Независимите граждански наблюдатели и изборният процес

Новите интернет технологии и бъдещето на политиката
08.08.2012
ЗАКОН ЗА ДОБРОВОЛЧЕСТВОТО – КОГА НАЙ-СЕТНЕ И В БЪЛГАРИЯ
14.08.2012

Независимите граждански наблюдатели и изборният процес

Президентът Росен Плевнелиев организира кръгла маса, посветена на изборните правила или по-скоро на неспазването на изборните правила. В резултат, различните политически сили дадоха най-разнообразни предложения за ремонт на Изборния кодекс.

Институт за развитие на публичната среда като организация, която се занимава задълбочено с изборния процес, си позволява също да лансира в публичното пространство една от своите идеи за уреждане в Изборния кодекс на статут на независимия граждански наблюдател:

Наблюдатели, застъпници, представители на политическите сили.

Изборният кодекс регламентира три основни фигури, които имат отношение към осигуряването на честен и свободен изборен процес – наблюдателя, застъпника и представителя на политическата партия.

Трите фигури имат различни функции, съответно регламентация в изборното законодателство.

Наблюдателят е член на неправителствена организация или е привлечен от НПО да наблюдава изборите. Той и НПО се регистрират в Централната избирателна комисия /ЦИК/.

Застъпникът се регистрира в общинските избирателни комисии /ОИК/ или в районните избирателни комисии /РИК/ според вида на изборите.

За представителя на политическата сила е достатъчно да представи писмено пълномощно, подписано от съответния оторизиран представител на политическата партия на място.

Независимият граждански наблюдател наблюдава изборния процес, без да се намесва в него. Целта е да добие достатъчно впечатления, които да отрази в доклад, след приключване на изборите. От доклада на независимия граждански наблюдател, представителите на изборната администрация и представителите на международните организации като например Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа следва да се придобие ясна представа за изборния процес – дали са съществували достатъчно гаранции за честни и свободни избори. С други думи, смисълът от дейността на независимия граждански наблюдател е след приключването на изборния процес. Докато дейността на застъпниците и представителите на политическите сили е преди всичко по време на изборите – те са длъжни незабавно да отстраняват всяко нарушение, което е в ущърб на техните политически партии и на кандидатите, които представляват.

За да изпълняват успешно своите функции, независимите граждански наблюдатели трябва да притежават статут, който ясно да очертава техните основни права и задължения. За съжаление българското законодателство не очертава подобен статут.

Ето един кратък примерен статут на независимия граждански наблюдател, който би могъл да стане част от Изборния кодекс.

1. Цел на дейността на независимия граждански наблюдател.

Целта на дейността на независимия граждански наблюдател е да гарантира свободен и честен изборен процес, като информира за дейността си българската изборна администрация и международните организации.

2. Права на независимия граждански наблюдател.

Независимият граждански наблюдател има право на:

а/ Специални отличителни знаци и аксесоари.

Българското законодателство не предвижда специално облекло за наблюдателя. Стъпка в тази посока би било предоставянето на отличителни аксесоари, като част от тяхната екипировка. Подобен пример би могла да бъде шапка с щампа „наблюдател”, както и уникален персонален номер. Такъв тип знаци ще отличават и ще повдигнат авторитета на независимия граждански наблюдател сред всички останали участници в изборния процес. Подходящ аксесоар би могла да бъде специална чанта за наблюдателите, която трябва да дава възможност за носене на чек-листите за провеждане на наблюдението, както и за други необходими технически материали и удостоверения.

б/ Обучение – базисно и за съответните избори.

Базисното обучение включва в себе си придобиването на знания и умения относно стандартите, осигуряващи свободен и честен изборен процес. Специализираното обучение включва в себе си придобиването на конкретни знания и умения, свързани с конкретните избори, които ще се наблюдават. По възможност, наблюдението следва да се извършва с помощта на предварително изготвени стандартизирани чек-листи.

в/ Регистрация.

Независимият граждански наблюдател се регистрира в Централната избирателна комисия /ЦИК/, за което се издава специално удостоверение. Допълнително независимият граждански наблюдател се регистрира в специален публичен регистър на електронната страница на наблюдаващата организация. В него се вписват специалния персонален номер на наблюдателя, трите му имена и опита му в наблюдението на избори.

г/ Благоприятни условия за наблюдение.

Наблюдаващата организация покрива разходите на независимия граждански наблюдател за специално облекло, транспорт, комуникация, храна и възнаграждение.

3. Задължения на независимия граждански наблюдател.

Независимият граждански наблюдател има следните задължения:

а/ Да носи специално облекло по време на наблюдението и в случаите, съгласно изискванията на наблюдаващата организация.

б/ Да участва активно в провежданите обучения.

в/ Да се регистрира в публичния регистър на независимите граждански наблюдатели, поддържан от наблюдаващата организация.

г/ Да докладва съгласно утвърдения график на представителя на наблюдаващата организация за състоянието на изборния процес, който наблюдава.

д/ Да изготви доклад за наблюдението си върху изборния процес, в съответствие с предварително изработените чек-листи.