ИМ

Законопроект за изменение и допълнение на Административнопроцесуалния кодекс

Законопроект за ратифициране на Рамково споразумение за заем между Банката за развитие на Съвета на Европа и Република България, механизъм за съфинансиране на проекти, изпълнявани със средства от ЕС по оперативните програми, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове за програмния период 2014 – 2020 г.

Законопроект за изменение на Закона за опазване на земеделските земи

Законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс

Законопроект за изменение и допълнение на Изборния кодекс

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за храните

Законопроект за българския жестомимичен език

Законопроект за допълнение на Кодекса за социално осигуряване

Законопроект за изменение на Наказателния кодекс

Законопроект за допълнение на Закона за енергетиката