Министерският съвет си вмени задължение, което не изпълни

Как се краде референдум
11.12.2012
Референдумът – как отговарят политиците
19.12.2012

Министерският съвет си вмени задължение, което не изпълни

Министерският съвет сам си вмени задължение, което не изпълни. Това става ясно от прессъобщение, с което изпълнителната власт урежда въпроса с издаването на т.нар. Информационен лист за предстоящия в края на януари референдум.

Според чл. 15 от Закона за прякото участие на гражданите в държавната власт „организационно-техническата подготовка на национален референдум се осъществява от Министерския съвет“, като той издава информационен лист, който съдържа: формулировката на въпроса; кратка информация за мотивите на референдума въз основа на предложението за неговото произвеждане, информация за времето, мястото и реда за произвеждане на референдума.

Според прессъобщениетo на Министерския съвет „в кратък текст е представена обективна информация за последствията от вземане на решение „за“ или „против“ развитие на ядрената енергетика чрез изграждане на нова ядрена електроцентрала“.

Неясно е защо от МС поемат ангажимент да представят и алтернативната позиция на комитетите, които са против развитието на ядрената енергетика със строеж на нова ядрена централа, след като законът за референдумите ги задължава да мотивират само искането за допитването.

Още по-неясна остава и липсата на контрааргументи в информационния лист, след като веднъж вече изпълнителната власт е поела ангажимент да ги представи.

Като цяло Информационният лист обобщава точките, по които се караха депутатите в продължение на няколко месеца, и на практика обединява позициите на БСП и ГЕРБ за ядрената енергетика. И двете партии чрез инициативни комитети и 76 депутати вече са посочени от ЦИК като организатори на допитването.

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ

РЕФЕРЕНДУМ за развитието на ядрената енергетика в България

На 27 януари 2013г. ще се проведе национален референдум относно развитието на ядрената енергетика в България. Гражданите на Република България ще гласуват с „ДА“ или „НЕ“ в отговор на следния

ВЪПРОС НА РЕФЕРЕНДУМА:

Да се развива ли ядрената енергетика в Републикବ България чрез изграждане на нова ядрена електроцентрала?

МОТИВИ:

Референдумът е форма на пряка демокрация. Именно българският народ като суверен трябва да се произнесе по такъв важен въпрос за продължаване на развитието на ядрената енергетика в Република България чрез изграждане на нова ядрена електроцентрала.

Важно е да се осигури възможност на гражданите да направят своя информиран избор, да бъдат улеснени, гласувайки на референдума, като по този начин ще се докаже, че обществото има своята основна роля в изграждането на демократична България.

Предложеният референдум съответства на изискванията на Закона за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление и на Конституцията на Република България.

Съгласно приетата на 01 юни 2011г. „Енергийна стратегия на Република България до 2020 г.* – основополагащ документ на националната ни енергийна политика, в търсене на разумния баланс между наличния енергиен ресурс в страната и европейските цели за чиста енергия, българската държава декларира своята подкрепа за развитието на ядрената енергетика.

Решението на конкретните социално-икономически, технически и финансови параметри на всеки проект е от компетентността на Министерския съвет на Република България съгласно Закона за безопасно използване на ядрената енергия.

Изграждането на ядрена електроцентрала е предизвикателство пред нашата държава и суверенът е този, който трябва да реши да продължи ли да се развива ядрената енергетика чрез изграждането на нова ядрена електроцентрала.

Съгласно § 1, т. 53 от допълнителните разпоредби на Закона за безопасно използване на ядрена енергия (ЗБИЯЕ), „Ядрена централа“ е електроцентрала, в която енергията се генерира от един или повече ядрени реактори и която може да включва прилежащите съоръжения за управление на радиоактивни отпадъци и отработено ядрено гориво, разположени на една площадка, за които са предвидени обща физическа защита и аварийно планиране.

НАЧИН НА ГЛАСУВАНЕ ПО ВЪПРОСА НА РЕФЕРЕНДУМА:

Какво означава гласуване с „ДА“:

Вотът с „ДА* означава, че гласуващият е за изграждането на нова ядрена електроцентрала в Република България.

Какво означава гласуване с „НЕ“:

Вотът с „НЕ“ означава, че гласуващият е против изграждането на нова ядрена електроцентрала в Република България.

ВРЕМЕ, МЯСТО И РЕД ЗА ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА РЕФЕРЕНДУМА:

Време за провеждане на референдума:

В изпълнение на чл.14 от Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление, Президентът на Република България определи дата за произвеждане на референдума: 27 януари 2013 г. (неделя)

Място за провеждане на референдума:

Гласуването се провежда в съответните избирателни секции на територията на страната, включително на дипломатическите и консулски представителства на Република България, по актуализирани списъци за изборите за народни представители.

Ред за произвеждане на референдума:

Право да гласуват на национален референдум имат гражданите на Република България с избирателни права, които имат постоянен адрес на територията на страната към деня на насрочване на референдума.

Бюлетината ще съдържа въпроса за провеждане на референдума и два възможни отговора – ДА и НЕ, написани с еднакъв шрифт.

Всеки гласоподавател гласува, като поставя в плик бюлетината, на която е зачертан избраният от него отговор „да“ или „не“, излиза от кабината и го пуска в избирателната урна.


Снимка: в. Монитор