БОРКОР – между митовете и корупционните реалности

Докладът „БОРКОР – между митовете и корупционните реалности“
22.10.2012
Законопроектът за доброволчеството – най-после в парламента
26.11.2012

БОРКОР – между митовете и корупционните реалности

Центърът за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност  БОРКОР ще обяви първите резултати от разработвания „Модел за решение в обществените поръчки“ през декември. Предмет на анализа са „причинно-следствените връзки за възникване на системно, процесно и личностно обвързани слаби места на корупция в практиката на организиране, провеждане и възлагане на обществени поръчки“.

Това стана ясно на конференцията „БОРКОР – между митовете и корупционните реалности“, на която неправителствената организация Институт за развитие на публичната среда представи резултатите от гражданския мониторинг върху дейността на структурата, осъществен с подкрепата на Тръста за гражданско общество в Централна и Източна Европа.

Старт с шум в системата

БОРКОР е основният проект на приетата през през 2009 г. Интегрирана стратегия  за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност, с която правителството на ГЕРБ отговори на изискванията на Брюксел в тази област. Откакто е създаден, дейността на центъра се проследява във всеки от докладите на Европейската комисия за България.

Докладът на неправителствената организация отчита висока критичност на публичната оценка за дейността на центъра след създаването му. Заради множеството структури, които се борят с корупцията в България, и липсата на напредък в тази област появата на БОРКОР е приета скептично от публиката, като медиите акцентират върху забавянето на старта на същинската му дейност и липсата на „конкретни резултати“.

Според Антоанета Цонева от Института за развитие на публичната среда за това допринася и изградената невярна представа, че центърът ще приема сигнали за корупция и ще ги разпределя към компетентните органи. При обявяването на ръководството му през февруари миналата година премиерът Борисов заяви: „Когато центърът е получил сигнал срещу ДАНС или МВР, те ще изчистват този сигнал, ще го проверяват и той веднага ще отива при прокурор.“

Чак година по-късно, когато ръководството му представи първия си публичен отчет през март т.г., беше ясно посочено, че той не се занимава с разкриване и наказване на корупцията, а със задачата тя да бъде предотвратена преди, да се случи. По тази причина „сигнали за корупция, които са свързани с конкретни лица и не са проверени, са нежелателни и съответно не могат да бъдат използвани за целите на анализите“.

Първите резултати – през декември

На конференцията в понеделник ръководството на БОРКОР отново изясни, че центърът има предимно аналитични функции плюс създаването на инструмент за изработване на мерки за противодействие на корупционните схеми. По думите на директора Елеонора Николова центърът ще започне работата си с пълен капацитет в началото на 2013 г.  Засега е запълнена само една трета от щата му.

В същото време силният обществен натиск за конкретни резултати е станал причина БОРКОР да започне по-рано от предвиденото работата си върху проекта, свързан с обществените поръчки и провежданите процедури за тях.

Според Николова първоначалният анализ показва, че макар България да има съвременен Закон за обществените поръчки, сам по себе си той не не е антикорупционна мярка и процедурите не гарантират реална конкуренция между участниците.

В тази насока БОРКОР ще предложи въвеждането на стандарти за поръчките по закона и ще направи значително по-трудна проявата на „творчество“ при писането на условията за конкурсите, чрез които най-често се елиминират участници в търговете, за да се осигури победата на предварително определен изпълнител на поръчката.

Първите резултати, които се очакват през декември, ще включват законови и нормативни промени, организационни мерки и технологични решения – технологични платформи, които осигуряват условия за възлагане и контрол на обществените поръчки изцяло по електронен път.

Интервенционен подход

„Моделът БОРКОР се основава върху използването на специализиран софтуер. С помощта на заложени в него математико-статистически методи трябва да се прави предварителен анализ на някои параметри, отклонението от които е индикация за наличието на корупция“, се казва в доклада на Института за развитие на публичната среда.

Той цитира германския експерт и създател на концепцията Ролф Шлотерер, според когото софтуерът е интелигентна евристична система, която прави възможно приложението на над 50 аналитични инструмента за подобряване на законодателството, за разкриване и превенция на корупцията. Повече от тях са техниките за визуализация на резултатите от аналитичната дейност. Приложени самостоятелно и/или в комбиниран вид, тези методи за установяване на корупционни рискове и слаби места са предназначени за разработване на антикорупционни мерки.

Тези „интервенционни системи“ под формата на самостоятелни мерки действат по-ефективно и устойчиво срещу корупцията.
Софтуерът се разработва специално за целите на БОРКОР и според Шлотерер ще увеличи продуктивността на анализаторите в центъра около 180 пъти.

През юли центърът проведе процедурата по договаряне без обявление за реализацията на му, с която бяха поканени три български фирми: „АКТ Софт“, „Стемо“ и ЦАПК „Прогрес“.  За изпълнител беше избран ЦАПК „Прогрес“, а стойността на поръчката е малко над 650 000 лв.

Корупционна формула

БОРКОР прилага в работата си т.нар. корупционна формула, разработена от германския експерт Ролф Шлотерер. Тя е изведена на базата на криминалния опит  и с нея се определя поведението на извършителя на корупционното деяние. Според Шлотерер тя гарантира ефикасността на мерките, тъй като проследява факторите, които са непосредствено определящи за извършването на деянието, включително почтеността. Така по думите му могат да се определят и приликите и разликите между политиците в различни държави.
Според формулата на БОРКОР корупцията е функция от пет показателя. Ако на рамковите условия в страната е трудно да бъде повлияно, то на петте показателя под корен (т.нар. директни фактори на въздействие), може да се влияе и те количествено да се изменят, посочва германският експерт. Петте елемента, които определят корупционното поведение, са:

– възможност за облагодетелстване от корупционното действие – изразява се в заеманата от служителя позиция и възможностите за корупционни практики, които тя предоставя

– изгода, която ще бъде извлечена от корупционното действие

– интегритет на служителя (почтеност)

– риск от разкриване на корупционното действие

– риск от евентуално наказаниe.

Пътеводителят V – Modell XT

V- Modell XT е ноу-хауто на БОРКОР.  Става въпрос за един от известните наръчници за проектен мениджмънт, разработен едновременно и независимо от САЩ и Германия в края на 80-те години. Днес той има приложение както в икономиката, така и по отношение на проекти, свързани с националната сигурност на държавите. Твърди се, че задължителното използване на V- Modell XT от публичната администрация на Германия е довело до спестяването на милиарди евро всяка година на данъкоплатеца.
Моделът се основава на последователност от стъпки, която се нарича стратегия за проектно изпълнение. Ключов фактор е разделянето й на т.нар. процесни модули, които трябва да бъдат максимално независими един от друг.
В работата на БОРКОР стратегията включва редица елементи, между които:

– Разработване на кибернетичен модел за развитие и изпълнение на координирани действия (системи за интервенция) срещу проявите на корупция;

– Изграждане на собствена база данни за осигуряване целите на аналитичната дейност;

– Оптимизиране на анализа на регистрираната престъпност и анализа на риска;

– Прилагане на комбинирани аналитични техники: правен анализ, организационен анализ, анализ на процеси, анализ на слаби места на корупцията и на въздействието на интервенционните системи, др.;

– Развитие и приложение на измерими мерки срещу корупцията;

– Хардуерно и софтуерно автоматизирани анализи и методи за развитие на интервенционни системи.

източник: в-к Капитал