АТАКА с две идеи за промени в Изборния кодекс

Патриоти на бой с „отровни двойници“
20.02.2015
Сезира ли се КС в защита на гражданските права?
24.02.2015

АТАКА с две идеи за промени в Изборния кодекс

След осем месеца в България ще се проведат избори за местни органи на властта. Ето защо „Отворен парламент” ще Ви запознае с идеите за промени на Изборния кодекс, предложени от политическите сили в България. Ще започнем с „Атака”, която първа и за сега единствена е внесла свой законопроект за изменение и допълнение на Изборния кодекс. Това е станало още на 27.10.2014 г.

Какво предлага „Атака”?

Националистите предлагат две важни промени на Изборния кодекс, а именно: въвеждането на образователен ценз и задължително гласуване.

Според законопроекта право да избират народни представители, президент и вицепрезидент на Републиката, общински съветници и кметове трябва да имат гражданите, които са придобили поне основно образование. Според вносителите образователният ценз е необходим, за да се гарантира усвояването на общообразователен минимум, „съответстващ на интересите и индивидуалните възможности на индивидите”. Депутатите считат, че необразованите избиратели не са в състояние да прочетат и осмислят предизборните платформи на политическите партии и да приложат „правото си на глас”. Според националистите необразованите граждани не могат да оценят смисъла и значението на собствените си гласове, „както и не познават приноса на политиките на партии в различните области на живота в страната – икономика и финанси, образование и култура, вътрешен ред и сигурност”.

Мотивите към проекта на закон не съдържат оценка за съответствието на предложената промяна с Конституцията и с международните договори, които България е подписала.
Не става ясно и какъв ще бъде общият брой на гражданите със засегнати избирателни права, както и към кои етноси и религии те преобладаващо принадлежат.

В мотивите отсъства и информация за държавите от Европейския съюз, Европа и Света, които са приели и прилагат подобно ограничение.

Второто предложение на „Атака” е в България да се въведе задължително гласуване.

По този начин според народните представители ще се прекратят практиките на контролиране на вота и купуване на гласове.

Законопроектът не предвижда стимули или санкции при участие, респективно при неучастие в изборите.

Връзката между въвеждане на задължително гласуване и преодоляването на практиките на контролиране на вота се привижда като самоочевидна, поради което депутатите не си правят труда да ни дадат конкретни примери на държави, които са въвели задължително гласуване и по този начин са се преборили с контролирането на вота и с купуването на гласове.

Общото количество на мотивите, обосноваващи тези фундаментални предложения са точно в размер на една страница и с тях, както и с пълния текст на законопроекта може да се запознаете тук.

Открийте ни във 
           Може да следвате „Отворен парламент“ и в 


Този документ е създаден с финансовата подкрепа на „Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство“. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от сдружение “Институт за развитие на публичната среда” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.