ЕВРОПЕЙСКАТА ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА – СЕДЕМ СТЪПКИ ЗА УСПЕШНО УЧАСТИЕ

Среща на заместник-председателя на Европейската комисия Нели Крус с представители на българските медии
20.09.2012
Европейската инициатива за прозрачност /ЕИП/ – стандарти за предоставяне на публична информация за фондовете на Европейския съюз
20.12.2012

ЕВРОПЕЙСКАТА ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА – СЕДЕМ СТЪПКИ ЗА УСПЕШНО УЧАСТИЕ

Европейската гражданска инициатива, предвидена в Договора от Лисабон, позволява един милион граждани на Съюза да поискат от Европейската комисия да предложи законодателство в дадена област.

В „Държавен вестник”, бр. 42 от 2012 г. е публикуван Закон за изменение и допълнение на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление, с който в закона се създава нова глава трета „а” /линк към закона в lex.bg/.
Главата е озаглавена „Европейска гражданска инициатива” в съответствие с Регламент (ЕС) № 211/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. относно гражданската инициатива, който регламентира удостоверяването на изявленията за подкрепа онлайн, както и проверката и удостоверяването на изявленията за подкрепа на европейската гражданска инициатива.

Съгласно закона, инициативата е една от формите на пряко участие на гражданите в управлението, наред с референдума и общото събрание на населението. Гражданската инициатива може да се провежда на национално, европейско и местно ниво.

Какво представлява европейската гражданска инициатива?

Всеки гражданин на Европейския съюз има правото да участва в демократичния живот на Съюза чрез европейска гражданска инициатива. Тази процедура предоставя възможност на всеки да се обърне пряко към Европейската комисия с предложение, тя да изготви и представи правен акт на Европейския съюз по определен проблем от нейната компетентност. Това става чрез подписването на хартиен носител или онлайн от гражданите на Европейския съюз на специална подписка, която се депозира в Европейската комисия.

Необходимо е да се установи минималният брой държави, от които трябва да произхождат гражданите. С цел да се осигури, че дадена гражданска инициатива е представителна за интересите на Съюза, като същевременно се гарантира, че инструментът остава лесен за използване, този брой се определя на една четвърт от държавите-членки – т.е. 7 държави.

Установява се минималният  брой на поддръжниците от всяка една от държавите-членки на Европейския съюз. Този минимален брой на поддръжниците е посочен за всяка държава в приложение № 1 към Регламент (ЕС) № 211/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. относно гражданската инициатива. За България този брой е 12,750 души. Принципът е, че минималния брой поддръжници, необходими във всяка държава-членка следва да съответства на броя на членовете на Европейския парламент, избрани във всяка държава, умножен по 750.
Минималната възраст за подкрепящите дадена инициатива трябва да бъде възрастта, на която гражданите получават правото да гласуват на изборите за Европейски парламент.

Как да участваме в европейската гражданска инициатива?

Успешното участие преминава през 7 основни стъпки.


Първа стъпка – създаване на граждански комитет, който да организира гражданската инициатива.

Комитетът следва да бъде най-малко от 7 физически лица /организатори/, произхождащи от най-малко 7 различни държави-членки на Европейския съюз. Организаторите трябва да са граждани на Съюза и да са на възраст, на която имат право да гласуват за Европейски парламент. Гражданският комитет трябва да осъществява ефективна комуникация с органите на Европейския съюз във връзка с организирането на гражданската инициатива. Ето защо, организаторите определят от състава си един представител и един заместник /лица за контакт/, които осъществяват връзка между гражданския комитет и интитуциите на Съюза по време на процедурата, и които са упълномощени да правят изказвания и да действат от името на гражданския комитет.

Втора стъпка – регистрация на предложената гражданска инициатива в специалния онлайн регистър на Европейската комисия.

Преди да започне събирането на подписи в подкрепа на гражданската инициатива, тя трябва да бъде регистрирана в специалния онлайн регистър на Европейската комисия. Гражданският комитет представя на Европейската комисия следната информация, необходима за регистрацията на гражданската инициатива:
• надслов на предложената гражданска инициатива, с не-повече от 100 символа;
• описание на целите на предложената гражданска инициатива, относно която Комисията се приканва към действия, с не-повече от 500 символа;
• разпоредбите на Договора, които според организаторите са относими към предложеното действие;
• пълните имена, пощенските адреси, гражданството и датите на раждане на седемте членове на гражданския комитет, като се посочват специално представителят и заместникът, както и техните електронни адреси;
• всички източници на подкрепа и финансиране на предложената гражданска инициатива към момента на регистрацията.
Организаторите могат да предоставят в приложение по-подробна информация относно предмета, целите и контекста на предложената гражданска инициатива. Те могат също така, ако желаят, да представят и проект на правен акт /приложение № 2 към Регламент (ЕС) № 211/2011/.

В срок от 2 месеца след получаването на горната информация, Комисията регистрира предложената гражданска инициатива под уникален номер и изпраща потвърждение за това на организаторите.
Комисията може да откаже регистрация в следните случаи:
• ако предложената гражданска инициатива попада по очевиден начин извън обхвата на правомощията на Комисията да представи предложение за правен акт на Съюза с цел изпълнение на Договорите;
• ако предложената гражданска инициатива е в явно противоречие с ценностите на Съюза, установени в чл. 2 от Договора за Европейския съюз.
При отказ за регистрация на предложената гражданска инициатива, Комисията информира организаторите за причините за този отказ и за всички възможни съдебни и извънсъдебни средства за защита, с които те разполагат.

Трета стъпка – получаване на удостоверение от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, че използваната онлайн платформа при електронно събиране на подписите отговаря на европейския Регламент.

Преди да започнат събирането на изявленията за подкрепа, организаторите правят искане до министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията /за България/, да удостовери дали системата за събиране на онлайн данни, която ще бъде използвана, отговаря на изискванията на Регламент (ЕС) № 211/2011. Министърът определя акредитирани лица, които извършват проверката, като води списък на тези акредитирани лица, достъпът до който е безплатен.

Методиката, правилата за извършване на оценката за съответствие, определянето на акредитираните лица и изискванията към тяхната дейност се уреждат с наредба на Министерския съвет. Такава наредба България все още не е приела. Това е добър повод неправителственият сектор да провокира депутатско питане по въпроса до министър-председателя или до министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Когато системата за събиране на изявления за подкрепа отговаря на изискванията на ЕС, акредитираните от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията лица издават в срок до 1 месец удостоверение по образец – приложение № 4 към Регламент (ЕС) № 211/2011.

Удостоверението има следното съдържание: „Удостоверение, потвърждаващо, че дадена система за събиране на изявления за подкрепа онлайн отговаря на изискванията на Регламент (ЕС) № 211/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. относно гражданската инициатива

Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията от името на България с настоящото удостоверява, че онлайн системата за събиране на …./надслов на предложената гражданска инициатива/, отговаря на изискванията на съответните разпоредби на Регламент (ЕС) № 211/2011.
дата, подпис и официален печат на компетентния орган.”

Четвърта стъпка – събиране на подписка

Организаторите отговарят за събирането на подписите от поддръжниците на гражданската инициатива, която е регистрирана в регистъра на Европейската комисия.
За събирането на изявленията за подкрепа могат да се използват единствено формуляри, които отговарят на образците, установени в приложение № 3 към Регламента и са на един от езиците, включени в регистъра за тази предложена гражданска инициатива.

Поддръжниците могат да подписват инициативата само веднъж. Всички изявления за подкрепа се събират след датата на регистриране на предложената гражданска инициатива и в срок не-повече от 12 месеца. В края на този срок в регистъра се посочва, че срокът е изтекъл, и ако е целесъобразно, че не е събран необходимия брой изявления за подкрепа.

Пета стъпка – проверка и удостоверяване на подписката за подкрепа на европейска гражданска инициатива

В случаите, когато е организирана европейска гражданска инициатива, компетентен орган за извършване на проверка и удостоверяване на броя на действителните изявления за подкрепа, събрани за Република България, е Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване” към Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Проверката се извършва в срок до 3 месеца от получаване на изявленията, като за резултатите от нея на организаторите се издава удостоверение по образец – приложение № 6 към Регламент (ЕС) № 211/2011, потвърждаващо броя на действителните изявления за подкрепа. Удостоверението има следното съдържание: „Удостоверение, потвърждаващо броя на действителните изявления за подкрепа, събрани за …../наименование на държавата-членка/  Главна дирекция „ГРАО” към МРРБ от името на България, след като извърши необходимите проверки съгласно член 8 от Регламент /ЕС/ № 211/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. относно гражданската инициатива, с настоящото удостоверява, че ….изявленията за подкрепа на предложената гражданска инициатива с регистрационен номер ….са действителни в съответствие с разпоредбите на посочения регламент.
Дата, подпис и официален печат на компетентния орган:”
Финансовите средства за извършване на тази проверка се осигуряват от държавния бюджет.

Шеста стъпка – депозиране на подписката в Европейската комисия и разглеждането й от Комисията.

Гражданският комитет депозира гражданската инициатива в Европейската комисия.
Комисията:
• публикува незабавно гражданската инициатива в регистъра;
• среща се с организаторите на подходящо равнище, за да им даде възможност да обяснят подробно повдигнатите с гражданската инициатива въпроси;
• в срок от три месеца излага в съобщение своите правни и политически заключения за гражданската инициатива, действията които смята да предприеме, ако има такива, и причините за решението дали да предприеме тези действия или не.

Седма стъпка – публично изслушване на гражданския комитет в Европейския парламент.

В срок от три месеца от депозиране на подписката на организаторите се предоставя възможност да представят гражданската инициатива на публично изслушване. Комисията и Европейският парламент гарантират, че изслушването се организира в Европейския парламент, по целесъобразност заедно с други институции и органи на Съюза, желаещи да участват, и че Комисията е представлявана на съответното равнище.