448 000 лв. струва разработването на новата система за оценяване на служителите

ЦИК призна: Нямаме независимост, пари и компетентност
07.03.2012
Гардиън: Обама, Фейсбук и силата на приятелството – или как изборите през 2012 са въпрос на данни
17.03.2012

448 000 лв. струва разработването на новата система за оценяване на служителите

Според новите правила най – високата заплата в администрацията ще бъде тази на главния секретар на Министерски съвет – максимум 3500 лв.

Министерският съвет взе решение временно да не се раздават никакви допълнителни средства за участие в комисии, съвети и др. Въпросът с допълнителните пари към заплатите ще бъде окончателно решен с приемането на промени в Закона за държавния служител.

Лилия Улева – секретар на Съвета по административна реформа и член на политическия кабинет на министъра на финансите Симеон Дянков,
пред блога „Отворен парламент – граждански гласове“.

Г-жо Улева, 16 месеца е готвен от Съвета за административна реформа пакетът от 4 наредби, приети от МС през ноември 2011 г. – защо не са приведени в действие новите правила за формиране на заплатите и оценка на изпълнението досега – трябваше да влязат от 1 януари, после срокът се измени на 15 март, сега какво се предвижда като срок?

Наредбите са пряко свързани с предвидените законови промени за реформа в държавната администрация. Законът за изменение и допълнение на закона за държавния служител сега се обсъжда в парламента. Затова е целесъобразно целият пакет от документи, свързан със статута на държавния служител да влезе в сила по едно и също време.

Кои административни структури – комисии, агенция и др., които са имали различни принципи на заплащане ще бъдат обхванати от новите правила – твърди се, че тези правила ще са единни за всички. Те ще засегнат ли структури като Комисията за защита на конкуренцията, Комисия за финансов надзор, Агенцията по ядрено регулиране, например?

Да, точно такава е идеята. С преходните и заключителни разпоредби към промените в Закона за държавния служител предлагаме изменения в редица специални закони, които уреждат работата на различни администрации. Предложили сме служителите в тези администрации да станат държавни служители. Става въпрос за Съвета за електронни медии, Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори, Комисията за регулиране на съобщенията, Комисията за финансов надзор, Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, Националния осигурителен институт, Националната здравноосигурителна каса, Държавен фонд „Земеделие”, Агенция „Пътна инфраструктура“.

Що се отнася до Агенцията по ядрено регулиране, тя и сега е изпълнителна агенция и е длъжна да следва правилата на заплащане и оценка в администрацията.

По проект на ОПАК” Усъвършенстване на системата за оценка на изпълнението на служителите в държавната администрация” е изготвена една от наредбите – тази за оценката на изпълнението, с бюджет 827 606 лв. – как и за какво са усвоени тези средства?

По този проект на ОПАК изразходваната сума е 448 000 лева с ДДС. Беше направен детайлен анализ на сегашната система за оценка на държавните служители, като в началото се проведе допитване до 1600 служители от 149 административни структури, в това число областни и общински администрации. На база на този анализ бяха разработени няколко варианта на модели за усъвършенстване на системата за оценяване на служителите, в това число и модели според видовете длъжности – ръководни и експертни. Създадени бяха индикатори за проследяване на реалното изпълнение и оценка на въздействието на различните варианти за оценяване. Въз основа на различните тестови модели и резултатите от тях бяха разработени конкретните проекти за промени в законодателството – в Закона за държавния служител, в Кодекса на труда и съответните наредби. Новата система за оценка на изпълнението беше обсъдена и представена пред 138 общински, 24 областни и 74 централни администрации. В допълнение беше разработен детайлен план за въвеждане на усъвършенстваната система за оценка на изпълнението, както и десет програми за обучение – на служителите от звената по управление на човешките ресурси на контролиращите ръководители от централната, областните и общинските администрации; програми за оценяващите ръководители и за оценяваните служители.

Главната причина за съществените различия във възнагражденията на различни административни структури е, че се получават ДМС по реда на специални закони, какъвто например е Законът за търговския регистър и Законът за здравното осигуряване – какво ще се случи с действието на тези специални закони и използването на такси, глоби и санкции за формиране на ДМС?

Да, в момента наистина е така. Ние смятаме, че допълнителното материално стимулиране с пари от събрани такси и глоби е лоша практика. Затова сме предложили то да отпадне. Трябва да се прилагат общи, еднакви за всички правила за определяне на допълнителните възнаграждения – въз основа на получените оценки за постигнати резултати, като парите идват от средствата за работни заплати на съответното ведомство.

Синдикатите атакуват наредбата за заплатите на служителите в съда. Какво развитие очаквате?

Този въпрос е от компетенциите на съда.

Като член на политическия кабинет на министъра на финансите получавала ли сте бонуси за 2010 и 2011 г. и в какъв размер? Получавали ли сте и допълнителни финансови средства, извън вашата заплата?

Не съм получавала бонуси, ДМС или други средства над заплатата си, с изключение на еднократна награда в размер на 900 лв., която ми беше дадена за работата ми по законопроектите, като секретар на Съвета по административна реформа.

Размерът на заплатата на главен секретар на Министерския съвет ли ще е таванът за възнагражденията в държавната администрация? Колко е тя всъщност – след като всички ще се равняват по нея?

В Класификатора на длъжностите в администрацията Главният секретар на Министерския съвет е в най-високото равнище – така нареченото ръководно ниво 1. Заплатата му се определя в диапазона 1147-1860 лв. в момента. Така е според Постановление №67 на Министерския съвет от 2010 г. Съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация, която още не е влязла в сила, заплатата на главния секретар на Министерския съвет ще зависи от достигнатата степен и може да варира между 1000 и 2000 лв. за най-ниската, първа степен и между 1800 и 3500 лева за най-високата, шеста степен.

Премахва се добавка за прослужено време и нарастването на заплатата трябва да зависи от оценката на изпълнението – как ще мотивирате служителите да подобрят изпълнението, постиженията и компетентностите си, след като е широко разпространено схващането, че оценката на изпълнението е много формална, прави се от шефовете и не винаги отразява обективно постиженията на служителя?

Именно затова предлагаме подобрена система за оценяване. Разработена е подробна рамка на компетентностите, като тя е диференцирана според видовете длъжности. Броят и видът на тези компетентности е изведен от практиката. При оценяването ще се отчитат и външни, независими мнения за нивото на изпълнение на длъжността на съответния служител – от колеги, от потребители на съответната административна услуга, когато служителят работи пряко с граждани.

Променят ли се възнагражденията на кметовете големите градове като София, Пловдив, Варна, Бургас? Трябва ли кметът на Столична община да получи колкото вице-премиер, а останалите кметове на големи градове – колкото министри?

Не, на кметовете не се променя възнаграждението – те са изборна длъжност и орган на власт, новия модел на заплащане е само за служителите в държавната администрация. Заплатите на кметовете са определени с постановление на Министерския съвет.

Как ще се случат тези над 60 промени в закони, които са специфични за различните министерства, да се уеднаквят наистина правилата за формиране на заплатите?

С приемането от Народното събрание на Закона за изменение и допълнение на Закона за държавния служител. Проектът беше одобрен и внесен от Министерския съвет през ноември 2011 г. В преходните и заключителни разпоредби сме предложили изменения в 48 закона.

Какво се променя всъщност в Закона за държавния служител и как неговото неприемане досега стопира промяната на системата за възнагражденията и оценката на изпълнението?

Вече маркирахме основните предложени промени – въвежда се еднакъв статут за служителите, като тези от ведомствата, които са на бюджетна издръжка и досега не са били държавни служители по смисъла на закона, ще станат такива. Предложено е да се премахне порочната практика за даване на бонуси с пари от събрани такси и глоби. Предлагаме усъвършенствана система за оценяване на служителите, като допълнителни възнаграждения ще се дават според постигнатите резултати.

Как ще се формира заплащането на служителите, участващи в управлението на финансовата помощ от Европейския съюз и тези в управлението и изпълнението на проекти, финансирани от програми на Европейския съюз?

Това е следваща стъпка в реформата. Очаква се министър Томислав Дончев да внесе предложения в Министерския съвет.

По време на заседанието на правната комисия в Народното събрание министърът на финансите Симеон Дянков обяви, че четирите наредби ще бъдат изтеглени, защото парламентаристите са обидени, заради “прескачането” им. Възнамерявате ли да правите някакви промени в наредбите?

Да, както казах в началото, целесъобразно е целият пакет да влезе в сила по едно и също време.

Как ще аргументирате предложенията си, които по думите на финансовия министър са “антидискриминационни” за младите кадри на администрацията, а според опозицията те прескачат “йерархичното” израстване, а оттам могат да попречат на лоялността на служителите?

Йерархичното израстване не се прескача. Напротив, то ще бъде пряко обвързано с постигнатите резултати. А и в Класификатора на длъжностите са ясно определени минималният професионален опит и минималният ранг, който служителят трябва да има, за да заеме съответната длъжност.