Депутати разчистват плацдарм за настъпление

Темата за бежанците – алтернативни подходи според българските депутати
25.02.2015
Реформаторите искат висше образование за висшите държавни длъжности
09.03.2015

Депутати разчистват плацдарм за настъпление

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Дни преди началото на традиционните политически консултации при Президента, на които трябва да се обсъждат и проблемите на изборната система и референдумите, депутатите на ПП „Атака” депозираха законопроект за изменение на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление.

Проектът на закон се състои от два параграфа.

С първия параграф се предлага отмяна на чл. 9, ал. 4 от Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление, като по този начин отпада забраната да се провеждат национални референдуми по въпроси, вече уредени в сключени и ратифицирани от Република България международни договори.

С втория параграф се предлага преномериране на алинеите в чл. 9.

Каква е целта на „Атака”?

снимка Клуб „Z“

Проблемите на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление са много и разнообразни. Най-големите от тях въобще обезсмислят прилагането на закона. Първият проблем е изискването на закона, че национален референдум може да се инициира с подписите на твърде голям брой български граждани – съответно не по-малко от 200 000 или не по-малко от 500 000 подписи. Вторият проблем е твърде високото изискване за избирателна активност – „когато в гласуването са участвали не по-малко от участвалите в последните избори за Народно събрание”.

Тези два въпроса не се решават по никакъв начин в законопроекта на народните представители от „Атака”. Вместо това се премахва едно ограничение, както вече отбелязахме, като мотивите за това са следните:

Според депутати „не следва в закон, с който се урежда прякото участие на гражданите в държавната власт да има ограничения по-големи от ограниченията в Конституцията, защото цялата власт произтича от суверена”.

Доколко мотивите на народните представители са тези или просто трябва да се прикрият някакви други намерения, всеки може да прецени сам като се запознае с пълните текстове. Тук само ще отбележим, че най-важните международни актове, които страната ни е подписала през последните десетилетия са договорите за присъединяване към НАТО и ЕС. И двата договора са ратифицирани без преди това да са провеждани национални референдуми.

Отмяната на чл. 9, ал. 4 от Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление, ще премахне ограничението да се организират референдуми по въпроси, вече уредени в сключени и ратифицирани от Република България международни договори.

Открийте ни във 
           Може да следвате „Отворен парламент“ и в 


Този документ е създаден с финансовата подкрепа на „Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство“. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от сдружение “Институт за развитие на публичната среда” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.