ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ СТОИЛОВ

  • Дата на раждане : 26/05/1981 Русе, България
  • Професия: икономист;инженер;
  • Езици: английски;руски;
  • Избран(а) с политическа сила: БСП за БЪЛГАРИЯ 27.93%;
  • Изборен район: 19-РУСЕ;
  • Участие в предишно НС:
  • E-mail: georgi.stoilov@parliament.bg
26/05/2017
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно изграждане на канализaция на кварталите "Средна кула" и "Долапите" на гр. Русе.
Отговорено в зала на 26/05/2017.
26/05/2017
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно изграждане на нов автомагистрален или скоростен път Русе-Велико Търново.
Отговорено в зала на 26/05/2017.
23/06/2017
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно замърсяване на атмосферния въздух в град Русе.
Отговорено в зала на 23/06/2017.
23/06/2017
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно политиката на Министерството на земеделието, храните и горите за развитие и подпомагане на биологичното пчеларство в България.
Отговорено в зала на 23/06/2017.
21/07/2017
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно изграждане на държавна лаборатория за анализ на проби от фуражи и намаляване на административната тежест в сектора.
Писмен отговор на 21/07/2017.
21/07/2017
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно договор за Безвъзмездна финансова помощ № DIR - 5112122-С010/14.12.2012 г. за Проект № 5112122-8-76 "Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Борово, Бяла, област Русе", одобрен за финансиране по процедура № BG161РО005/10/2.10/07.
Писмен отговор на 21/07/2017.
01/09/2017
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно състоянието на държавната пътна инфраструктура на територията на Русенска област.
Писмен отговор на 01/09/2017.
20/10/2017
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно предприети мерки по функционирането и експлоатацията на Регионална система за управление на отпадъците в регион Перник, изградена с финансиране от Оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013 г." чрез Европейския фонд за регионално развитие, договор за безвъзмездна финансова помощ № DIR - 592115 - С001 от 30 ноември 2011 г.
Отговорено в зала на 20/10/2017.
12/10/2017
Въпрос към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно изграждане на Интермодален терминал в Русе.
Писмен отговор на 12/10/2017.
06/10/2017
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно управление на Асоциация по ВиК Русе.
Отговорено в зала на 06/10/2017.
13/10/2017
Въпрос към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно предоставяне на информация за закритите училища, за брой на учениците и паралелките в действащите училища по отделни населени места в област Русе.
Писмен отговор на 13/10/2017.
27/10/2017
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно подобект "Инсталация за компостиране на зелени отпадъци/биоразградими отпадъци към "Регионална система за управление на отпадъците в регион Варна" по проект: "Изграждане на регионалната система за управление на отпадъците в регион Варна (Аксаково)", финансиран по Договор за безвъзмездна финансова помощ № DIR-5112122-C004.
Писмен отговор на 27/10/2017.
27/10/2017
Въпрос към Николай Петров, Министър на здравеопазването относно актуално състояние на УМБАЛ РУСЕ АД и мерки за развитието й.
Писмен отговор на 27/10/2017.
03/11/2017
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно подобект "Инсталация за компостиране на зелени и биоразградими отпадъци към "Регионална система за управление на отпадъците в регион Левски" по проект:"Изграждане на регионалната система за управление на отпадъците в регион Левски (Никопол)", финансиран по Договор за безвъзмездна финансова помощ №DIR-5112122-С006.
Писмен отговор на 03/11/2017.
03/11/2017
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно разрешения за реда и начина на оползотворяване на шлама (утайка) отпадаща от инсталациите за сепариране на биогаз в инсталациите за преработка на отпадъци.
Писмен отговор на 03/11/2017.
17/11/2017
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно заустване на течна торова маса в Белославското езеро.
Писмен отговор на 17/11/2017.
15/12/2017
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно прием на проекти по подмярка 4.1 "Инвестиции в земеделски стопанства" от мярка 4 "Инвестиции в материални актове" от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.
Отговорено в зала на 15/12/2017.
01/12/2017
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно спазване на изискванията за опериране с остатъчни органични химични вещества и съхранение и реализиране на генерирана утайка от Пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) - гр. Ямбол.
Писмен отговор на 01/12/2017.
01/12/2017
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно структура и размера на задълженията на община Русе от 2012 г. до сега.
Писмен отговор на 01/12/2017.
01/12/2017
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно отпадъците депонирани в района между Института по Хидродинамика и летище "Чайка" във Варна.
Писмен отговор на 01/12/2017.
15/12/2017
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно торови маси генерирани от "Тетрахиб" АД, с. Никола Козарево, област Шумен, зауствани в течащи повърхностни води, язовири или предоставени за оползотворяване в земеделието, съгласно сключени договори със земеделски стопани.
Писмен отговор на 15/12/2017.
15/12/2017
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно торови маси от "Свинекомплекс Брестак" АД, с. Брестак, община Вълчи Дол, област Варна, зауствани в течащи повърхностни води, язовири или предоставени за оползотворяване в земеделието, съгласно сключени договори със земеделски стопани.
Писмен отговор на 15/12/2017.
19/01/2018
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно договор № 18/121/0683/28.08.2014 г. за отпускане на финансова помощ по мярка 121 "Модернизиране на земеделските стопанства" от Програма за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г..
Писмен отговор на 19/01/2018.
19/01/2018
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно почистване коритото на р. Шипа в участъка й, преминаващ през с. Дряновец, община Бяла, област Русе.
Писмен отговор на 19/01/2018.
19/01/2018
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно меласова шлемпа от спиртното производство на "Захарни заводи" АД, гр. Горна Оряховица.
Писмен отговор на 19/01/2018.
26/01/2018
Въпрос към Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика относно Договор № BG05M9OP001-2.004-0050-С01 за проект "Предоставяне на услуги за ранно детско развитие" на територията на общ. Бяла, обл. Русе.
Отговорено в зала на 26/01/2018.
26/01/2018
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно концентрациите на изпусканите във въздуха: серни оксиди, азотни оксиди, неметанови летливи органични съединения, амоняк, въглероден оксид, полициклични ароматни въглеводороди, полихлорирани бифенили, диоксини и фурани, фини прахови частици и някои др. специфични замърсители от инсталация с капацитет за обезвреждане чрез изгаряне на утайки от филтрувани и отработени абсорбенти, други утайки, филтърни материали, кърпи за изтриване и предпазни облекла, замърсени с опасни вещества, утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, съдържащи опасни вещества генерирани от основната дейност на "БИОВЕТ"-АД клон Разград.
Писмен отговор на 26/01/2018.
26/01/2018
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно торови маси генерирани от "СВИНЕКОМПЛЕКС БРЕСТАК" АД, с. Брестак, община Вълчи Дол, област Варна, зауствани в течащи повърхностни води, язовири или предоставени за оползотворяване в земеделието, съгласно сключени договори със земеделски стопани.
Писмен отговор на 26/01/2018.
26/01/2018
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно статута на гр. Русе като център на Северен централен район.
Отговорено в зала на 26/01/2018.
26/01/2018
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно торови маси генерирани от "ТЕТРАХИБ" АД, с. Никола Козлево, област Шумен, зауствани в течащи повърхностни води, язовири или предоставени за оползотворяване в земеделието, съгласно сключени договори със земеделски стопани.
Писмен отговор на 26/01/2018.
09/02/2018
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно отпадъци (утайки) депонирани в района между Института по Хидродинамика и летище "Чайка" във Варна.
Писмен отговор на 09/02/2018.
16/02/2018
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно транспортиран отпадък с код 15 02 03 от площадката на "Амилум България" ЕАД гр. Разград Северна индустриална зона, чрез транспорт на "Инвест Стил" ЕООД гр. Русе с ЕИК********* до площадка за оползотворяване чрез компостиране за периода м. Януари 2015 - м. Ноември 2017 г..
Писмен отговор на 16/02/2018.
16/02/2018
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на община Иваново за 2017 г..
Писмен отговор на 16/02/2018.
16/02/2018
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на община Ценово за 2017 г..
Писмен отговор на 16/02/2018.
16/02/2018
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на община Борово за 2017 г..
Писмен отговор на 16/02/2018.
16/02/2018
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на община Сливо поле за 2017 г..
Писмен отговор на 16/02/2018.
23/02/2018
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно капацитета на съоръженията за съхранение на течен и твърд оборски тор на фирма "ВАРДМЕКС" ООД с ЕИК *********, развиваща производствена дейност в защитена зона "Студена река" по Натура 2000, с код 0000233 в местността "Ливадите" в ПИ 063047 в землището на с. Караманово, община Ценово, област Русе.
Писмен отговор на 23/02/2018.
16/02/2018
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на община Две могили за 2017 г..
Писмен отговор на 16/02/2018.
16/02/2018
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на община Ветово за 2017 г..
Писмен отговор на 16/02/2018.
16/02/2018
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на община Русе за 2017 г..
Писмен отговор на 16/02/2018.
16/02/2018
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на община Бяла /Русенско/ за 2017 г..
Писмен отговор на 16/02/2018.
23/02/2018
Въпрос към Емил Караниколов, министър на икономиката относно договор за БФП BG161РО003-2.301-0039-С0001 "Повишаване на конкурентоспособността на "Е.МИРОЛИО" ЕАД чрез утилизация на отпадъците и въвеждане на енергоефективни мерки".
Писмен отговор на 23/02/2018.
23/02/2018
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно договор за отпускане на финансова помощ по мярка 121 "Модернизиране на земеделските стопанства" от Програма за развитие на селските райони за периода..
Писмен отговор на 23/02/2018.
09/03/2018
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно инвестиционен проект "Проектиране и изграждане на компостираща инсталация и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините от Регионалното сдружение за управление на отпадъците Разград по Приоритетна ос 2 "Отпадъци" на Оперативна програма "Околна среда" 2014 - 2020 г..
Писмен отговор на 09/03/2018.
09/03/2018
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно документ по чл.35 от Закона за управление на отпадъците издаден на ППК "СТАРТ 93" с ЕИК********* оператор на "Инсталация за компостиране на животински отпадъци", находяща се в имот № 063024 на територията на тлеугоителен комплекс в стопански двор, местност "Ливадите", с.Караманово, Община Ценово, Област Русе.
Писмен отговор на 09/03/2018.
09/03/2018
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно капацитета на съоръженията за съхранение на течен и твърд оборски тор на фирма "ВАРДМЕКС" ООД с ЕИК*********, развиваща производствена дейност в местността "Ливадите" в ПИ 063047 в землището на с. Караманово, Община Ценово, Област Русе.
Писмен отговор на 09/03/2018.
09/03/2018
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно капацитета на съоръженията за съхранение на течен и твърд оборски тор на фирма "ВАРДМЕКС" ООД с ЕИК *********, развиваща производствена дейност в местността "Ливадите" в ПИ 063047 в землището на с.Караманово, община Ценово, област Русе.
Писмен отговор на 09/03/2018.
23/03/2018
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно договор за безвъзмездна помощ № DIR-592115-1-11 "Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в Регион Перник по Договор за безвъзмездна помощ по Оперативна програма "Околна среда" в периода 2007-2013 г. с бенефициент община Перник.
Писмен отговор на 23/03/2018.
23/03/2018
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно негативните явления пораждани от генерираните газови емисии, твърд и течен инфилтрат от инсталация за "Биогаз" на площадката на "Градус 2" ООД, гр. Нова Загора, върху здравето на населението в гр. Нова Загора, течащи и подпочвени води и почви.
Писмен отговор на 23/03/2018.
23/03/2018
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно отчитане на концентрациите на диоксини и диоксиноподобни съединения в димните газове на пещите използващи за гориво RDF в "Девня Цимент" АД, гр. Девня, област Варна.
Писмен отговор на 23/03/2018.
30/03/2018
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно капацитета на съоръженията за съхраненията на течен и твърд оборски тор на фирма "Караджа Фаг" ООД с ЕИК: *********, развиваща производствена дейност в с. Драгомъж, община Исперих, област Разград.
Писмен отговор на 30/03/2018.
30/03/2018
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно заустване на течна торова маса в Белославското езеро от свинекомплекс собственост на "Манекс Сън" АД в с. Слънчево, община Аксаково, област Варна в Белославското езеро.
Писмен отговор на 30/03/2018.
30/03/2018
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно предоставени кредити за закупуване на фураж в периода 2008-2012 г.
Писмен отговор на 30/03/2018.
30/03/2018
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно сигнал на НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ за нередности и измами с Еврофондовете.
Писмен отговор на 30/03/2018.
05/04/2018
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно капацитета на съоръженията за съхранение на течен и твърд оборски тор на фирма "ВАРДМЕКС" ООД с ЕИК ********* развиваща производствена дейност в местността "Ливадите" в ПИ 063047 в землището на с. Караманово, община Ценово, област Русе.
Писмен отговор на 05/04/2018.
05/04/2018
Въпрос към Емил Караниколов, министър на икономиката относно договор на бенефициент с ЕИК********* за БФП по проект №BG161РО003-2.3.02-0260-0001 с източник на финансиране ЕФРР по Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"2007-2013 в съответствие с чл.33 от Регламент на Съвета (ЕО) №1083/2006.
Писмен отговор на 05/04/2018.
30/03/2018
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно декларирана валута (внесена) в размер на два милиона евро през 2014-2015 години на митниците на ГПП Гюешево и Летище София.
Писмен отговор на 30/03/2018.
27/04/2018
Въпрос към Емил Караниколов, министър на икономиката относно Договор за Инвестиционен банков кредит предоставен на ползвателя на БФП по Договор № 18/121/0683/28.08.2014 г с включен от НГФ в гарантирания портфейл с референтен № 20000502/05.01.2015 г.
Писмен отговор на 27/04/2018.
20/04/2018
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно Договор за безвъзмездна помощ № DIR-592115-1-11 "Изграждане на регионална система за управление на отпадъци в Регион Перник по Договор за безвъзмездна помощ по ОП "Околна среда" за периода 2007 -2013 г с бенефициент Община Перник.
Писмен отговор на 20/04/2018.
20/04/2018
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно Договор № ВК-03-349 от 19.10.2015 г., подписан между "Амилум България" ЕАД и Община Разград с предмет заустване на производствен отпадни води от обекта, находящ се в Северна индустриална зона в ГПСОВ - гр. Разград, поради спряна от експлоатация ГПСОВ.
Писмен отговор на 20/04/2018.
20/04/2018
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно отчитане на концентрациите на диоксини и диоксиноподобни съединения в димните газове на пещите, използващи за гориво RDF в "Девня Цимент" АД, гр. Девня, обл.Варна.
Писмен отговор на 20/04/2018.
20/04/2018
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно сключен Административен договор между Управляващия орган на Оперативна програма "Околна среда" и общините включени в Регионално сдружение за управление на отпадъците Разград за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG 16П10Р002-2.002-0006-С01.
Писмен отговор на 20/04/2018.
20/04/2018
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно удостоверение по чл. 6 от Наредба № 21/23.11.2016 г на Министъра на земеделието, храните и горите.
Писмен отговор на 20/04/2018.
27/04/2018
Въпрос към Емил Караниколов, министър на икономиката относно дадени гаранции от Национален Гаранционен Фонд по създадена схема за собствен риск на НГФ 2014/2015 - приключила в края на м. септември 2015 г. по отпуснатите инвестиционни банкови кредити от "Обединена Българска Банка" АД на кредитополучатели с ЕИК - изброени.
Писмен отговор на 27/04/2018.
11/05/2018
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно Декларация № 1 от участник/подизпълнител по чл.58, ал.1, т.3 от Наредбата за условията и реда за възлагане на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървести горски продукти / Приета с ПМС № 316 от 24.11.2011 г., обн.ДВ бр.96 от 06.12.2011 г., в сила от 06.12.2011 г., изм. и доп., бр.90 от 16.11.2012 г./ за периода от 2015 до 2018 г..
Писмен отговор на 11/05/2018.
11/05/2018
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно Удостоверение за регистрация на течен органичен тор "Екстра Форс"/Extra Force" № 269/21.03.2018 г., издаден на "Пестицид" ЕООД, с ЕИК*********, гр. Костинброд, ул. "Славянска" № 2, обл. София.
Писмен отговор на 11/05/2018.
11/05/2018
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно заустване на отпадни производствени води от млекопреработвателно предприятие във водоеми в землището на с. Брестовене, общ. Завет, обл. Разград.
Писмен отговор на 11/05/2018.
08/06/2018
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно капацитета на съоръженията за съхранение на течен и твърд оборски тор на фирма "Караджа Фаг" ООД с ЕИК: *********, развиваща производствена дейност в землището на с. Драгомъж, общ. Исперих, обл. Разград.
Писмен отговор на 08/06/2018.
08/06/2018
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно риск от флуор под формата на стабилните му съединения OF2, 2HF, SF6, PF5, CIF3 в повърхностното водно тяло - река Провадийска, с код BG2PR100L001, BG2PR100L002, BG2PR100L003, BG2PR900L019.
Писмен отговор на 08/06/2018.
22/06/2018
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно количествата течна фракция отпаднала от свинекомплекс собственост на "Манекс Сън" АД в село Слънчево, община Аксаково, област Варна в периода от 01.01.2012 г до 01.03.2018 г.
Писмен отговор на 22/06/2018.
22/06/2018
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно капацитета на съоръженията за съхранение на течен и твърд оборски тор на фирма "ВАРДМЕКС" ООД, развиваща производствена дейност в местността "Ливадите" в ПИ 063047 в землището на с. Караманово, община Ценово, област Русе.
Писмен отговор на 22/06/2018.
22/06/2018
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно декларация 1 от участник/изпълнител по чл. 58, ал.1, т.3 от Наредба за условията и реда за възлагане на дейности в горски територии-държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти.
Писмен отговор на 22/06/2018.
22/06/2018
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно възложени проверки за спазване на данъчното и осигурително законодателство от "МАГ" ООД, "ПУЦ - БОБОВ ДОЛ" ЕООД и "МАШИНОСТРОЕНЕ И ЕНЕРГОРЕМОНТ" ООД.
Писмен отговор на 22/06/2018.
29/06/2018
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно процедура по Закона за обществените поръчки в община Ценово, област Русе.
Писмен отговор на 29/06/2018.
20/07/2018
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно спазване на изискванията в Закон за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия.
Писмен отговор на 20/07/2018.
06/07/2018
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно поредни промени в Наредбата за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения - схема "Училищен плод" и схема "Училищно мляко".
Писмен отговор на 06/07/2018.
06/07/2018
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно актуално състояние на УМБАЛ Канев АД във връзка с нови сигнали за трудности в работата на лечебното заведение.
Писмен отговор на 06/07/2018.
06/07/2018
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно информация за сиво счетоводство в сектор млекопреработване.
Писмен отговор на 06/07/2018.
05/09/2018
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно капацитета на съоръженията за съхранение на торовата маса отпадаща от 36 607 свине, съгласно Регистър на БАБХ от 30.05.2018 г. за отглеждани в животновъден обект с Рег. № 7400А - 0495 в гр. Исперих, община Исперих, област Разград.
Писмен отговор на 05/09/2018.
27/07/2018
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно финансовото състояние на Селскостопанска академия.
Отговорено в зала на 27/07/2018.
05/09/2018
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно капацитета на съоръженията за съхранение на торовата маса отпадаща от животновъдните обекти с рег. №:6075-0146 в с. Пъстрен и рег. №6269А-0185 в с. Боздуганово и двете за промишлено отглеждане на свине в област Стара Загора.
Писмен отговор на 05/09/2018.
27/07/2018
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно уведомителни писма за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по схеми и мерки за Директни плащания за кампании 2015, 2016 и 2017 г.
Отговорено в зала на 27/07/2018.
27/07/2018
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно разграничаване на торовите маси в съоръжение за съхранение в стопанството на животновъден обект с Рег. № 7419-0026.
Писмен отговор на 27/07/2018.
05/09/2018
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно загробване на животински трупове на десетки глави овце на 15.07.2018 г. в с. Караманово, община Ценово, област Русе.
Писмен отговор на 05/09/2018.
27/07/2018
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно загробване на животинските трупове на десетки глави овце на 15.07.2018 г. в с. Караманово, община Ценово, област Русе.
Писмен отговор на 27/07/2018.
05/09/2018
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно спазване на изискванията за наличие на съоръжения за съхранение на оборска тор, съгласно Част ІІІ, раздел А задължителни за земеделските стопани от декември 2010 г. в животновъдните обекти с. Караманово, община Ценово, област Русе.
Писмен отговор на 05/09/2018.
27/07/2018
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно спазване на изискваниятаза наличие на съоръжения за съхранение на оборска тор, съгласно Част ІІІ, раздел А задължителни за земеделските стопани от декември 2010 г. в животновъдните обекти с. Караманово, община Ценово, област Русе.
Писмен отговор на 27/07/2018.
27/07/2018
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно капацитета на съоръженията за съхранение на торовата маса отпадаща от животновъдни обекти с Рег. № 8700-0900, 8677А-0001, 8600Б-0002, 8600Б-0001.
Писмен отговор на 27/07/2018.
27/07/2018
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно разрешителни издадени от Национална служба за растителна защита при Българската агенция по безопасност на храните за повторно използване на утайки от Софийска пречиствателна станция за отпадни води-Кубратово с оператор "Софийска вода" АД върху земеделски земи.
Писмен отговор на 27/07/2018.
05/09/2018
Въпрос към Емил Караниколов, министър на икономиката относно спазване на изискванията в Закон за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изследвания.
Писмен отговор на 05/09/2018.
05/09/2018
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно решение по утилизация на утайката от Пречиствателна станция за отпадни води "Златни Пясъци".
Писмен отговор на 05/09/2018.
05/09/2018
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно Плащания по схемата за единни плащания на площ за отглеждане на царевица за силаж през кампании 2015, 2016, 2017 г. и по подадени заявления за кампания 2018 г.
Писмен отговор на 05/09/2018.
27/07/2018
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно сечи в санитарно-охранителни зони на водоизточници за област Русе.
Писмен отговор на 27/07/2018.
05/09/2018
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно зачестили оплаквания и притеснения на граждани във връзка с кръводаряването.
Писмен отговор на 05/09/2018.
27/07/2018
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно състояние на санитарно-охранителни зони и водите във водоизточници след извършени сечища в тях за област Русе.
Писмен отговор на 27/07/2018.
05/10/2018
Въпрос към Теменужка Петкова, министър на енергетиката относно системни спирания на тока в гр. Мартен, общ. Русе, обл. Русе и гарантиране на електроподаването през зимния сезон в област Русе.
Отговорено в зала на 05/10/2018.
12/10/2018
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно Претоварна станция оборудвана с инсталация за сепариране на рециклируеми отпадъци от твърди битови отпадъци в общ. Попово.
Писмен отговор на 12/10/2018.
05/10/2018
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно състоянието на второкласен път II-21 от републиканската пътна мрежа Русе-Силистра.
Отговорено в зала на 05/10/2018.
12/10/2018
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно брой свине отглеждани през стопанските години от 2012 до 2017 г в животновъден обект с рег.номер № 9144-0461.
Писмен отговор на 12/10/2018.
12/10/2018
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно зачестили оплаквания и притеснения относно дейността на производствени съоръжения на фирма "Авалон Индъстри" АД в с. Ряхово, общ. Сливо поле, обл. Русе.
Писмен отговор на 12/10/2018.
12/10/2018
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно количествата инфилтрат - течна и твърда фази, генерирани в инсталация за "Биогаз" на площадката на "Градус 2" ООД, гр. Нова Загора, вложен в земеделските земи.
Писмен отговор на 12/10/2018.
12/10/2018
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно капацитети на съоръженията за съхранение на оборски тор в животновъдни обекти с Рег. №:7327-0119, 7330-0002, 7400-0001, 7445-0249, 7477-0140, 7332-0001, 7532-0531, 7288-0092, 7239-0054, 7168-0010, 7171-0074, 7167-0099, 7340-0106, 707-0074, 7060-0325, 7570-0575, 7583-0195.
Писмен отговор на 12/10/2018.
12/10/2018
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно количествата инфилтрат-течна и твърда фази, генерирани в инсталация за "Биогаз" на площадката на "Градус 2" ООД, гр. Нова Загора, вложен в земеделските земи.
Писмен отговор на 12/10/2018.
19/10/2018
Въпрос към Младен Маринов , Министър на вътрешните работи относно предприети действия за контрол на пътното движение на тежкотоварни автомобили на територията на общ. Ветово, обл. Русе.
Отговорено в зала на 19/10/2018.
19/10/2018
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно неотложен ремонт на пътища в общ. Ветово, обл. Русе.
Отговорено в зала на 19/10/2018.
26/10/2018
Въпрос към Емил Караниколов, министър на икономиката относно договор за БФП BG161PO003-2.301-0039-С0001 "Повишаване на конкурунтноспособността на "Е. Миролио" ЕАД, чрез утилизация на отпадъците и въвеждане на енергоефективни мерки".
Писмен отговор на 26/10/2018.
26/10/2018
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно производство на "нестандартен компост" на площадката на "Е. Миролио" ЕАД, в с. Еленово, общ. Нова Загора, обл. Сливен от "специален неопасен отпадък" с код 04 02 20.
Писмен отговор на 26/10/2018.
19/10/2018
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно вложени количества компост, произведен от "Е. Миролио" ЕАД, на площадката в с. Еленово, общ. Нова Загора, обл. Сливен, в площи за отглеждане на зърнени култури и лозя.
Писмен отговор на 19/10/2018.
19/10/2018
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно вложени количества компост произведен от отпадък с код 15 02 03, генериран от "Амилум България" ЕАД.
Писмен отговор на 19/10/2018.
09/11/2018
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно предадени количества "компост" произведен на площадката за компостиране в с. Еленово, община Нова Загора, обл. Сливен към депо за отпадъци гр. Добрич.
Писмен отговор на 09/11/2018.
09/11/2018
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно съхранение на течна торова фракция.
Писмен отговор на 09/11/2018.
09/11/2018
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно третиране на земеделски земи с "компост", произведен от отпадък с код 15 02 03 (абсорбенти, филтърни материали, кърпи за изтриване и предпазни облекла, различни от упоменатите в 15 02 02).
Писмен отговор на 09/11/2018.
09/11/2018
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно съхранение на течна торова фракция.
Писмен отговор на 09/11/2018.
09/11/2018
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно отпадък с код 07 05 10* - приет и утилизиран чрез изгаряне на площадката на "Грийнбърн" ЕООД, гр. Разград в периода от 22.08.2017 г. до 01.05.2018 г..
Писмен отговор на 09/11/2018.
09/11/2018
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно продадени за оползотворявани в земеделието 80 863,48 тона течна фракция и 18 201,80 тона твърда торова фракция генерирани в инсталация за "Биогаз" на "Енерджи 2" - Нова Загора през периода от 01.04.2015 г. до 01.09.2018 г..
Писмен отговор на 09/11/2018.
09/11/2018
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно договор за безвъзмездна помощ за Изграждане на регионална система за управление на отпадъци в регион Перник, съгласно проект № DIR-592115-1-11, финансиран от Оперативна програма "Околна среда" 2007 - 2013 г. с бенефициент община Перник.
Писмен отговор на 09/11/2018.
09/11/2018
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно съхранение на течна фракция оборски тор, отпадащ от 36 607 свине в животновъден обект с рег. №7400А-0495.
Писмен отговор на 09/11/2018.
09/11/2018
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно контрола за изпълнението на изискванията на наредбата за доставка на плодове, зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения - схемите "Училищен плод" и "Училищно мляко".
Писмен отговор на 09/11/2018.
23/11/2018
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно проблеми при изпълнението на договори, сключени от Държавен фонд "Земеделие" с доставчици по схемите "Училищен плод" и "Училищно мляко".
Отговорено в зала на 23/11/2018.
09/11/2018
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно установени неправомерни действия и издаване на документи с невярно съдържание.
Писмен отговор на 09/11/2018.
23/11/2018
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно несъответствия в изискванията на наредбата за доставка на плодове, зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения - схемите "Училищен плод" и "Училищно мляко" и одобрените кандидати по нея.
Писмен отговор на 23/11/2018.
16/11/2018
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно мерки за осигуряване чистота на атмосферния въздух в Русе.
Отговорено в зала на 16/11/2018.
23/11/2018
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно въвеждане в редовна експлоатация на Пречиствателна станция за отпадни води на площадката на "Амилум България" ЕАД, гр. Разград.
Писмен отговор на 23/11/2018.
23/11/2018
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно предадени производствени отпадъци, генерирани от дейността на "Биовет" АД през клон Разград на фирми, притежаващи необходимите разрешителни документи, издадени по реда на Закона за управление на отпадъците.
Писмен отговор на 23/11/2018.
14/12/2018
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно съхранение на отпадъци, генерирани от дейността на "Биовет" АД, клон Разград.
Писмен отговор на 14/12/2018.
07/12/2018
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно съхранение на количествата течен инфилтрат, генерирани от инсталацията за биогаз, преработваща текущата оборска тор, генерираща се в животновъдни обекти с № 3667-0015, 3667-0016 и 3667-0071 в село Добри Дол, община Лом, област Монтана.
Писмен отговор на 07/12/2018.
14/12/2018
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно договор за безвъзмездна помощ № DIR-592115-1-11 "Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Перник по Оперативна програма "Околна среда" 2007-2013 г. с бенефициент община Перник.
Писмен отговор на 14/12/2018.
14/12/2018
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно предадени производствени отпадъци генерирани от дейността на "Грийнбърн" ЕООД на площадка гр. Разград, на фирми, притежаващи необходимите разрешителни документи издадени по реда на Закона за управление на отпадъците.
Писмен отговор на 14/12/2018.
14/12/2018
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно образувани, депонирани, предадени на фирми притежаващи необходимите документи, издадени по реда на Закона за управление на отпадъците и обезвредените чрез изгаряне на класифицирани като опасни отпадъци генерирани от "Биовет" АД клон Разград.
Писмен отговор на 14/12/2018.
11/01/2019
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно инсталации за компостиране на зелени/биоразградими отпадъци.
Писмен отговор на 11/01/2019.
11/01/2019
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно постигнато натоварване на подобект "Инсталация за компостиране на зелени отпадъци/биоразградими отпадъци към "Регионалната система за управление на отпадъците" в регион Варна (Аксаково) , финансиран по договор за безвъзмездна финансова помощ (БФП) № DIR-5112122-C004.
Писмен отговор на 11/01/2019.
11/01/2019
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно депониране и балиране на твърди отпадъци в Община Попово, област Търговище.
Писмен отговор на 11/01/2019.
21/12/2018
Въпрос към Младен Маринов , Министър на вътрешните работи относно пътно-транспортни произшествия по пътищата на страната.
Писмен отговор на 21/12/2018.
21/12/2018
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно сигнали на граждани относно защита интересите на държавата.
Писмен отговор на 21/12/2018.
11/01/2019
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно средства по програма "Околна среда" за чистотата на атмосферния въздух в Русе.
Отговорено в зала на 11/01/2019.
25/01/2019
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно постигнато натоварване на "Инсталация за компостиране" с бенефициент общ. Плевен.
Писмен отговор на 25/01/2019.
15/02/2019
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно инвестициите в инфраструктура във ВиК сектора с цел подобряване на качеството на услугата за 2015, 2016, 2017 и 2018 г., предлагана на потребителите от обл. Русе.
Писмен отговор на 15/02/2019.
01/03/2019
Въпрос към Цецка Цачева, Министър на правосъдието относно действия на Министерството на правосъдието при подаване на сигнали и жалби и дейността на Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" .
Писмен отговор на 01/03/2019.
01/03/2019
Въпрос към Цецка Цачева, Министър на правосъдието относно условията в местата за лишаване от свобода в България.
Писмен отговор на 01/03/2019.
01/03/2019
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно даване на съгласие по чл. 26, ал. 1, т. 9 от Закона за управление на отпадъците за ползване на регионалната система за управление на отпадъците от общини, извън регионалното сдружение или от други притежатели на отпадъци.
Писмен отговор на 01/03/2019.
01/03/2019
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно изгаряне на "RDF" за производство на електрическа и топлинна енергия в "ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ" АД.
Писмен отговор на 01/03/2019.
01/03/2019
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно информация относно регистрирани земеделски производители на аквакултури.
Писмен отговор на 01/03/2019.
01/03/2019
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно информация относно регистрирани земеделски производители на аквакултури.
Писмен отговор на 01/03/2019.
01/03/2019
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно заустване на течна торова маса в Белославското езеро от свинекомплекс в с. Слънчево, общ. Аксаково, обл. Варна.
Писмен отговор на 01/03/2019.
01/03/2019
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно състоянието на пътищата от републиканската и общинската пътна мрежа на територията на обл. Русе.
Писмен отговор на 01/03/2019.
15/03/2019
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно влагане на количества течен оборски тор в земеделските земи.
Писмен отговор на 15/03/2019.
01/03/2019
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансиране на дунавските общини за осъществяване на дезинсекционна кампания през 2019 г..
Писмен отговор на 01/03/2019.
01/03/2019
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно предприети действия по възстановяване на неправомерно изплатените суми по Договор № 18/121/06803 от 28.08.2014 г., подписан между Държавен фонд "Земеделие" и ППК "СТАРТ 93".
Писмен отговор на 01/03/2019.
01/03/2019
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно заустените в Белославското езеро количества течна торова фракция от свинекомплекс в с. Слънчево, общ. Аксаково, обл. Варна в периода от 01.01.2012 г. до 3.12.2018 г..
Писмен отговор на 01/03/2019.
21/06/2019
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно необходимо преустройство на кръстовище на изхода на гр. Русе в посока гр. Варна.
Отговорено в зала на 21/06/2019.
21/06/2019
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно ремонт на сградата и околното пространство на Пантеон на възрожденците, гр. Русе.
Писмен отговор на 21/06/2019.
21/06/2019
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно извършване и контрол на сечи по републиканската и общинската пътна мрежа.
Писмен отговор на 21/06/2019.
28/06/2019
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно съдебни дела срещу Република България в Европейския съд по правата на човека в Страсбург.
Писмен отговор на 28/06/2019.
21/06/2019
Въпрос към Данаил Кирилов, Министър на правосъдието относно съдебни дела срещу Република България.
Писмен отговор на 21/06/2019.
26/07/2019
Въпрос към Десислава Танева, министър на земеделието, храните и горите относно контрол по изпълнението на § 4 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за горите и § 49 от Преходните и заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за горите (ДВ, бр. 60 от 2015 г.).
Писмен отговор на 26/07/2019.
31/07/2019
Въпрос към Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика относно анализ на законодателството и политиките, свързани с приемната грижа.
Отговорено в зала на 31/07/2019.
31/07/2019
Въпрос към Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика относно Единна информационна система за хората с увреждания.
Отговорено в зала на 31/07/2019.
31/07/2019
Въпрос към Десислава Танева, министър на земеделието, храните и горите относно местата за съхранение на отпадни води и нерегламентирано заустване на отпадни води от свинекомплекс в с. Слънчево, общ. Аксаково, обл. Варна.
Отговорено в зала на 31/07/2019.
31/07/2019
Въпрос към Десислава Танева, министър на земеделието, храните и горите относно забавяне в разглеждането на заявление по мерки и подмерки на Програма за развитие на селските райони 2014 - 2020 г..
Отговорено в зала на 31/07/2019.
26/07/2019
Въпрос към Десислава Танева, министър на земеделието, храните и горите относно пропуски в контрола, извършван от Държавен фонд "Земеделие" по изпълнението на Програма за развитие на селските райони 2014 - 2020 г..
Писмен отговор на 26/07/2019.
05/09/2019
Въпрос към Емил Караниколов, министър на икономиката относно контрола върху изпълнението на проекти по ОП "Иновации и конкурентоспособност" 2014 - 2020 г..
Писмен отговор на 05/09/2019.
08/11/2019
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно въведени в експлоатация към 31.07.2017 г. инсталации за компостиране на зелени/биоразградими отпадъци, изградени по ОПОС 2007-2013 г., в регионалните системи за управление на отпадъците в градовете Бургас, Видин, Перник, Разлог, Луковит, Габрово, Варна (Аксаково), Костенец (Самоков), Левски (Никопол), Плевен, Добрич (2 бр.), Панагюрище, Хасково, Велико Търново и Стара Загора.
Писмен отговор на 08/11/2019.
08/11/2019
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно проект "Проектиране и изграждане на анаеробна инсталация за разделно събрани биоразградими отпадъци на територията на РСУО Русе".
Писмен отговор на 08/11/2019.
08/11/2019
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно инсталации за "аеробно компостиране" и от "анаеробна инсталация за разделно събирани биоотпадъци" в очертанията на Столична община и рекултивация на старото депо за ТБО край Долни Богров - София.
Писмен отговор на 08/11/2019.
04/10/2019
Въпрос към Десислава Танева, министър на земеделието, храните и горите относно вторичната биомаса от инсталация за биогаз (централа за производство на електрическа и топлинна енергия от биомаса) с местоположение в имот с идентификатор 87374.511.442 по плана на гр. Ямбол, община Ямбол.
Писмен отговор на 04/10/2019.
08/11/2019
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно съхранение на опасни отпадъци.
Писмен отговор на 08/11/2019.
08/11/2019
Въпрос към Емил Караниколов, министър на икономиката относно окончателен Доклад по сертификация № 47/31.03.2017 г. по регистрирана нередност с национален номер ОПРК/15/РР/190 от 12.11.2015 г. по ДБФП № BG161PO003-2.3.01-0039-С0001.
Писмен отговор на 08/11/2019.
15/11/2019
Въпрос към Десислава Танева, министър на земеделието, храните и горите относно забрана за дейности в горските територии във връзка с Африканската чума по свинете.
Отговорено в зала на 15/11/2019.
15/11/2019
Въпрос към Десислава Танева, министър на земеделието, храните и горите относно Национална програма за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болестите по животните, включително зоонозите 2019-2021 г.
Отговорено в зала на 15/11/2019.
22/11/2019
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно утилизация в Република България на битови отпадъци, редуцирано гориво (RDF), болнични отпадъци и отпадъци от фармацефтичните производства в т.ч. утайки и мицели, внесени от трети страни през периода от 01.08.2014 г. до 28.08.2019 г. от 534 броя дружества.
Писмен отговор на 22/11/2019.
22/11/2019
Въпрос към Десислава Танева, министър на земеделието, храните и горите относно промишлени свинеферми с възникнали огнища на болестта Африканска чума по свинете през 2019 г..
Писмен отговор на 22/11/2019.
22/11/2019
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно внос на редуцирано гориво (RDF), болнични отпадъци и отпадъци от фармацефтичните производства в т.ч. утайки и мицели от трети страни през периода от 01.08.2014 г. до 28.08.2019 г..
Писмен отговор на 22/11/2019.
29/11/2019
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно производство на компост в Инсталация за биологично третиране (ИБТ) "Хан Богров".
Писмен отговор на 29/11/2019.
06/12/2019
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно дейности свързани със строителството на автомагистрала "Хемус".
Писмен отговор на 06/12/2019.
13/12/2019
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно дейности свързани със строителството на автомагистрала "Хемус".
Писмен отговор на 13/12/2019.
06/12/2019
Въпрос към Десислава Танева, министър на земеделието, храните и горите относно действия на Министерство на земеделието, храните и горите на местата за загробване на умъртвени животни от болестта Африканска чума по свинете през 2019 г.
Отговорено в зала на 06/12/2019.
23/11/2017
Законопроект за храните
Входящ номер: 754-04-182
31/05/2019
Участие в дружества/Управител или член на орган на управление на търговски дружества - няма
ЕТ дейност - няма
Дейност в ЮЛНЦ в момента - няма
Търговски дружества в миналото - участие/управление (12 мес.) - няма
ET дейност в миналото (12 мес.) - няма
Дейност в ЮЛНЦ в миналото (12 мес.) - Член на Общетвен съвет към ОУ "Иван Вазов" - Русе
Задължения над 5 000 лв. - стойност (сума) - 29 583
Задължения над 5 000 лв. - стойност - 28582.62 лева (потребителски кредит), 10000 лева (кредитна карта)
Име на банката/Кредитната институция - Райфайзенбанк (потребителски кредит); Райфайзенбанк (кредитна карта)
Договори с други лица, които извършват дейност в области в кръга на правоомощията или задълженията на решенията на депутата - няма
Частен интерес към дейността на свързани с депутата лица - Александра Стоилова - съпруга - земеделски стопанин
Не заема несъвместима длъжност - не заема
Не извършва несъвместима дейност - не извършва
Друга информация - няма
Влог/депозит/дебитна карта - няма
  • Десислава Евгениева Петрова - местни и законодателни политики
  • Мария Красимирова Кожухарова - законодателство и земеделието