Чели ли са управляващите доклада на ОССЕ за изборите?

Още депутати срещу ACTA
03.02.2012
Най-много трафични данни се ползват за установяване на местоположение
06.02.2012

Чели ли са управляващите доклада на ОССЕ за изборите?

Правната комисия към парламента трябва до три месеца да изготви предложения, с които да отговори на препоръките в доклада на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа за „Избори 2011″,  Това реши Народното събрание след двучасови дебати по критиките в доклада на ОССЕ. Решението бе подкрепено от 92-ма народни представители от ГЕРБ и независими.

Източник: вестник „Сега“

Според управляващите докладът на OCCE е по-скоро хвалебствен за тях. Наблюдавайки дебата, установихме, че представителите на мнозинството не познават всъщност констатациите и не разбират философията на препоръките. Игнорира се значението на международните стандарти за свободен и честен изборен процес, които демократичните държави отстояват и „настроят“  спрямо тях своите изборното си законодателство.

В придружителното писмо към доклада от наблюдението, ОССЕ предлага да изпрати своя мисия, която да подпомогне коригирането на Изборния кодекс. Създателката на кодекса Искра Фидосова обаче счита, че промени не са необходими.

Опозицията в ъгъла

Мнозинството отхвърли предложението на “Коалиция за България“ Народното събрание да направи временна комисия, която да изработи предложение за промени в Изборния кодекс, с участието на гражданските организации и експерти.

Мнозинството отхвърли и идеята на „Синята коалиция“ да се задължи парламентът да приеме промени в Изборния кодекс до края на юли 2012 г., които да отговорят на препоръките на ОССЕ.

Външният министър защити бездействието на институциите по препоръките от  доклада на ОССЕ, обяснявайки: „Още миналата седмица заявих, че препоръките ще бъдат анализирани и ще бъдат набелязани стъпки“ . Според  Николай Младенов чрез този дебат опозицията иска да политизира излишно въпроса и да злепостави България.
Впрочем „анализиране и набелязване на стъпки“ обществото очаква вече месеци от ЦИК.

Коварството на мрежите

Интересна подробност е, че Николай Младенов, който е най-активният министър в социалните мрежи,  по време на дебата в парламента, получи на стената си в Туитър въпрос – дали в нощта на изборите на втори тур е изпратил до своите приятели в системата на Blackberry messenger изображение с гласуващия Сталин. Именно на Сталин се приписва фразата: „Не е важно кой  гласува, важно е кой брои гласовете“. Неумела шега ли е това или има послание в този знак? Министърът мълчи в Туитър.

Препръките на ОССЕ

Следващите препоръки са предложени за обмисляне от страна на властите, политическите партии и гражданското общество на Република България, за по-нататъшно подпомагане на техните усилия за провеждане на избори, които да съвпадат изцяло с ангажиментите на ОССЕ и други стандарти за демократични избори. Тези препоръки трябва да бъдат четени и във връзка с предишни препоръки на ОССЕ/СДИЧП, които тепърва предстои да бъдат разглеждани. ОССЕ/СДИЧП е готова да помага на властите на Република България за по-натъшното подобрение на изборния процес и за последващо допълнение на препоръките, съдържащи се в този и предишни доклади.

Приоритетни препоръки 

1.Създаването на ЦИК, която да администрира всички видове избори, с пет годишен мандат, е приветствана стъпка. Въпреки това трябва да бъде обмислено осигуряването на постоянен състав на ЦИК, който да работи на пълен работен ден, както и независим бюджет. Това би допринесло за натрупването на капацитет и институционална памет и би позволило на ЦИК да разработи и предложи нужни подобрения и поправки значително преди изборите.

2.Изборният кодекс трябва да осигури включването на опозиционни номинации в ръководните позиции на всички нива на изборната администрация, за да се намали усещането за политическо пристрастие.

3.Заседанията на избирателните комисии на всички нива трябва да бъдат отворени за обществеността по време на целия изборен период. Изборният кодекс трябва изрично да уточни, че упълномощени представители на участниците в изборите, местни и чуждестранни наблюдатели и представители на медиите могат да присъстват на заседания на изборните комисии.

4.Изборният кодекс трябва ясно да заявява, че в случаите когато изборна комисия не може да приеме решение, защото не е в състояние да събере изискваното мнозинство от две трети, това трябва да бъде считано за отхвърляне на проекторешение, а не „отказ” от вземане на решение. Такива откази трябва да бъдат публикувани и да са с възможност за обжалване при същите правила, каквито важат и за приетите решения.

5.Както бе препоръчано и през 2009 г., трябва да бъде обмислено преразглеждането чрез всестранен одит на процеса около регистрацията на избиратели, за да се разгледат въпросите свързани с големия брой на избирателите в избирателните списъци в сравнение с големината на населението. Трябва да бъдат изяснени отговорностите на съответните институции, които се занимават с поддържането и обновяването на избирателните списъци.

6.На личности, които идентифицират себе си като принадлежащи към малцинствени групи, трябва да им бъде разрешена употребата на майчиния език по време на предизборната кампания, за да се подпомогне тяхното ефективно участие в обществените дела. Също така може да бъде обмислено осигуряването на изборна информация на малцинствените езици, което ще увеличи разбирането на изборния процес от всички общности.

7.Правната рамка, касаеща медиите и в частност обществените радио и телевизия, трябва да гарантира редакторска свобода за отразяване на предизборната кампания. Тя трябва да включва задължението за честно, балансирано и безпристрастно отразяване по новините и публицистичните предавания по всички електронни медии, което да е в синхрон с международните добри практики. Може да бъде разгледано въвеждането на ясно упътване какво представлява справедливо отразяване на кандидати/политически партии по новинарските програми, за да се предпазят журналистите от външен натиск.

8.Може да бъде обмислено удължаването на крайния срок от един на три дни за обжалване на решения, които отказват регистрация на политически партии, коалиции, инициативни комитети и кандидати. Всички обжалвания трябва да бъдат окончателно решени много преди деня на изборите. Дерегистрацията на кандидати трябва да бъде решена значително време преди деня на изборите, като трябва да има и реална възможност да се обжалва пред съд.

9.Отсъждането на изборните комисии по жалбите и оплакванията, свързани с изборите, трябва да бъде изцяло прозрачно и отворено към заинтересованите страни и обществеността. Правилата за обжалване на решенията на изборните комисии трябва да бъдат организирани в кодекс, като се вземат предвид последните решения на Конституционния съд и Върховния Административен съд. Обжалването трябва да гарантира правото на съдебно преразглеждане на решенията свързани с правото на гласуване, спазването на правилата, които управляват предизборната кампания, както и достъпа до медиите или партийното финансиране.

10.Трябва да бъде осигурен контролен механизъм за декларациите за произход на даряваните средства. Властта да се извършва подобно разглеждане на тези декларации може да бъде дадена на Сметната палата, която да ги проверява съвместно с Националната агенция по приходите. Ако е намерено за необходимо по-нататъшни разследвания могат да бъдат правени от полицията.

Други препоръки

Правна рамка

11.Въпросът дали определен кандидат отговаря на петгодишното правило за местожителство трябва да бъде разрешен значително преди деня на изборите. Този въпрос не трябва да формира базата на следизборни оспорвания.

12.Български граждани с двойно гражданство трябва да имат правото да се явяват на избори.

13.За случаите на граждани, които имат затворническа присъда, правото да гласуват трябва да бъде ограничавано само за тези, които са за сериозни престъпления.

14. Може да бъде обмислено разрешаването на постоянните жители на страни извън страните членки на ЕС да гласуват на местните избори.

15. Може да бъде обмислено изясняването на правата на избирателите да обжалват изборни нарушения. Може също така да бъде обмислено изясняването в Изборния кодекс на правата на избирателите да оспорват изборните резултати.

16. Може да бъде обмислена промяната на Криминално-процесуалния кодекс по начин, който ще позволи на прокурорите да изискват употребата на специални разузнавателни средства за разследването на случаи на подозирано купуване на гласове.

Изборна администрация

17. Трябва да бъде разработена изчерпателна и уеднаквена обучителна програма за всички членове на СИК, в която особено да се набляга на преброителнитепроцедури и обработката на протоколите с резултати. Може да бъде осигурен сбит и ясен наръчник, който да допълва Методическите инструкции, приети от ЦИК.

18. След избори може да бъде създадена единна база данни с опитни и компетентни кандидати за членство в СИК, която да служи за отправна точка за номинациите на политическите партии на бъдещи избори.

19. Информирането на избирателите може да бъде по-навременно и изчерпателно, проведено през различни канали, включително ОИК, и с възможното сътрудничество на съответни НПО.

Регистрация на избиратели

20. Ако така наречените „забранителни” избирателни списъци ще бъдат поддържани, избирателите включени в тях трябва да бъдат информирани на време и трябва да им бъде дадена възможността да обжалват това решение.

Финансиране на предизборната кампания

21. ЦИК може да обмисли приемането на регулация, която да очертава начина, по който информацията за публикуващия даден агитационен материал е включена в тези материали.

22. Може да бъде обмислена поправката на Изборния кодекс, която да включва дефиниция какви дейности представляват предизборна кампания. Това би позволило на ЦИК ефективно да разглежда въпросите с агитацията преди официалния старт на предизборната кампания.

23. Може да бъде обмислено осигуряването на покриване на предизборните разходи от страна на държавата на независими кандидати, които получават солидна подкрепа. Това би окуражило по-широко участие на независими кандидати и би балансирало сегашната система на финансиране, която дава преимущество на номинациите на политическите партии.

24. Трябва да бъде гарантирано политическите партии и инициативни комитети да изпращат непрекъснато информация за техните дарители и договорни партньори до публичния регистър, който се поддържа от Сметната палата. Сметната палата трябва да има правото да изисква тази информация, ако има подозрения за непращането й, както и да глобява съответните страни, които не се съобразяват със закона.

Медии

25. Правната рамка трябва да включва безплатно ефирно време по обществените радио и телевизия за участниците в изборите.

26. Може да бъде обмислена детайлна регулация на отразяването на предизборната кампания в медиите чрез Закона за радио и телевизия, задно с базовиразпоредби, които да останат в Изборния кодекс. Изпълняващият Закона за радио и телевизия орган – Съвета за електронни медии (СЕМ) – може да бъде натоварен да съблюдава разпоредбите, базирайки се на количествен и качествен медиен мониторинг, както и да осигурява по своевременен начин подобрения по време на предизборната кампания.

27. За да се разкрият потенциални политически и бизнес интереси и незаконна концентрация в медийната собственост, може да бъде направен публичен регистър на собствениците на електронни медии.

Участие на малцинствата

28. Усилията за активното ангажиране на ромските общности в правенето на политики може да бъде увеличено. Нужни са и по-нататъшни усилия за поощряването на ефективното участие на ромите в обществения и политически живот, което да е в съзвучие с Решение № 6/08 на Съвета на министрите на ОССЕ за „ Засилване на усилията на ОССЕ да изпълнява плана за действие за подобряване на ситуацията на ромите и синтите в пределите на територията на ОССЕ” и № 8/09 относно „Засилване на усилията за осигуряване на интеграцията на ромите и синтите”.

Местни и международни наблюдатели

29. В съзвучие с ангажиментите, които се съдържат в Копенхагенския документ на ОССЕ от 1990 г. Изборният кодекс трябва отчетливо да осигурява безпрепятствено наблюдение от страна на местни и чуждестранни наблюдатели на всички нива на целия изборен процес.

30. Правата на местните наблюдатели могат да бъдат изяснени, така че специфично да утвърдят тяхното право да подават жалби до избирателните комисии.

Деня на изборите

31. Протоколите на СИК могат да бъдат опростени и да включват средни контролни формули. Сравнението на бюлетини трябва да бъде изчерпателно и да включва всички получени бюлетини, както използваните, така и неизползваните. Празните бюлетини трябва да бъдат съобщавани отделно.

32. Могат да бъдат обмислени поправки на Изборния кодекс, които да позволяват повторното преброяване на бюлетини на всички нива на избирателните секции или избирателни област.