Депутати предлагат облекчаване на условията за провеждане на референдуми

Депутати запълват дупка в законодателството
06.04.2015
Задължителното гласуване – част 2
08.04.2015

Депутати предлагат облекчаване на условията за провеждане на референдуми

На 01.04.2015 г. народни представители от АБВ депозираха в Народното събрание законопроект за изменение и допълнениена Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление.

В своя публикация, блогът „Отворен парламент” ви запозна с друг законопроект за изменение и допълнение на този закон, като тогава отбелязахме, че Законът за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление има най-разнообразни проблеми, а основните са два.

Първият е условието, че национален референдум може да се инициира с подписите на твърде голям брой български граждани – съответно не по-малко от 200 000 или не по-малко от 500 000 подписи. Вторият проблем е твърде високото изискване за избирателна активност – „когато в гласуването са участвали не по-малко от участвалите в последните избори за Народно събрание”.

Депутатите от АБВ се опитват да решат точно тези проблеми. Те предлагат облекчаване на условията за свикване на референдуми като намаляват броят на подписите, с които се инициира национален референдум. Броят на подписите от 200 000 се намалява на 150 000, съответно от 500 000 на 300 000.

Предложението, предмет на референдума ще се счита за прието, ако в гласуването са участвали не по-малко от 40 на сто плюс един глас от гражданите с избирателни права и не по-малко от половината плюс един глас за въпроси по чл. 153 от Конституцията, и ако с „да” са гласували повече от половината от участвалите в референдума избиратели. В действащия закон необходимата избирателна активност е обвързана с гласуването в последните избори за Народно събрание – необходимо е в референдума да са участвали не по-малко от участвалите в последните избори за Народно събрание.

Съответните промени са направени и по отношение на провеждането на местен референдум. Предложението, предмет на референдума се счита за прието, ако в него са участвали не по-малко от 40 на сто плюс един глас от гражданите с избирателни права за общински съвет, и ако с „да” са гласували повече от половината от участвалите в референдума избиратели.

В своите мотиви, народните представители признават, че прагът 40 % плюс един глас е възприет от практиката в Гърция. „С предложените промени се цели постигането на яснота, предвидимост и стабилност на правилата за провеждане на референдум.”. С текста на законопроекта и с мотивите към него може да се запознаете тук.

Открийте ни във 
           Може да следвате „Отворен парламент“ и в 
  

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на „Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство“. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от сдружение “Институт за развитие на публичната среда” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.