МИЛЕНА ЦВЕТАНОВА ДАМЯНОВА

  • Дата на раждане : 02/08/1976 Силистра, България
  • Професия: преподавател;преводач;
  • Езици: английски;френски;руски;унгарски;китайски;
  • Избран(а) с политическа сила: ПП ГЕРБ 33.54%;
  • Изборен район: 23-СОФИЯ 1;
  • Участие в предишно НС: 42 НС 43 НС
  • E-mail: milena.damyanova@parliament.bg
04/05/2017
Въпрос към Спас Попниколов, служебен министър на регионалното развитие и благоустройството относно Численост на служителите в МРРБ и структурите към него, вкл. и търговските дружества, на които принципал е министърът на регионалното развитие и благоустройството.
Писмен отговор на 04/05/2017.
01/12/2017
Въпрос към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно законодателни промени в сферата на професионалното образование и обучение.
Писмен отговор на 01/12/2017.
01/12/2017
Въпрос към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно система за кариерно ориентиране.
Писмен отговор на 01/12/2017.
27/04/2018
Въпрос към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно промените в системата на делегираните бюджети и очакваните резултати.
Отговорено в зала на 27/04/2018.
01/03/2019
Въпрос към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно изпълнение на препоръка от одитен доклад № 0300100515 за извършен одит на изпълнението "Професионално образование за заетост" за периода от 01.01.2012 г. до 31.12.2014 г..
Писмен отговор на 01/03/2019.
01/03/2019
Питане към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно оценяване на учениците в училищното образование.
Писмен отговор на 01/03/2019.
19/04/2019
Въпрос към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно анализ на причините за отпадането на децата от детска градина и училище.
Писмен отговор на 19/04/2019.
06/11/2018
Участие в дружества/Управител или член на орган на управление на търговски дружества - няма
ЕТ дейност - няма
Дейност в ЮЛНЦ в момента - няма
Търговски дружества в миналото - участие/управление (12 мес.) - няма
ET дейност в миналото (12 мес.) - няма
Дейност в ЮЛНЦ в миналото (12 мес.) - няма
Задължения над 5 000 лв. - стойност (сума) - 0
Задължения над 5 000 лв. - стойност - 0
Име на банката/Кредитната институция - няма
Договори с други лица, които извършват дейност в области в кръга на правоомощията или задълженията на решенията на депутата - няма
Частен интерес към дейността на свързани с депутата лица - няма
Не заема несъвместима длъжност - не заема
Не извършва несъвместима дейност - не извършва
Друга информация - няма
Влог/депозит/дебитна карта - няма
  • Петя Тихомирова Лазарова - образование
  • Пламен Огнянов Църноречки - регионална политика
  • Татяна Велева Дикова - образование