съда като трайна негова практика, тъй като Изборния кодекс има субсидиарно приложение за неуредените случаи в ЗПУГДВМС.

Вместо да направи това съдът е постановил акт, противоречащ на трайната му практика. В този смисъл при постановяването на решението на ЦИК и на съда въобще не е отчетен фактът, че се засягат основни права на гражданите, гарантирани от закона, в конкретния случай да участват чрез инициативен комитет като застъпници на алтернативната позиция на въпроса за референдума и възможността да представят пред гражданите информация за алтернативната теза. Какво кара съдия Чернева така да се раздвои можем само да гадаем.

Зелената алтернатива v/s ядрената енергетика

„Зелените” като че ли катастрофираха в преградите, поставени от българската изборна администрация и съдебна система. Всъщност отказът да бъдат институционализирани може да ги превърне в истинска алтернатива на статуквото. За целта в рамките на бъдещия референдум, „Зелените” трябва да популяризират конкурентните предимства на възобновяемите енергийни източници /ВЕИ/ пред традиционната ядрена енергетика, и по този начин да се превърнат в обществена алтернатива, а именно:

• Енергия от ВЕИ /вятър, вода, слънчева радиация, биомаса и др./ – неизчерпаема; безплатна или много евтина; безопасна за човека – не замърсява, безотпадъчна; не предизвиква климатични промени; гарантира енергийната независимост на страната; ниски /или никакви/ оперативни разходи за производство; поевтиняват с времето, както съоръженията, така и енергията от тези източници; налага конкурентен /либерализиран/ пазар; децентрализация на производството и управлението; деконцентрация на собствеността – десетки хиляди индивидуални собственици, включително физически лица; по-близка енергия до потребителя, съответно по-ниски разходи за пренос на електроенергия; генерират антикорупционна среда.

• Ядрена енергия – изчерпаема – източниците на енергия се добиват в трудни и опасни минни условия; скъпа; потенциално опасна за всяко живо същество; наличие на радиоактивни отпадъци и отработено ядрено гориво, които изискват специално съхранение; енергийна зависимост от Русия; високи оперативни разходи за производство; поскъпват с времето, както съоръженията, така и енергията от тези източници; наложен монопол на пазара; централизация на производството и управлението; концентрация на собствеността; по-отдалечена енергия от крайния потребител, съответно по-високи разходи за пренос на електроенергия; наличие на корупционна среда.