Президетството ще излъчва онлай заседанието на Съвета за развитие на регионите и националната инфраструктура

Парламентарна статистика
17.04.2012
Изгубен в превода или в очакване на връзка с кораба-майка…
20.04.2012

Президетството ще излъчва онлай заседанието на Съвета за развитие на регионите и националната инфраструктура

Източник: www.president.bg

Обещанията

– Заседанията на съветите към президента да се предават на живо в интернет, с изключение на тези, свързани с националната сигурност на страната.

– Президентството да отвори врати за национално представените работодателски и синдикални организации, за граждански обединения и неправителствени организации и други, които да участват в съветите към президента.

Това са две от 40 – те обещания на президента Росен Плевнелиев, поети по време на кандидат-президентската кампания, които бяха публикувани на сайта на президентството още в първия ден от неговия мандат.

Полагайки клетва пред парламента президентът Плевнелиев заяви: “ Обществените съвети към президента няма да функционират като кабинет в сянка, а като форум за дискусия, център за дебати по приоритети, по политики за устойчиво развитие на нациите. Активен, прозрачен диалог и генериране на решения – това е целта на съветите, които ще заработят към президентството. В тях ще поканя представители на различни политически партии, депутати, министри, представители на работодателските организации, профсъюзи, представители на регионите, на академичната общност, но и гражданите. Гражданското общество ще бъде задължително в центъра на моята дейност. Ще създавам и съдействам за работещи механизми за оползотворяване на гражданската инициатива и енергия.“

Първо заседание за този мандат

Днес от 14 часа за първи път ще заседава Съветът за развитие на регионите и национална инфраструктура.  Tемата е: „Национални приоритети за регионално развитие, които да бъдат финансирани от Кохезионен фонд и ЕФРР през 2014 – 2020“.

Съветите към президента са общо шест: по външна политика, отбрана и сигурност; правен съвет; съвет за “Духовност, култура и национална идентичност”; съвет за “Развитие на регионите и националната инфраструктура”, съвет по “Икономическо развитие и социални политики” и съвет за “Наука и образование”.

Как трябва да функционират  съветите

На 29 март 2012 г. в сайта на президентството бяха публикувани правила за устройството и дейността на съветите.

Според правила, съветите действат като консултативни органи при вземане на решения, формиране на позиции, становища и приемане на инициативи от президента. Организират се и се ръководят от секретаря на президента, който отговаря за съответната дейност.

Секретарят трябва да изготви годишна индикативна програма, в която се определят приоритетите и задачите съобразно актуалните проблеми в сферата на дейност. Изготвя се и тримесечна работна програма за дейността на съвета, която съдържа график за провеждане на заседанията. Програмите се публикуват интернет страницата на президентството.

Секретарите на президента

Президентът Плевнелиев е назначил общо 10 секретари, отговорни за:
– отбрана и сигурност;
– правни въпроси;
– духовност, култура и национална идентичност;
– икономика, развитие на регионите и инфраструктура;
– икономика, инвестиции и иновации;
– наука и образование;
– здравеопазване и социални политики;
– вътрешна политика;
– прессекретар.

Месец преди провеждане на заседание на съвета, секретарят в съответната област определя кой ще участва. Редът за определяне на участниците трябва да е посочен в Правилата за работа на администрацията на президента, които обаче не се откриват на сайта на президентството.

От участниците в съвета се изисква да изпратят писменото становище по темите, което трябва да се публикува на интернет страницата на президентската институцията.

Заседанията се откриват от секретаря. Разискванията по темите от не могат да надвишават 3 минути на участник.

След приключване на обсъжданията съветът приема с консенсус позиция по разглежданата тема.

Източник: www.president.bg

Живо излъчване

Според правилата на президентството, всяко заседание се излъчва на живо от страницата на институцията.

Днешното заседание ще се стриймва от този адрес: http://www.president.bg/video/

На сайта е публикуван дневен ред на заседанието и резюме на темите за обсъждане, включващо 6 ключови направления на развитието, по които президентът ще търси консенсус: транспортна инфраструктура, техническа инфраструктура във водния сектор, електронно правителство, енергийна ефективност, балансирано градско развитие, иновации и конкурентноспособност.

Кой ще участва

На страницата е обявен  списъкът с 30 –те поканени участници: министри, областни управители, председатели на комисии в НС, председателите на парламентарно представените партии.

Ще участват синдикатите, Националното сдружение на общините и работодателски организации.

Други граждански организации не са поканени.

Изпълнение на правилата

Годишна индикативна програма и тримесечна работна програма за дейността на съвета  няма качени на сайта от секретаря по темата Елица Николова.

Очакваме да видим публикувани  писмените становища на поканените, така както изискват правилата, за да получи публиката представа за позициите на участниците в консултативния орган.

Всичко разписано в регламента за организация и провеждане на съветите е редно да се следва стриктно от администрацията на президента и от него самия, за да бъде гарантирано изпълнението на президентските обещания:
– да се отворят вратите на президентството за гражданското общество и
– да утвърди президентската институция като център на обществен дебат.