Затвореният свят на данните за фирмите или докъде стига корпоративната отчетност

България с план за открито управление – част от глобална инициатива
23.04.2012
Все повече потребители на Фейсбук настояват за “dislike” бутон в социалната мрежа
07.06.2012

Затвореният свят на данните за фирмите или докъде стига корпоративната отчетност

България се присъедини към глобалната инициатива „Партньорство за открито управление“.

Инициатива, стартирала през 2011г., си поставя за цел повишаването на прозрачността и отчетността в управлението, както и насърчаването на гражданското участие в процеса на вземане на решения.

Партньорството за открито управление е структурирано около няколко основни предизвикателства, с които управляващите трябва да се справят:

· Подобряване на качеството на предоставяните публични услуги;
· Увеличаване на прозрачността и отчетността в управлението;
· По-ефективно управление на публичния ресурс;
· Повишаване на корпоративната отчетност.

С приемането на план за действие, всяка държава, която иска да участва трябва да избере поне едно от тези предизвикателства и да предвиди развиването на конкретни политики, чрез които да постигне резултати.

Повишаването на корпоративната отчетност и по-ефективното управление на публичния ресурс са двете предизвикателства, които България е отбелязала в своя план за действие, в съответствие с изискванията за участие в международната инициатива.

Защо фирмената отчетност трябва да ни интересува?

Днес все по-често дочуваме вече клишираната фраза затова, че информацията е сила. В условията на един глобализиращ се свят, в който влиянието на международните компании и корпорации постоянно нараства, свободният достъп до информация, засягаща крайния потребител е от особено значение.

Нещо повече – равният достъп до информация е основен принцип, както за свободния пазар, така и за развитите демократични системи на управление. Според  доклади  на Световната банка, липсата на достоверни бази с данни за предприятията е условие за появата на корупция, организирана престъпност и пране на пари.

Въпреки че са наясно с ролята, която корпоративната отчетност има за обществото, държавите подкрепящи целите на инициативата „Партньорство за открито управление“ не се представят особено добре в това направление. Според изследване на OpenCorporates.com – един от най-големите сайтове, съхраняващи свободно достъпна информация за предприятията по света – страните, участващи в „Партньорство за открито управление“ не успяват в достатъчна степен да осигуряват свободна фирмена информация.

Средният резултат на изследваните 55 държави по отношение на това доколко са открити за обществото регистрите на предприятията е 21 от 100 точки. Най-висока степен на прозрачност и отчетност в частния сектор е въвела Великобритания, която събира 70 точки. Любопитен факт е, че държави с много по-кратка история на своето демократично управление, като Чехия, Албания и Словакия са получили по-висока оценка (45 точки) в изследването на OpenCorporates.com, отколкото повечето от най-демократичните и икономически развити страни по света. За сравнение, според публикувания доклад, САЩ събират едва 33 точки.

В дъното на класацията за корпоративна отчетност се нареждат държави, като Испания, Гърция и Бразилия. Те приемат създадените регистри не толкова, като публичен инструмент за прозрачност на частния сектор, колкото като продължение на съществуващите бизнес модели, търгуващи с корпоративна информация.

Обяснението, че става въпрос за информация, която се търси активно от предприятията и затова за нейното получаване трябва да се заплаща, не е добре аргументирано. То изкривява, както ролята на държавaта за обществото, така и тази на предприятията.

Според експертите на OpenCorporates.com съществуват редица услуги, за които управляващите могат да въведат активно таксуване (полиция, улично осветление, дори и правото на гласуване), но това би навредило на легитимността на държавните институции пред обществото. По подобен начин въвеждането на такси за достъп до регистри, чието предназначение е да бъдат в полза на обществото, не може да бъде оправдано в ХХI век, когато наличието на информация се приема, като основно условие съществуването на демокрация.

Според Хелън Дарбишер от Access Info Europe ‚има два основни фактора, пораждащи финансовата криза днес – липсата на прозрачност в държавния управленски процес и липсата на корпоративна отчетност. „Кризата е по-сериозна точно в онези държави, в които виждаме преплетени двата проблема – в държави като Италия и Испания.“

Мит ли е аргументът на предприятията за конкурентното предимство?

Един от най-често застъпваните аргументи затова, защо информацията за фирмите не трябва да бъде публично достъпна, се състои в идеята за запазване на т.нар. конкурентно предимство, към което всяко предприятие се стреми. То най-често произтича от специфични характеристики на продуктите, които фирмите предлагат на пазара. Понякога конкурентно предимство се постига, чрез технологически нововъведения, а друг път е резултат от вече изградени възприятия на потребителите или от фирмения имидж и престиж на производителя.

Авторите на доклада ( The Closed World of Company Data) за фирмената отчетност от OpenCorporates.com се противопоставят на тази теза:

„Модерната корпорация днес вече не представлява едно единствено и самостоятелно юридическо лице. Тя е мрежа от често пъти хиляди правноотговорни субекти. Как тогава трябва да действат компаниите, за да бъде контролиран рискът за цялата пазарна система? Кой носи отговорността в съвременните корпорации? Това са част от въпросите, които крахът през последните години на финансови гиганти, като Lehman brothers породи.“

Към момента OpenCorporates.com представлява най-големия хъб в интернет пространството, събиращ и предоставящ в отворен формат данни за компаниите по света. Само за 15 месеца от своето съществуване в сайта вече има информация за близо 40 милиона юридически лица, работещи в рамките на над 50 държави. Сайтът работи в сътрудничество с редица национални и наднационални институции, подкрепяйки с дейността си глобалните инициативи за финансова прозрачност на компаниите и открито управление.